Yhdyskuntien jätevesien puhdistuksen raportit

Suomenojan puhdistamo2

Kuva: Timo Laaksonen

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot raportoivat toiminnastaan valvontaviranomaisille ELY-keskuksiin, jotka seuraavat ympäristöluvan mukaisten ehtojen täyttymistä. Tietoja tallennetaan VAHTI- tietojärjestelmään.

Raportteja voi rajata ELY-keskusalueen, kunnan, puhdistamon AVL-kokoluokan ja vuoden mukaan, sekä hakea yhden tai useamman puhdistamon tiedot kerralla. Raportit ovat ajantasaista VAHTI-tietoa ja raporttien avulla voi esimerkiksi tarkistaa oman laitoksen tietoja. Raporteissa käytetyt laskentakaavat on selitetty oikean palstan ohjeessa.

Tietojärjestelmään on tehty yleiseen käyttöön yhdeksän hakutoimintoa, joista muodostuvat seuraavat raportit:

1. Puhdistamoiden kuormitus ja puhdistustulos

Vahti-raportti_kuormitus ja puhdistustulos2 Puhdistamon kuormitus ja puhdistustulos- raportissa parametreina ovat virtaama, orgaaninen kuormitus, kiintoaine, kokonaisfosfori sekä kokonais- ja ammoniumtyppi.

 

Kuva: Mallihaku kuormitus- ja puhdistustuloksista
(klikkaa malli suuremmaksi)
                   

2. Puhdistamon tunnusluvut

Vahti-raportti_puhdistamon tunnusluvut2

Puhdistamon tunnusluvut- raportissa parametreina on tunnuslukuja mm. kemikaalien ja energian käyttöön liittyen, sekä viikkovirtaamat ja jaksottaista tietoa.

.

Kuva: Mallihaku puhdistamon tunnusluvuista (klikkaa malli suuremmaksi). Mallissa näkyy vain osa tunnusluvuista.

         

3. Kemikaalien käyttö

Raportilla näytetään käytettyjen kemikaalien vuosimäärät halutuilla laitoksilla ja vuosilta. Raportti laskee myös tunnuslukuja, mm. tulevan fosforin määrään. On hyvä huomioida, ettei kaikilla käytetyillä kemikaaleilla ole yhteyttä fosforinpoistoon.

4. Sähkön kulutus

Raportilla näytetään kolmessa eri matriisissa sähkön kulutus halutuilla laitoksilla ja vuosilta. Matriisit ovat sähkön kulutus suhteessa virtaamaan, sähkön kulutus suhteessa poistettuun orgaaniseen aineeseen ja sähkön kulutus suhteessa BOD-kuormaan ja teoreettiseen nitrifikaation hapenkulutukseen.

5. Ohitusprosentti

Raportilla näytetään ohitusprosentit halutuilla laitoksilla ja vuosilta.

6. Lietteen määrä

Raportilla näytetään kahdessa eri matriisissa laitokselta lähtevän lietteen määriä lietelajeittain halutuilta laitoksilta ja vuosilta. Matriisit ovat lietteen määrä suhteessa virtaamaan ja lietteen määrä suhteessa tulevaan kiintoaineskuormaan.

7. Pitoisuuksien keskiarvoja

Raportilla näytetään valitun laitoksen valinnaisten mitattujen suureiden tai pitoisuuksien keskiarvo halutulta aikaväliltä ja halutulta pisteeltä. Näytteiden keskiarvon laskentajaksoksi voidaan valita: 1 kuukausi, 3 kuukautta, 6 kuukautta tai 1 vuosi. Tulokset esitetään matriisina ja pylväsdiagrammina.

8. Parametrien välinen suhde

Raportilla näytetään kahden, halutuilla laitoksilla käytetyn parametrin välisen suhdeluvun (x/y), halutuilta vuosilta. Tulokset esitetään matriisina ja viivadiagrammina.

9. Asutusjätevesipuhdistamoiden näytteet

Raportti hakee laitosten yksittäisnäytteiden tuloksia (Tuleva, Vesistöön, Käsitelty) joiden lisäksi lasketaan puhdistusprosentti. Huomautus-sarakkeessa on vakioituja huomioita joita käytetään tiedonsuodatuksen yhteydessä. Taulukkoa supistettaessa taulukko laskee näytteiden keskiarvot.

 

 

 

Julkaistu 2.9.2015 klo 13.23, päivitetty 15.2.2019 klo 13.32