Leipiön tuulivoimapuiston laajennus, Simo

Arviointiohjelma

Hankekuvaus

TuuliWatti Oy suunnittelee Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennusta. Leipiön tuulivoimapuistossa on 4 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja Leipiön alueelle laaditussa osayleiskaavassa on osoitettu 13 uutta tuulivoimalapaikkaa. Nyt käsillä oleva Leipiön laajennusalue sijoittuu Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen pohjoispuolelle. Hankealue sijaitsee Simon kuntakeskuksesta noin 4-8,5 km etäisyydellä pohjois-luoteeseen. Matkaa merenrantaan on lähimmillään noin 7 kilometriä ja Simojoelle noin 3 kilometriä. Maaston korkeuserot alueella ovat vähäisiä. Laajennusalueen koko on noin 1750 hehtaaria. Alue on yksityisten maanomistajien, Tornator Oyj:n sekä Metsä-Marttilan yhteismetsän omistuksessa.

Hanke

Laajennusalueelle on alustavasti suunniteltu 25-30 uuden tuulivoimalan rakentamista. Koko Leipiön alueen tuulivoimalamäärä tulisi silloin olemaan 42-47 tuulivoimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-8 megawattia. Kokonaisteho tulisi olemaan 75–240 megawattia. Tuulivoimapuistojen arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 200-600 gigawattituntia.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0): Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Laajennusalueelle rakennetaan enintään 25-30 uutta tuulivoimalaa

Sähkönsiirto

VEA: Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankealueelle rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Sähkönsiirto valtakunnanverkkoon tapahtuu Simon tuulivoimahankkeiden tarpeisiin rakennettavan uuden 110 kV voimajohdon kautta Keminmaan Taivalkosken sähköasemalle. Kyseisen johdon ympäristövaikutukset on arvioitu aikaisempien tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyjen yhteydessä.

Arviointiselostus

Julkaistu 8.7.2016 klo 12.13, päivitetty 18.6.2019 klo 12.53

Julkaisija: