Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus, Kotka

Hankkeen kuvaus

Kotkan kaupunki suunnittelee Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutusta nopeammassa aikataulussa kuin nykyinen ympäristölupa sallii. Vuosittainen louhintamäärä on tarkoitus kasvattaa niin suureksi, että hankkeen vaikutuksia täytyy tarkastella ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Louhinnan tavoite on kiviaineksen hyödyntäminen mm. satamarakenteissa ja louhinta-alueen nopeutettu otto asemakaavan osoittamaan tarkoitukseen. Teollisuusalueella tullaan louhimaan vuosina 2017-2020 yhteensä enintään   1185 000 m3 riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta. Koska ottomäärien muutos ylittää 200 000 m3/vuodessa, edellyttää muutos YVA-menettelyn.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutukset arvioidaan seuraaville vaihtoehdolle.

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Kiviainesten ottotoimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan ja maa-ainesluvan mukaisesti huomioiden 1.1.2018 voimaan tulevat Muraus-asetuksen rajoitteet. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun ki-venlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (Muraus-asetus, 800/2010) estää maa-ainesluvan varaisen louhinnan alle 300 m etäisyydellä asutuksesta. Louhintamäärä yhteensä 475 000 m3.

Vaihtoehto 1: Louhitaan kaikki kiviaines Muraus-asetuksen sallimissa rajoissa mahdollisimman nopeasti. Louhintamäärä yhteensä 508 000 m3 vuosina 2017-2018.

Vaihtoehto 2: Tarkastellaan toimintaa, jossa koko asemakaava-alueelta louhitaan kaikki kiviaines mahdollisimman nopeasti. Louhinta alle 300 m etäisyydellä asutuksesta on mahdollista vain rakennuslupaan liittyen. Louhintamäärä yhteensä 1 185 000 m3 vuosina 2017-2018.

Vaihtoehto 3: Louhitaan vaihtoehtoa 2 vastaava määrä, mutta hieman pidemmällä aika-välillä. Louhintamäärä yhteensä 1 185 000 m3 vuosina 2017-2020.

Arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) saapui 12.4.2017

 

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2017

Arviointiselostus osina

Kuulutus arviointiselostuksesta (kuulemisaika päättyy 30.11.2017, pdf)

Yleisötilaisuus arviointiselostuksen on torstaina 16.11.2017 klo 17.30 alkaen Cafe Neptunuksessa, Merituulentie 424, 48310 Kotka.

Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 30.11.2017 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Ympäristöviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

 

Julkaistu 5.4.2017 klo 12.42, päivitetty 1.7.2019 klo 8.14