Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke, Lapinlahti ja Iisalmi

Arviointiohjelmavaihe

Arviointiohjelmavaiheen esittely- ja yleisötilaisuuden (24.1.2023) esitysten tiivistelmät: ELY-keskus (pdf), ABO Wind Oy (pdf), A-insinöörit (pdf) sekä Ecobio Oy (pdf).

Hankkeen kuvaus

Iso-Petäjämäen hankealue sijaitsee Lapinlahden kunnan pohjoisosassa Horsmanmäen lounaispuolella noin 7 km Lapinlahden kuntakeskuksesta koilliseen. Hankealue rajoittuu osittain Iisalmen kuntarajaan. Hankealueen koko on noin 3 000 hehtaaria. Hankealueen maasto on pääasiassa metsätalousmaata, ojitettua metsäistä suoaluetta ja maatalousmaata.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Varsinaisen tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 17 voimalaa, joiden yksikköteho tulisi olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hankkeeseen sisältyy varsinaisen tuulivoimapuiston lisäksi kaksi reittivaihtoehtoja (pohjoinen/eteläinen) sähkönsiirrolle kantaverkkoon. Pohjoisessa vaihtoehdossa hankkeen tarvitsema uusi 110 kV:n voimajohto kulkisi hankealueelta kohti pohjoista noin 9 km pituisen matkan Iisalmelle Fingrid Oyj:n Tervakorven sähköasemalle. Eteläisessä vaihtoehdoissa voimajohtoreitti kulkisi hankealueelta kohti etelää noin 14 km pituisen matkan Savon Voima Verkko Oy:n Varpaisjärven sähköasemalle.

YVA-menettelyssä tuulivoimapuiston toteuttamista arvioidaan seuraaville vaihtoehdoille:

  • VE0: Tuulivoimapuistohanketta ei toteuteta.
  • VE1A: Hankealueelle rakennetaan enintään 17 uutta voimalaa ja sähkönsiirtoreitti rakennetaan pohjoiseen Iisalmelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • VE1B: Kuten vaihtoehto VE1A, mutta sähkönsiirtoreitti rakennetaan etelään Varpaisjärvelle.
  • VE2A: Hanke toteutetaan vähäisemmällä voimalamäärällä ja sähkönsiirtoreitti rakennetaan pohjoiseen Iisalmelle. Vaihtoehdon mukaan hankealueelle rakennetaan 14 uutta voimalaa. YVA-suunnittelussa lopullinen määrä tarkentuu. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • VE2B: Kuten VE2A, mutta sähkösiirtoreitti rakennetaan etelään Varpaisjärvelle.
Julkaistu 28.12.2022 klo 11.19, päivitetty 8.3.2023 klo 9.44