Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasuntuotannossa

Sustainable biogas -hanke - Kestävää biokaasuntuotantoa

EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman Sustainable biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää ravinnepäästöjä sen koko elinkaaren aikana, ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten sivuvirtojen kierrätyksen ja loppusijoituksen.

Toimenpiteitä toteutetaan kolmella alueella: Varsinais-Suomessa, Zemgalen alueella Latviassa ja Ahvenanmaalla. Kaikilla kolmella alueella on biokaasuntuotannon lisäksi ylitarjontaa ravinteista muun muassa intensiivisen eläintuotannon vuoksi, samalla kun peltojen ravinnepitoisuudet ovat korkealla tasolla, mikä lisää ravinnepäästöjen riskiä vesistöihin.

Hankkeen tuloksena syntyy viranomaiselle ja laitoksille suunnattuja ohjeita mädätteiden ja rejektivesien käsittelyyn sekä kolme alueellista suunnitelmaa, joilla parannetaan Varsinais-Suomen, Zemgalen ja Ahvenanmaan ravinnetasapainoa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan latvialaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmä Latviaan ja kehitetään edelleen Suomessa jo olemassa olevaa laatujärjestelmää. Hankkeessa laaditaan myös suunnitelmat jätevesilietteen ja siitä tuotettujen mädätteiden käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa sekä Suomeen että Latviaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa hankkeen toimista Lounais-Suomessa.Hankkeen päätoteuttaja on John Nurmisen Säätiö, joka vastaa Ahvenanmaalla toteuttettavista toimista. Muita yhteistyökumppaneita sekä Suomessa että Latviassa ovat  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 1.06 miljoonalla eurolla. 

Sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/kestavabiokaasutuotanto

 
Julkaistu 21.8.2020 klo 10.47, päivitetty 6.10.2020 klo 13.06