Boliden Kevitsa Mining Oy maa-ainesten otto, Sodankylä

Boliden Kevitsa Mining Oy:n Sodankylässä sijaitsevan kaivoksen kaivostoiminnan päätyttyä tulee kaivannaisjätealueet (sivukivialue ja rikastushiekka-altaat) sulkea ja maisemoida asianmukaisesti. Sulkemiseen tarvittavan moreenin lisätarve on noin 8,9 miljoonaa m3. Kevitsan kaivosalueella ei ole sulkemiseen soveltuvaa moreenia, minkä vuoksi sitä on hankittava useilta kaivosalueen ulkopuolisilta alueilta. Maa-ainesten ottohankkeessa tutkitaan yhdeksää erillistä ottoaluetta, jotka sijoittuvat Kevitsan kaivosalueesta noin 20 kilometrin etäisyydelle länteen (Kuopsuselkään), noin 15 kilometrin etäisyydelle kaakkoon (Metsävaaraan) sekä yksi alue kaivosalueen pohjoispuolelle sen välittömään läheisyyteen.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehdossa 0 moreeninottoalueita ei oteta käyttöön.

Vaihtoehdossa 1 otetaan käyttöön moreeninottoalueet Mr10, Mr11, Mr16, Mr17, Mr18 ja Mr21

Vaihtoehdossa 2 otetaan käyttöön moreeninottoalueet Mr11, Mr32, Mr37 ja Mr38.

Vaihtoehdossa 3 otetaan käyttöön kaikki moreeninottoalueet.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä 26.5. - 28.6.2021 seuraavissa paikoissa:

  • Sodankylän kunta, Jäämerentie 1
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
  • -internet www.ymparisto.fi/kevitsankaivoksenmaaainestenottoYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Sompion kirjaston Sodankylän toimipisteessä Jäämerentie 1

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus pidettiin 8.6.2021 klo 17:00 Teams-yhteydellä ja Sodankylän kunnanvirastossa (Jäämerentie 1).

Arviointiselostus

Vuonna 2021 toteutettujen moreenialueiden maaperätutkimusten tulosten perusteella osa yva-ohjelmassa mukana olleista alueista jätettiin pois jatkosuunnittelusta liian vähäiseksi todettujen moreenivarantojen vuoksi. Yva-selostuksessa tutkitaan seitsemän erillistä ottoaluetta, jotka sijoittuvat Kevitsan kaivosalueesta enintään noin 17 kilometrin etäisyydelle länteen (Ilmakkiselkään), noin 22 kilometrin etäisyydelle kaakkoon (Metsävaaraan) sekä noin 12 kilometrin etäisyydelle etelään (Saivelselkään). Yksi alue sijoittuu kaivosalueen pohjoispuolelle sen välittömään läheisyyteen.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehdossa 0 moreeninottoalueita ei oteta käyttöön.

Aluekohtaisessa toteutuksessa kaikki moreeninottoalueet otetaan käyttöön yksittäisinä ja ympäristövaikutukset arvioidaan jokaiselle alueelle erikseen.

Vaihtoehdossa 3 otetaan käyttöön kaikki moreeninottoalueet.

 

Nähtävilläolo

Arviointiselostus on ollut nähtävillä 4.5.- 17.6.2022 seuraavissa paikoissa:

  • Sodankylän kunta, Jäämerentie 1
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
  • internet, www.ymparisto.fi/kevitsankaivoksenmaaainestenottoYVA

Arviointiselostukseen voi tutustua myös Sompion kirjastossa (Jäämerentie 1).

 

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta esitellään ja siitä on voinut keskustella yleisötilaisuudessa 18.5.2022 klo 17:00 Sodankylän kunnanvirastolla (Jäämerentie 1). Yleisötilaisuuteen on voinut osallistua myös etänä. Ilmoittautuminen etätilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen petra.paldanius(at)envineer.fi. 12.5.2022 mennessä. Teams-kokouslinkki ja ohjeet lähetetään kokouspäivänä etukäteen ilmoittautuneille.

 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 17.6.2022 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

 

Julkaistu 25.5.2021 klo 11.11, päivitetty 17.2.2023 klo 8.49

Julkaisija: