Liikelaitos Kokkolan Vesi, Karhinkankaan vedenotto, Kokkola

Hankkeen kuvaus

Liikelaitos Kokkolan Vesi on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee pohjavedenottoa Kokkolan Lohtajan Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueilta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kokkolan kantakaupungin talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös veden toimittamiseen tulevaisuudessa Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta. Pohjavesi otetaan Patamäestä ja Saarikankaalta. Vedenoton jatkaminen Patamäestä edellyttää Patamäen vedenkäsittelylaitoksen mittavaa saneerausta.
  • Vaihtoehto VE1: Karhinkankaan pohjavesialueelle sijoitetaan korkeintaan 7 vedenottamoa. Vedenottomäärä alueelta on 8 000 m3 vuorokaudessa (2,92 milj. m3/a).
  • Vaihtoehto VE2: Karhinkankaan pohjavesialueelle sijoitetaan korkeintaan 7 vedenottamoa. Vedenottomäärä alueelta on 10 500 m3 vuorokaudessa (3,65 milj. m3/a).
  • Vaihtoehto VE3: Karhinkankaan pohjavesialueelle sijoitetaan korkeintaan 7 vedenottamoa. Vedenottomäärä alueelta on 12 000 m3 vuorokaudessa (4,38 milj. m3/a).

Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 vedenottamoilta vedet johdetaan putkilinjalla Lohtajan Houraatin alueelle rakennettavalle vedenkäsittelylaitokselle, josta talousvesi pumpataan olemassa olevaa putkilinjaa pitkin Kokkolan vesihuoltoverkostoon. Vedenotossa hyödynnetään tarvittaessa Nutturakankaan olemassa olevia vedenottamoita. Vedenottomäärät sisältävät uuden vedenoton lisäksi nykyisen Nutturakankaan vedenottoluvan mukaisen määrän (1 000 m3/d).

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydennetty versio

Julkaistu 7.1.2019 klo 13.54, päivitetty 28.6.2021 klo 13.32