Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu, Kaavi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa. Arviointiselostus on jaettu osiin (11) lataamisen nopeuttamiseksi.

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Hankkeen yleiskuvaus

Arvioinnissa on tarkasteltu Luikonlahden rikastamon alueelle varastoitavien koboltti-nikkelirikasteen (CoNi) ja rikkirikasteen sekä pysyvästi sijoitettavien kaivannaisjätteiden elinkaaren ympäristövaikutuksia. Rikastushiekan ohella myös edellä mainittujen rikasteiden luokitus voi muuttua kaivannaisjätteeksi, jos niiden hyödyntäminen ei tapahdu riittävän nopealla aikataululla. Arvioinnissa on tarkasteltu myös rikkirikasteen sijoittamista Kylylahden kaivokseen stabiloituna täyttönä Luikonlahden rikastamon ympäristön näkökulmasta. Aiemmin nähtävillä olleesta YVA-ohjelmasta poiketen nyt tehdyssä arvioinnissa ei ole tarkasteltu stabiloidun täytön vaikutuksia Kylylahden kaivoksen (Polvijärvellä) ympäristön näkökulmasta, koska hankkeesta vastaavan mukaan ao. toiminnalle on jo voimassa oleva ympäristölupa. Vaikutusarvioinnin lähtökohtana on, että Luikonlahdella rikastettavan malmin kokonaismäärä on max. 800 000 tonnia vuodessa. Hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto VE0: Jäljellä oleva toiminta-aika noin kuusi vuotta. Rikasteiden ja kaivannaisjätteiden varastoiminen tai loppusijoittaminen 3.7.2014 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti CoNi-altaaseen, Martikkalan altaaseen ja/tai Kylylahden kaivokseen stabiloituna täyttönä. Vaihtoehdossa rikastushiekkkaa syntyy n. 2,5 milj. tonnia ja se sijoitetaan nykyiselle rikastushiekka-alueelle patoja vaiheittain korottamalla. Rikasteille tarvittavien altaiden varastokapasiteetti Luikonlahdella n. 0,5 milj. m3. Kylylahden kaivokseen sijoitettavan rikkirikasteen määrä n. 0,5 milj. m3.

Vaihtoehto VE1: Jäljellä oleva toiminta-aika noin yhdeksän vuotta. Rikasteet toimitetaan jatkokäyttöön Luikonlahden rikastamon ulkopuolelle rikastamon toiminnan aikana tai toiminnan päätyttyä. Rikasteet varastoidaan olemassa olevaan CoNi-altaaseen, Martikkalan altaaseen ja sen mahdollisiin korotuksiin tai uusiin sijoituspaikkoihin. Rikastushiekkaa syntyy n. 4,8 milj. tonnia ja se sijoitetaan nykyiselle rikastushiekka-alueelle patoja vaiheittain korottamalla. Lisää tilavuutta saadaan tarvittaessa nykyisestä selkeytysaltaasta sekä mahdollisista uusista sijoituspaikoista. Rikasteille tarvittavien altaiden varastokapasiteetti Luikonlahdella n. 1,3 milj. m3. Mahdollisia uusia rikasteiden ja kaivannaisjätteiden sijoituspaikkoja Luikonlahdella ovat: Martikkalan altaan korotus, Enkelinmontun alue, Kettukallion alue, Kunttisuon alue sekä Pajamalmin ja Asuntotalon vanhat louhokset.

Vaihtoehto VE2: Jäljellä oleva toiminta-aika noin kuusi vuotta. Rikkirikasteen käyttäminen stabiloituna täyttönä Kylylahden kaivoksessa ei toteudu. Rikasteet loppusijoitetaan kokonaisuudessaan Luikonlahden rikastamon varastoaltaisiin, jotka suljetaan ja maisemoidaan toiminnan päätyttyä. Mahdolliset uudet rikasteiden ja kaivannaisjätteiden varastointi-/sijoituspaikkavaihtoehdot ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1. Rikastushiekan määrä ja sijoittamissuunnitelma vastaava kuin VE0:ssa. Altaiden varastokapasiteetti Luikonlahdella n. 1 milj m3.

Julkaistu 19.3.2014 klo 7.59, päivitetty 27.2.2019 klo 14.30