Kokkosuon tuulivoimahanke, Kajaani

Arviointiohjelma 

Arviointiohjelma on nähtävillä 10.7.–30.8.2013 Kajaanin kaupungintalolla, Kajaanin ja Otanmäen kirjastoissa sekä Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa

Kuulemistilaisuus: 19.8.2013 klo 18:00 alkaen Vuolijoen kunnantalon valtuustosalissa, Tynnyrikankaantie 3, Vuolijoki. Tilaisuudessa esitellään myös tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lausunnot ja mielipiteet Kokkosuon tuulivoimahenkkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 30.8.2013 mennessä.

Hankkeen kuvaus

UPM-Kymmene Oyj ja Element Power suunnittelevat tuulivoimahanketta Kokkosuon alueelle Kajaanin kaupunkiin.  Suunniteltu hankealue sijaitsee Saaresjärven pohjoispuolella noin 40 kilometriä Kajaanin keskustasta lounaaseen. Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa UPM Kymmene Oyj. Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan vaihtoehtoisesti joko 20 tai 16 yksikköteholtaan 3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Sähkönsiirto tapahtuisi 110 kV ilmajohdolla liittymällä Fingrid Oyj:n kantaverkkoon Vuolijoen sähköaseman kautta. Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV ilmajohdosta, sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat tuulivoimaloiden lukumäärän osalta. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kolmea reittivaihtoehtoa 110 kV ilmajohdolle.

Vaihtoehto 0 (VE 0): hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Vaihtoehto 1 (VE 1): korkeintaan 20 yksikköteholtaan noin 3 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi korkeintaan 150 metriä ja roottorin halkaisija korkeintaan 150 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE 2): korkeintaan 16 yksikköteholtaan noin 3 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi korkeintaan 150 metriä ja roottorin halkaisija korkeintaan 150 metriä.

Hankkeen sähkönsiirto toteutettaisiin 110 kV ilmajohtoa pitkin. Kantaverkkoon liityttäisiin Fingrid Oyj:n omistamalla Vuolijoen 400 kV sähköasemalla. Tuulipuiston hankealueelle rakennettaisiin uusi 110 / 20 kV sähköasema, joka liitettäisiin Vuolijoen sähköasemaan 110 kV voimajohdolla. Voimajohdolle tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista kulkureittiä (VE1, VE2 ja VE3), joiden pituudet vaihtelevat 14 ja noin 16 kilometrin välillä. Kaikki reittivaihtoehdot tulisivat kulkemaan hankealueelta kuljettaessa alkuosuuksillaan uudessa voimajohtokäytävässä. VE1 ja VE2 liittyisivät keskivaiheellaan olemassa olevan Vuolijoki – Pyhäjärvi -linjan rinnalle. Myös VE3 liittyisi myöhemmin noin kolme kilometriä ennen Vuolijoen sähköasemaa olemassa olevan ilmajohdon rinnalle.

Julkaistu 28.6.2013 klo 12.00, päivitetty 20.2.2023 klo 14.41

Julkaisija: