Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

 • Suojelemme ja ennallistamme soita.
 • Kunnostamme lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen.
 • Hoidamme perinnebiotooppeja.
 • Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
 • Hoidamme ja kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan maa-aluettasi Helmi-ohjelmaan, ole yhteydessä alueesi ELY-keskukseen (yhteystiedot löytyvät Alueellista tietoa -osiosta.)

Helmi-ohjelmaan osallistuvat useat organisaatiot

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat useat organisaatiot. Ohjelman suunnittelusta vastaavat ympäristöministeriön ohella maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Kunnat toteuttavat Helmi-töitä Kunta-Helmi-ohjelman kautta, ja eri järjestöt ja organisaatiot toteuttavat alueilla erilaisia kunnostushankkeita yhteistyössä ELY-keskusten ja maanomistajien kanssa.

Lisätietoja:

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi/helmi)

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Helmi-ohjelman toimeenpano - Pirkanmaa

 

Ajankohtaista: 

Painopisteet

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Helmi-elinympäristöohjelmaa toteutetaan vuonna 2023 perinnebiotoopeilla, lintuvesillä, pienvesillä, metsissä ja soilla. Kaikki Helmi-ohjelman toimenpiteet perustuvat maanomistajien suostumuksiin.

Metsät

Metsäteemassa on vuosina 2021-2022 inventoitu mahdollisia metsäisten elinympäristöjen hoitotarpeita reilulla 40 hehtaarilla. Vuonna 2023 keskitytään edellisvuosia enemmän toteutukseen. Pirkanmaalla suojeltujen luontotyyppien osalta hoitoa on toteutettu kattavasti Suomen metsäkeskuksen toimesta, joten Pirkanmaan ELY-keskuksella keskitytään pääosin yksityisillä luonnonsuojelualueilla sijaitseviin kohteisiin.

Tällä hetkellä tiedossa on noin 15 hehtaaria, kymmenisen kohdetta, hoitoa tarvitsevia lehtoja, jotka sijaitsevat pääosin yksityisillä luonnonsuojelualueilla. Näistä 4-6 kohteella käynnistetään hoidon suunnittelu ja toteutus tänä vuonna. Kaikki metsäiset kohteet, joilla hoitotarvetta on havaittu, ovat lehtoja. Lehdoissa elää lähes puolet metsien uhanalaisista lajeista ja lehtoja elinympäristötyyppinä hoitamalla hoidetaan samalla uhanalaista ja muutenkin arvokasta lajistoa. Hoitotoimenpiteet lehdoissa pitävät sisällään yleensä lehtipuun vapauttamista kuusta poistamalla.

Suot

Soidensuojelua jatketaan edellisvuosien tapaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Suojelua kohdennetaan ensisijaisesti valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuihin kohteisiin, mutta myös maakunnallisesti arvokkaita soita voidaan suojella.

Kesällä 2022 Pirkanmaalla saatiin valmiiksi lettoinventoinnit. Pirkanmaalta löytyi inventoinneissa 10 letoksi luokiteltua suolaikkua, sekä 16 lettoiseksi merkattua suolaikkua. Vuonna 2023 edistetään löytyneiden kohteiden hoitotoimia.

Pienvedet

Edellisten kahden vuoden aikana Helmi-elinympäristöohjelman pienvesiteemassa on keskitytty kartoittamaan heikosti tunnettujen pienvesien nykytilaa Pirkanmaalla. Inventoinneissa on keskitytty erityisesti lähteikköihin/lähteisiin ja puroihin, sillä ne ovat pienvesityypeistä uhanalaisimpia ja kiireellisimmin ennallistettavia. Kohteita on kartoitettu edellisten kahden vuoden aikana yli 200, joista valtaosa (n. 140 kpl) on ollut lähteitä/lähteikköjä. Lisäksi on edistetty kohteiden ennallistamista ja toimia on toteutettu yhdellä kohteella.

Vuoden 2023 tavoitteena on kääntää painopistettä inventoinneista ennallistamisen edistämiseen. Inventointeja on yhä tarpeen jatkaa, erityisesti uusien ennallistamiskohteiden löytämiseksi. Lähteiden, purojen ja norojen lisäksi otetaan myös lampia mukaan inventointeihin.

Pirkanmaan raakkujokien tilan parantamiseksi aloitetaan vuonna 2023 hoitotoimien toteutus jokien valuma-alueilla. Marraskuussa 2022 aloitettua veden laadun ja virtaaman seurantaa jatketaan vuoden verran kahdella jokikohteella.

Perinnebiotoopit

Vuonna 2023 jatketaan hoidon suunnittelua perinnebiotoopeilla erityisesti arvokkailla kohteilla. Vuonna 2023 odotetaan myös hakemusmenettelyn kautta ilmaantuvia kunnostuskohteita.

Lintuvedet

Lintuvesikohteilla kunnostustyöt on saatu hyvin aloitettua vuoden 2022 aikana ja kunnostuksia jatketaan vuonna 2023. Kunnostustöinä tehdään kohteiden puiden ja pensaiden raivauksia, hoitokalastusta ja lisäksi rakennetaan vesilintujen pesimälauttoja. Helmi-lintuvesiteemassa kunnostussuunnittelun painopisteenä on vesilainmukaista lupaa vaativat kohteet ja Tampereella sijaitsevalle Nuorajärvelle valmistuu kunnostussuunnitelma, jonka tueksi kohteella selvitetään vuoden 2023 aikana myös viitasammakot sekä direktiivisudenkorennot. Linnustoselvityksiä tehdään kahdella järvellä.

Kunnostuskohteet

 

Metsät

Metsäteeman osalta vuonna 2023 on tarkoitus valmistua kahden YSA-alueen (yksityisen suojelualueen) lehdon hoito, jotka sijaitsevat Valkeekiven Natura 2000 -alueella. Päätavoitteena kyseisten lehtojen hoidossa on kuusta poistamalla lisätä kasvutilaa nykyiselle ja uusiutuvalle lehtipuustolle (haapa, koivut, pihlaja, harmaaleppä), sekä valon lisääntyessä parantaa lehtokasvillisuuden kasvuolosuhteita. Kuusen varjostavan vaikutuksen vuoksi lehtolajisto on monin paikoin yksipuolista ja niukkaa. Valkeekiven lehdot ovat vanhoja ja niissä lahopuuston muodostuminen on hyvässä vauhdissa. Siten esimerkiksi lahopuun lisäämiselle ei ole keinotekoisesti tarvetta. Muutoinkin toimenpiteet tullaan pitämään maltillisina, jotta lehto säilyy mahdollisimman luonnontilaisena ja kuusesta riippuva lajisto säilyy elinvoimaisena.

Lisäksi Vatulanharju-Ulvaanharjun Natura 2000 –alueella käynnistetään harjumetsien hoitotoimenpiteiden yksityiskohtaisempi suunnittelu maanomistajien kiinnostuksen mukaan. Alkuvuodesta 2023 valmistui konsultilta tilattu kattava raportti, jonka päätavoitteena oli kartoittaa alustavasti alueen luontotyyppien, erityisesti harjumetsien, hoitotarpeita.

Pienvedet

Vuonna 2023 tavoitteena on toteuttaa ennallistamistoimia kahdella lähteiköllä ja yhdellä lähteikköjä ja noroja sisältävällä pienvesikokonaisuudella, joiden ennallistamissuunnittelua on edistetty viime vuonna. Näiden lisäksi on tavoitteena aloittaa ennallistamissuunnittelu 2–5 lähteellä ja 1–2 purolla maanomistajien kiinnostuksen mukaan.

Lintuvedet

Lintuvesikunnostuksia tehdään Natura-alueilla, jotka on liitetty Natura-alueiden verkostoon lintudirektiivin perusteella eli ovat ns. SPA-alueita. Vuoden 2023 aikana raivauksia tehdään Kukkolan Vähäjärvellä. Hoitokalastuksia jatketaan vuoden 2022 tapaan Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla sijaitsevalla Tykölänjärvellä. Tapiolanjärvelle Sastamalaan rakennetaan puolestaan vesilintujen pesimälauttoja. Pirkanmaan SPA-alueille valmistui vuonna 2022 rantalaidunnusselvitys, jossa selvitettiin rantalaidunnuksen mahdollisuuksia pirkanmaalaisilla Natura-lintujärvillä. Selvityksen mukaisten kohteiden kunnostus pyritään aloittamaan vuoden 2023 aikana.

Perinnebiotoopit

Perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotyöt jatkuivat vuonna 2022 toista vuotta Pirkanmaalla. Erityisesti kunnostettiin lammaslaitumia ja jatkuvan niittohoidon kohteita. Lisäksi edistettiin hoidon laadukasta toteutumista talkoo- ja niittokohteilla. Yhteensä Helmi-työtä on tehty vuoden 2022 loppuun mennessä noin 35 kohteella ympäri Pirkanmaata. Kohteiden valinnassa on keskitytty maakunnallisesti arvokkaisiin perinnemaisemiin, uhanalaisen lajiston kohteisiin tai yksityisillä suojelualueilla tai Natura 2000 -kohteilla.

Vuonna 2023 kunnostus- ja hoitotyöt Pirkanmaan perinnebiotoopeilla jatkuvat. Helmi-kohteiksi pyritään saamaan edelleen luontoarvoiltaan arvokkaita tai suuria kunnostuskelpoisia kokonaisuuksia.

Lajisuojelu

Pirkanmaalla jatketaan erittäin uhanalaisen tummaverkkoperhosen (Melitaea diamina) elinympäristönä toimivien niittyjen hoitotoimia. Tummaverkkoperhonen elää kosteilla niityillä, joissa kasvaa lehtovirmajuurta.

Kaikkien heikentyneiden elinympäristöjen parantaminen edistää myös niillä esiintyvien lajien säilymistä.

Helmi-resursseja

Pirkanmaan ELY-keskuksella on vuonna 2022 käytettävissään x henkilötyövuotta Helmi-työtä varten.

Yhteistyö

Pirkanmaan ELY-keskus toimii Helmi-ohjelman puitteissa yksityisomistuksessa olevilla alueilla ja kaikki hoito- ja kunnostustoimet tehdään maanomistajien suostumukseen perustuen. Maanomistajat voivat saada myös itse rahoitusta Helmi-ohjelmasta kunnostus- ja hoitotoimien toteuttamiseksi.

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Suojelualueiden ja Natura 2000-alueiden hoidon suunnittelussa tehdään yhteistyötä mm. Suomen metsäkeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Pirkanmaalla yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti myös mm. paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä. Heille voit myös ilmoittaa hoitoa ja kunnostusta tarvitsevia kohteita yksityisillä suojelualueilla ja Natura 2000-alueilla.

 • Soidensuojelu: Matti Räisänen
 • Letto-inventointi: Anna Isotalo
 • Lintuvesien kunnostus: Maria Yli-Renko
 • Perinnebiotooppien hoito: Suvi Järvenpää, Veera Mäkitalo
 • Tummaverkkoperhosniittyjen hoito: Veera Mäkitalo
 • Pienvedet: Miia Mäkilouko
 • Jokihelmisimpukan elinympäristöjen elvyttäminen (LIFE Revives): Marja-Liisa Pitkänen
 • Metsien hoito: Anni Mäkelä

Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 25.1.2023 klo 11.21, päivitetty 22.2.2023 klo 14.47
Julkaistu 27.5.2021 klo 13.57, päivitetty 4.10.2022 klo 15.39