Lestijärven tuulivoimapuisto, Lestijärvi

Hankkeen kuvaus

Suunnitteilla oleva Lestijärven tuulivoimapuiston hankealue on 11000 hehtaarin laajuinen. Tuulivoimapuisto sijoittuu Lestijärven kunnan alueelle, kuntakeskuksen eteläpuolelle. Alueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen enintään 118 tuulivoimalaa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltävät vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan yhteensä kahta kokovaihtoehtoa, joissa rakennettavien voimaloiden napakorkeus on 137 m tai 170, sekä neljää eri sähkönsiirtoreittiä. Lisäksi on 0 vaihtoeh-to, jolloin hanketta ei toteuteta.

  • VE 0 Tuulivoimalat. Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • VE 1 Tuulivoimalat. Rakennetaan 121 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on noin 137 metriä ja yksikköteho 3,5 MW.
  • VE 2 Tuulivoimalat. Rakennetaan 121 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on noin 170 metriä ja yksikköteho 3,5 MW

Sähkönsiirto

  • VEA Tuulivoimapuisto liitetään rakennettavalla noin kuuden kilometrin pituisella 110 kV voimajoh-dolla hankealueen länsipuolella sijaitsevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV sähköasemalle. Sähköverkkoon liittymisen voimajohdon reitti noudattaa kuntarajaa.
  • VEB Tuulivoimapuisto liitetään rakennettavalla noin neljän kilometrin pituisella 110 kV voimajohdol-la hankealueen länsipuolella sijaitsevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV sähköasemalle. Sähköverkkoon liittymisen voimajohdon reitti on suorin mahdollinen reitti tuulivoimapuiston ja liittymispisteen välillä.
  • VEC Tuulivoimapuisto liitetään rakennettavalla 110 kV voimajohdolla Alajärven sähköasemalle. Voimajohtoreitti sijoittuu olemassa olevan Fingrid Oyj:n 2 x 400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin rinnalle. Voimajohtoreitinpituus on noin 58 km.
  • VED Tuulivoimapuisto liitetään rakennettavalla 110 kV voimajohdolla Uusnivalan sähköasemalle. Voimajohtoreitti sijoittuu olemassa olevan Fingrid Oyj:n 2 x 400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohto-reitin rinnalle. Voimajohtoreitin pituus on noin 53 km.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 30.7.2013 klo 16.04, päivitetty 27.5.2019 klo 14.32