Härkälän tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Huittinen

Härkälän tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa olemassa olevaa broilerikasvattamoa laajennetaan. Härkälän tilaan kuuluu AgriNisu Oy sekä BroiCo Oy. Hanke sijoittuu Huittisten kunnan kiinteistöille 102-405-14-151, 102-405-1-211 ja 102-405-1-212. Hanke sijoittuu maaseutualueen haja-asetusalueelle nykyisten broilerikasvattamoiden välittömään läheisyyteen. Kasvattamojen koillispuolella noin 100 - 400 m päässä kulkee Loimijoki. Kulku tilalle tapahtuu Nokkamäentien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 3-5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat melu- maaperä- ja vesivaikutukset sekä vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön ehdotetaan arvioitavaksi noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Toiminnan ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ml. hajuvaikutukset esitetään arvioitavaksi noin 2-3- km säteellä hankealueesta ja liikenteen vaikutukset arvioitaisiin hankealueelta päätielle.
 

ARVIOINTIOHJELMA


ARVIOINTISELOSTUS


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/harkalantilaYVA

    Julkaistu 28.11.2019 klo 12.40, päivitetty 19.11.2020 klo 12.00

    Aihealue: