Luolakankaan tuulivoimahanke, Kajaani

Hankkeen kuvaus

Luolakankaan Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kajaanin kaupungin lounaisosaan. Hanke sisältää tuulivoimapuiston ja sen sähkönsiirron.

Tuulivoimapuiston hankealue on noin 20 km2 ja se sijaitsee yli 30 km Kajaanin keskustasta lounaaseen, noin 5 km Otanmäen taajaman lounaispuolella.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m ja yksikköteho noin 6–10 MW. Voimaloiden välinen etäisyys on noin 800–2 100 metriä. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Luolakankaan hankkeessa on kaksi sähkönsiirron vaihtoehtoa: (1) liittymä hankealueen läpi menevään olemassa olevaan voimajohtoon ja (2) uuden 110 kV:n voimajohdon rakentaminen olemassa olevien johtojen rinnalle tuulivoimapuiston hankealueelta Vuolijoen sähköasemalle. Tämä mahdollinen uusi voimajohto kuuluu Luolakankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn.

Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 1,6–2 kilometrin etäisyydellä alustavista voimalapaikoista.

Hankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Hanke edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan, jonka laatiminen on käynnistynyt. Kaavoitus etenee rinnakkain YVA-menettelyn kanssa. Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVAssa tuotettua tietoa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Tuulivoimapuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto VE1: Luolakankaan alueelle rakennetaan 9 tuulivoimalaa.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 21.3.2022. Tilaisuuden liitteet: 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 1.4.2022 mennessä.  

Yhteysviranomaisen lausunto

Julkaistu 28.2.2022 klo 13.39, päivitetty 2.5.2022 klo 15.39

Julkaisija: