Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki

H. G. Paloheimo Oy suunnittelee omistamansa alueen esirakentamista pilaantumattomilla ylijäämämailla Rajaportin alueella. Alueen on tarkoitus palvella seudun rakentajia, joiden toiminnasta syntyy alueella hyödynnettävää kierrätysmateriaalia: maata, kiviä, louhetta ja betonimursketta. Hanke edistää osaltaan valtakunnallisia kiertotaloustavoitteita Riihimäen seudulla. Osa esirakennettavasta alueesta sijoittuu yleiskaavan mukaiselle työpaikka-alueelle ja osa metsätalouteen ja sen tukitoiminnoille suunnitellulle alueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

  • VE0: Hanke ei toteudu, nykytilanteen kuvaus

Vaihtoehdossa hankealuetta ei rakenneta suunniteltuun tai yleiskaavan mukaiseen käyttöön. Alue säilyy tällöin nykyisessä metsätalouskäytössä.

Hankealueen maanpinta on keskimäärin tasolla +93.00. Hankealueen nykytila on esitetty arviointiohjelman liitteen 1 ilmakuvassa ja liitteen 2 asemapiirroksessa. Hankealueen nykyiset olosuhteet on kuvattu luvussa 4.

  • VE1: Turpeen nosto ja hankealueen täyttö tasoon +95.00

Hankealue täytetään siten, etta pengertäytön korkein laki on tasolla +95.00.

Työpaikka-alueen (TP) pengertäytön tilavuus on 282.000 kuutiometriä (m3rtr) ja metsätalousalueen (M) pengertäytön 345.000 kuutiometriä (m3rtr), yhteensä 627.000 kuutiometriä (m3rtr). TP-alue täytetään kitkamailla ja M-alue pääasiassa koheesiomailla. Betonimursketta käytetään pengertäytön vakavuuden ja kantavuuden parantamiseen 226.000 kuutiometriä (m3rtr). Muualta tuotavilla maalajeilla tehtävä täyttö on siten yhteensä 401.000 kuutiometriä (m3rtr).

Toiminnan arvioitu kesto on toiminnan aloittamisesta lukien kuudesta kymmeneen vuotta.

Asemapiirros vaihtoehdon mukaisesta hankealueen lopputilanteesta on esitetty liitteessä 4.

  • VE2: Turpeen nosto ja hankealueen täyttö tasoon +97.00

Hankealue täytetään korkeimmillaan tasoon +97.00.

Työpaikka-alueen (TP) pengertäytön tilavuus on 468.000 kuutiometriä (m3rtr) ja metsätalousalueen (M) pengertäytön 622.000 kuutiometriä (m3rtr), yhteensä 1.090.000 kuutiometriä (m3rtr). TP-alue täytetään kitkamailla ja M-alue pääasiassa koheesiomailla. Betonimursketta käytetään pengertäytön vakavuuden ja kantavuuden parantamiseen 339.000 kuutiometriä (m3rtr). Maalajeilla tehtävä täyttö on siten yhteensä 751.000 kuutiometriä (m3rtr).

Toiminnan arvioitu kesto on kahdeksasta kahteentoista vuotta hyödynnettäväksi saatavan materiaalin määrästä riippuen.

Asemapiirros vaihtoehdon mukaisesta hankealueen lopputilanteesta on liitteenä 5.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 14.9.2017 klo 13.44, päivitetty 31.1.2019 klo 19.07

Julkaisija: