Kuotkon satelliittimalmio, Kittilä

Arviointiohjelma

Hankekuvaus

Agnico Eagle Finland Oy suunnittelee Kuotkon kaivospiirin alueella sijaitsevan
kultamalmiesiintymän hyödyntämistä. Kuotkon kultaesiintymä sijaitsee noin 50 kilometriä Kittilän
kunnan keskustasta koilliseen ja noin 10 kilometriä pohjoiseen Kittilän kaivokselta. Malmin
murskaus, rikastus ja rikastushiekan sijoitus tapahtuisivat toiminnassa olevalla Kittilän kaivoksen
alueella.

Alustavan louhintasuunnitelma-arvion mukaan vuotuinen malmin ja sivukiven louhintamäärä tulee
olemaan yli 550 000 tonnia vuodessa. Lisäksi Lapin ELY-keskus on todennut että Kuotkon kaivospiirin
alueelle suunniteltu kaivostoiminta on laadultaan ja laajuudeltaan sellaista että se edellyttää
kyseisen toiminnan vaikutusten selvittämistä YVA-menettelyllä.

Arvioitavat vaihtoehdot

Hankevaihtoehto 0 (VE0) eli hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa, että kaivostoimintaa
ei tulla tässä vaiheessa käynnistämään Kuotkon kaivospiirin alueella. Alueen tila tulee säilymään
ennallaan ja vaikutuksia ei synny hankealueella eikä sen ympäristössä.

Hankevaihtoehdossa 1 (VE1) eli keskitetyssä sivukivien sijoitusalueessa sivukivet läjitettäisiin
louhosten muodostaman kolmion keskiosaan. Malmin louhinta tapahtuisi avolouhintana. Malmin
murskaus ja rikastaminen tehtäisiin Kittilän kaivoksella ja myös rikastushiekka sijoitettaisiin Kittilän
kaivoksen rikastushiekka-altaisiin. Alueelle rakennettaisiin konttori- ja sosiaalitilat sekä varastorakennukset.

Hankevaihtoehdossa 2 (VE2) on kaksi erillistä sivukivien sijoitusaluetta, jolloin Kati-louhoksen
sivukivet läjitettäisiin Iso-Kuotkovaaran pohjois- ja koillispuolelle ja Retu- ja Tiira-louhosten
sivukivet niiden kaakkoispuolelle. Malmin louhinta tapahtuisi avolouhintana. Malmin murskaus ja
rikastaminen tehtäisiin Kittilän kaivoksella ja myös rikastushiekka sijoitettaisiin Kittilän kaivoksen
rikastushiekka-altaisiin. Alueelle rakennettaisiin konttori- ja sosiaalitilat sekä varastorakennukset.

Julkaistu 19.3.2014 klo 9.42, päivitetty 2.10.2017 klo 13.08

Julkaisija: