Akkukennotehdas Vaasa

Hankkeen kuvaus

Freyr Battery Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Akkukennotehdas Vaasa. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Tehdas on suunniteltu rakennettavaksi Laajametsän alueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella sijaitsevalle tontille, noin 8 kilometriä Vaasan keskustasta. Tontin koko on noin 142 hehtaaria. Suunnitellun investoinnin pinta-alatarve on noin 90 hehtaaria.

Tehdas tulee tuottamaan litiumioniakkukennoja. Tuotanto voidaan toteuttaa eri prosessimenetelmillä. Perinteinen akkujen valmistusprosessi koostuu seuraavista päävaiheista: lietteen sekoitus, päällystys, kuivaus, kalanterointi, pituusleikkaus, kelaus tai pinoaminen, kokoonpano, elektrolyyttitäyttö, formatointi, testaus ja lajittelu. Mahdollinen 24M akun valmistusprosessi koostuu aktiivimateriaalin sekoittamisesta, valamisesta, pinoamisesta ja hitsauksesta, formatoinnista, testauksesta ja lajittelusta. Katodimateriaaleina voi olla litiumrautafosfaatti (LFP) tai litiumnikkelimangaanikoboltti (NMC). Molemmat prosessit käyttävät raaka-aineinaan kemikaaleja, joista osa on luokiteltu vaarallisiksi kemikaaleiksi.

Tehtaan ensimmäisessä vaiheessa suunnitteilla on yksi tuotantoyksikkö, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 10 GWh. Seuraavassa vaiheessa tuotantokapasiteettia lisätään toisella 10 GWh tuotantoyksiköllä saavuttaen siten yhteensä noin 20 GWh tuotantokapasiteetin vuodessa. Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan 20 GWh:n tuotantokapasiteetti.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: hanke toteutetaan Vaasan Laajametsään, tuotanto 20 GWh/a.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 2.2.2022 klo 9.00, päivitetty 31.3.2022 klo 10.42

Aihealue: