Karhukankaan tuulivoimahanke, Siikajoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 • Arviointiselostus saapunut ELY-keskukseen 7.12.2015
 • Karhukankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostus (23 Mt)
  Arviointiselostuksen liitteet:
  - liitteet 1-3, lausunto arviointiohjelmasta, luontoselvitys ja liityntävoimajohdon luontoselvityksen taustamateriaali (10Mt)
  - liitteet 4-5, kasvillisuus- ja luontoyyppikuvaukset sekä lepakkoselvitys (10 Mt)
  - liitteet 6 ja 8, pesimälinnustoselvitys ja syysmuuttoselvitys (7 Mt)
  - liite 7, metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys, vain viranomaiskäyttöön
  - liitteet 9-10, linnuston kevätmuuttoselvitys ja linnustoselvityksen taustamateriaali (8 Mt)
  - liite 11, linnustoselvityksen taustamateriaali, vain viranomaiskäyttöön
  - liite 12, Natura-arvioinnin tarveharkinta, Siikajoen lintuvedet ja suo, vain viranomaiskäyttöön
  - liitteet 13-14, kuvasovitteet ja muinaisjäännösinventointi (11 Mt)
  - liitteet 15-17, melu- ja välkeselvitys sekä asukaskysely (4 Mt)
  - liite 18, maiseman osa-aluekartat (9 Mt)
  - liitteet 19-20, kuvasovitteet ja näkyvyysanalyysi (8 Mt)
  - liitteet 21-22, melu- ja välkeraportti (3 Mt)
 • Arviointiselostus on nähtävillä 10.12.2015 - 5.2.2016 Siikajoen kunnanvirastossa ja pääkirjastossa, Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu)
 • Kuulutus Karhukankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta
 • YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 28.1.2016 klo 17-19 (kahvitarjoilu klo 16.30 alk.) Siikajoella Revonlahden koululla (Koulukuja 11, 92350 Revonlahti). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Suomen Hyötytuuli Oy) ja YVA-konsultin (Ramboll Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa kerrotaan myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta kaavan valmisteluaineistosta (ns. kaavaluonnos). Yleisötilaisuus on yhteinen Siikajoen Kangastuulen tuulivoimahankkeen kanssa, jonka arviointiselostus tulee nähtäville tammikuussa ennen yleisötilaisuutta. Tästä ilmoitetaan uudella YVA-kuulutuksella.
 • Lausuntopyyntö Karhukankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta
 • Yhteysviranomaisen lausunto Karhukankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta

Hanke

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Siikajoen kunnassa sijaitsevalle Karhukankaan alueelle. Tavoitteena on toteuttaa alueelle enintään 16 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto. Siikajoen keskusta sijaitsee suunnittelualueesta kaakossa noin 12 kilometrin etäisyydellä, Siikajoenkylän taajama noin 10 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa ja Raahen keskusta noin 15 kilometrin etäisyydellä lännessä. Revonlahden kylätaajama sijaitsee idässä runsaan viiden kilometrin etäisyydellä.

Vaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Alueelle rakennetaan enintään 16 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 3 - 5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 160 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 230 metriä.
Tuulipuisto liitettäisiin Ruukin (Jussinkankaan) sähköasemaan uudella noin 11-13 km pituisella 110 kV voimajohdolla, joka rakennetaan Fingrid Oyj:n Ala-Temmes – Rautaruukki ja Sipola - Rautaruukki 110 kV voimajohtojen rinnalle joko nykyisten voimajohtojen pohjois- tai eteläpuolelle. Ennen liittymistään Ruukin sähköasemaan voimajohto sijoittuu noin kilometrin matkalta uuteen johtokäytävään.

Julkaistu 10.12.2015 klo 10.38, päivitetty 19.4.2016 klo 13.59