Itämäen tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Pyhäjärvi

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Itämäen alueelle. Han-kealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon vuonna 2022 valmistuvan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeessa toteutetaan yhdistettyä YVA- ja kaavamenettelyä (yhteismenettely). Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen

Vaihtoehto 1: Hankealueelle rakennetaan enintään 35 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5–10 MW.

Vaihtoehto 2: Hankealueelle rakennetaan enintään 16 uutta tuulivoimalaa. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimaloiden yksikköteho 5-10 MW. Tuulivoimalat sijoitetaan maakuntakaavan mukaiselle tuulivoima-alueelle. VE 2:n voimalasijoittelu tullaan esittämään YVA-selostus/Kaavaluonnosvaiheessa.

Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää valtakunnanverkkoon 110 tai 400 kV:n voimajohdolla Haapa-järvellä rakenteilla olevan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta. Sähkönsiirron osalta YVA-suunnitelmavaiheessa tarkastellaan kolmea reittivaihtoehtoa tuulipuiston ja Pysäysperän sähköaseman välisellä reitillä:

VE 1A Sähkönsiirto

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hankealueelta noin 26,2 kilometrin pituinen 100 tai 400 kV voimajohto Pysäysperän sähköasemalle.

VE 1B Sähkönsiirto

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hankealueelta noin 25 kilometrin pituinen 100 tai 400 kV voimajohto Pysäysperän sähköasemalle.

VE 1C Sähkönsiirto

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hankealueelta noin 25,8 kilometrin pituinen 100 tai 400 kV voimajohto Pysäysperän sähköasemalle.

 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Yleisötilaisuus

Hankkeesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 12.10.2021 klo 17.00-21.00. Tilaisuutta saattoi seurata suorana lähetyksenä etäyhteydellä tai osallistuen paikan päällä Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosalissa.


Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää suunnitelmasta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 6.11.2021 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena lausuntonsa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta 6.12.2021 mennessä. Yhteysviranomaisen lausunto laitetaan nähtäville tälle verkkosivulle sekä Pyhäjärven kaupungin verkkosivulle. Lausuntoon tulee sisältymään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

 

Julkaistu 5.10.2021 klo 14.14, päivitetty 29.11.2021 klo 16.25