Kopsa III -tuulivoimahanke, Raahe

Arviointiohjelma

Arviointiselostus


Hanke

Puhuri Oy suunnittelee 6–12 noin 3–5 MW:n yksikkötehoisen tuulipuiston rakentamista Raahen kaupunkiin Kopsan alueelle. Kopsan alue sijaitsee maa-alueella noin 20 kilometriä Raahen keskustaajamasta kaakkoon ja tuulipuisto koostuu kahdesta hankealueesta: Kopsan ja Anteronperukan hankealueista. Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Vaihtoehdot
Vaihtoehto 1 (VE1): Tarkstellaan korkeintaan 12 tuulivoimalan rakentamista Kopsan ja Anteronperukan hankealueille. Tuulivoimaloiden napakorkeus (korkeus maanpinnasta, jolla roottorin keskiö sijaitsee) olisi korkeintaan 170 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 240 metriä.
Vaihtoehto 2 (VE2): tarkastellaan korkeintaan 6 tuulivoimalan rakentamista ainoastaan Kopsan hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi sama kuin VE1:ssä.
Nollavaihtoehtona tarkastellaan tuulipuiston toteuttamatta jättämistä.

Sähkönsiirto
Tuulipuisto liitetään maakaapeleiden ja sähköaseman kautta sähköverkkoon. Tuulipuistoon rakennetaan 110/20 kV:n sähköasema, johon tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla tuulipuiston sisällä. Tuulipuisto liitetään valtakunnan verk-koon hankealueiden kaakkoispuolella kulkevan Siikajoki-Jylkkä 110 kV voimajohdon läheisyyteen rakennettavan sähköaseman kautta.

Julkaistu 12.2.2016 klo 10.47, päivitetty 7.6.2016 klo 16.16