Kemira Oy Joutsenon kloraattitehtaan laajennus, SOIHTU, Lappeenranta

Kloraattitehtaan laajennuksesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vastaa
Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon tehdas.

Kemira Chemicals Oy suunnittelee olemassa olevan kloraattitehtaan laajennusta Joutsenossa. Kloraatti toimii metsäteollisuudessa sellunvalkaisun raaka-aineena. Suomessa ja Ruotsissa metsäteollisuussektorin investoinnit ovat lisääntyneet ja kloraatin kysynnän kasvu liittyy metsäteollisuuden kasvuun. Myös maailmanlaajuisesti sellumarkkinat ovat piristyneet ja kysynnän odotetaan kasvavan. Kloraatista valmistetaan sellutehtailla klooridioksidia, joka on tärkein valkaisukemikaali sulfaattiselluloosan valmistuksessa. Klooridioksidin käyttöä ei voida korvata muilla kemikaaleilla ilman merkittäviä investointeja ja sellun valmistuskustannusten nousua. Suomessa kloraattia valmistaa Kemiran lisäksi vain yksi tuottaja. Joutsenon kloraattitehtaan laajennuksen jälkeen laitoksen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 152 000–170 000 tonnia kloraattia vuodessa toteutusvaihtoehdosta riippuen. Kloraatin tuotannon sivutuotteena syntyy vetyä, joka käytetään kattilalaitoksella höyryn tuotantoon sekä lipeätehtaalla suolahapon valmistukseen. Kattilalaitos tuottaa noin 93 % Joutsenon keskustaajaman alueen kaukolämmöstä.

YVA-menettelyssä tarkastellaan olemassa olevan kloraattitehtaan laajentamista uudella kennosalilla (N3) sekä tuotantokapasiteetin kasvattamista nykyisillä kennosaleilla (N1ja N2). Hankkeesta vastaava on teettänyt hankkeen esisuunnittelua, jossa hankkeen tärkeimmät ominaisuudet on määritelty.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot ovat:

 • Nollavaihtoehto VE0
  Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli kloraattitehdasta ei laajenneta eikä tuotantokapasiteettia kasvateta.
 • Vaihtoehto VE1
  Nykyinen toiminta (kennosalit N1 ja N2) sekä uusi kennosali (N3), tuotantokapasiteetti yhteensä 152 000 t/a.
 • Vaihtoehto VE2
  Uusi kennosali (N3) ja kapasiteetin lisäys olemassa oleviin saleihin (N1 ja N2), tuotantokapasiteetti yhteensä 170 000 t/a.

Hankkeessa arvioidaan kahta tuotantokapasiteetiltaan erisuuruista toteutusvaihtoehtoa VE1 ja VE2. Lisäksi mukana on nollavaihtoehto VE0, mikä tarkoittaa hankkeen toteuttamatta jättämistä.

Hankkeessa on tarkoituksenmukaista rakentaa vain yksi uusi kennosali vastaamaan markkinakysyntään. Kloraattia on valmistettu Joutsenossa jo vuodesta 1976 alkaen ja tehdasalueelle sijoittuvat jo nykyään kaikki tuotantoon liittyvät aputoiminnot, kuten suolavarasto, joka on osa Valtion huoltovarmuusvarastoa, lipeätehdas ja raakavedenotto ja -purku Saimaasta sekä kattilalaitos. Siten hankkeessa ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Joutsenon tehdas on logistisesti hyvällä sijainnilla kotimaan markkinoita ja Venäjän vientiä ajatellen.

Tehtaan laajennuksen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2015. Laajennusosan rakentaminen vie aikaa noin 18 kuukautta. Laajennusosan toiminnan käynnistyminen on suunniteltu tapahtuvan syksyllä 2017.

Arviointiohjelma

Nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutettiin Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla
13.4.- 31.5.2016. Arviointiohjelma oli nähtävillä arviointimenettelyn aikana seuraavissa paikoissa:

 • Lappeenrannan kaupungissa kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
 • Joutsenon kirjastossa, Keskuskatu 2
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola.

Lisäksi selostus on saatavissa sähköisesti osoitteesta: www.ymparisto.fi/kemirajoutsenosoihtuYVA

Lausunto arviointiohjelmasta

Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella kuulutuksella.

Arviointiselostus 

Nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla 17.8. - 4.10.2016. Arviointiselostus on nähtävillä arviointimenettelyn aikana seuraavissa paikoissa:

 • Lappeenrannan kaupungissa kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
 • Joutsenon kirjastossa, Keskuskatu 2
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola.

Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta: www.ymparisto.fi/kemirajoutsenosoihtuYVA

Lausunnot ja mielipiteet tulisi toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi[at]ely-keskus.fi. Jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista, lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta nähtävillä (pdf 635 kt)

Julkaistu 12.4.2016 klo 10.00, päivitetty 1.7.2019 klo 8.13