Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen, Varkaus

 • Arviointiohjelma saapunut: 24.2.2012 (pdf, 4,7 Mt)
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 8.3.2012-6.4.2012
 • Kuulutus arvioinnista: 8.3.2012 (pdf, 21 kt)
 • Esittelytilaisuus: Varkaudessa, kaupungintalolla, Ahlströminkatu 6 (valtuustosali, A-rappu, 3. krs., käynti Ahlströminkadun puolelta)  torstaina 15.03.2012 klo 18.00
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Savon liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Metsähallitus, Liikennevirasto, Unnukan kalastusalue, Haukiveden kalastusalue, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Kuopio/Tutkimuskeskus Neulanen, Varkauden kaupunki, Joroisten kunta, Rantasalmen kunta, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Varkauden luonnonystävät ry, Varkauden vaaputtajat ry, SYKE/Johtava tutkija Kari-Matti Vuori, GTK/Kuopio ja Metsähallitus/Luontopalvelut/Ylitarkastaja Tero Sipilä
 • Lausuntojen määräaika: 6.4.2012
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 7.5.2012 (pdf 153 kt)
 • Arviointiselostus saapunut: 15.5.2013 (pdf, 8,2 Mt), liitteet (pdf, 5,7 Mt)
 • Arviointiselostus nähtävillä: 22.7.2013
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 23.5.2013 (pdf, 121 kt)
 • Esittelytilaisuus: Varkauden kaupungintalo, Ahlströminkatu 6 (valtuustosali, A-rappu, 3. krs., käynti Ahlströminkadun puolelta) tiistaina 28.05.2013 klo 18.00.
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Savon liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Metsähallitus, Liikennevirasto, Unnukan kalastusalue, Haukiveden kalastusalue, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Kuopio/Tutkimuskeskus Neulanen, Varkauden kaupunki, Joroisten kunta, Rantasalmen kunta, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Varkauden luonnonystävät ry, Varkauden vaaputtajat ry, SYKE/Johtava tutkija Kari-Matti Vuori, GTK/Kuopio, Metsähallitus/Luontopalvelut/Ylitarkastaja Tero Sipilä, Savonlinnan kaupunki/rakennus- ja ympäristölautakunta, Itä-Suomen yliopisto, norppatutkimus
 • Lausuntojen määräaika: 22.7.2013
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 23.9.2013 (pdf, 598 kt)

 

Varkauden kaupungin hankkeen "Huruslahden pohjasedimenttien haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen"  tarkoituksena on Varkauden kaupungin  Huruslahden pohjasedimenteistä löytyneiden ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden (mm. organotinat, elohopea, raskasmetallit) vaikutusten vähentäminen ja näiden aineiden kulkeutumisen estäminen alapuolisille vesistöalueille. Huruslahdella ja sen alapuolisella Haukivedellä vuosina 2008 ja 2009 tehtyjen tutkimusten perusteella havaittiin, että Huruslahdessa ja sen lähialuilla esiintyy korkeita organotina-yhdisteiden pitoisuuksia, ja että nämä yhdisteet kulkeutuvat virtausten mukana edelleen sedimentin kiintoaineeseen sitoutuneena alapuolisille Haukiveden vesialueille. Kauimmaiset pitoisuudet on havaittu Linnasaaren kansallispuiston vesialueiden sedimenteissä. Haitalliset aineet ovat peräisin aikaisemmasta teollisesta ja muusta yritystoiminnasta. Haitta-aineita ei nykyisin enää päädy vesistöihin merkittävissä määrin.

Hankesuunnitelmassa on käsitelty useita vaihtoehtoisia suunnitelmia haitallisia aineita sisältävien sedimenttien käsittelemiseksi. Suunnitellut toimenpiteet kohdistuvat Varkauden kaupungin Huruslahden alueelle, mutta vaikutuksia tarkastellaan myös erityisesti alapuolisen Haukiveden kannalta. Jokaisessa vaihtoehdossa on tarkoitus lisäksi tarkastella erilaisia teknisiä toteutusratkaisuja, johtuen mm. erilaisten kunnostustekniikoiden erilaisista vaikutuksista ympäristöön ja mm. ruopattavista massamääristä, ruoppaustekniikasta ja ruopattujen massojen kuljetuksesta (pumppaamalla, proomuilla, kuorma-autoilla) erilaisiin loppusijoitus- tai käsittelykohteisiin (stabilointi, läjitys, kuivatus, terminen käsittely, hyötykäyttö).
Hankkeen toteuttajina toimisivat Varkauden kaupunki, Joroisten ja Rantasalmen kunnat sekä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Arviointiohjelman mukaiset hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat:

VE0. Sedimenttejä ei kunnosteta, vaan tilanne jatkuu nykyisellään. Vaihtoehdossa tarkastellaan pilaantuneiden sedimenttien aiheuttamaa kuormitusta alapuoliseen vesistöön ja ympäristö- sekä terveysvaikutuksia sekä nykytilassa että pitkällä aikavälillä.
VE0+. Monitoroitu luontainen puhdistuminen. Kuten vaihtoehto 1, mutta Huruslahden ja alapuolisen Haukiveden veden laatua seurataan ja tulosten perusteella voidaan tarvittaessa ryhtyä aktiivisiin sedimentin kunnostustoimenpiteisiin.
VE1a. Koko Huruslahden kunnostaminen peittämällä pohjasedimentti.

VE1b. Pilaantuneimpien alueiden sedimenttien kunnostus peittämällä.

VE2a. Koko Huruslahden kunnostaminen ruoppauksilla ja ruoppausmassojen loppukäsittely. Vaihtoehdossa käsitellään ruoppausmassojen sijoittaminen maa-alueelle, niiden stabilisointi maa-alueella tai niiden vieminen ympäristöluvan omaavalle pilaantuneiden maiden käsittelylaitokselle.
VE2b. Pilaantuneimpien alueiden sedimenttien kunnostus ruoppauksilla. Ruoppausmassojen käsittelyssä vastaavat vaihtoehdot kuin vaihtoehdossa VE2a.
VE3.. Virtausolosuhteiden muuttaminen voimakanavan virtauksen säädöllä tai patorakenteilla voimakanavan suulla Huruslahdella.

Julkaistu 29.5.2013 klo 8.44, päivitetty 4.11.2015 klo 13.28