Fluoratut kasvihuonekaasut yritystoiminnassa

Tämä sivu käsittelee fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä laitteissa ja tuotteissa sekä näiden valmistamista, maahantuontia, asentamista ja huoltoa. F-kaasut kattavat niin puhtaat kaasut kuin niiden seokset.

Fluorattujen kasvihuonekaasujen vähentäminen

EU:n F-kaasuasetuksen tavoitteena on suojella ilmastoa ja ympäristöä vähentämällä fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä. Uusittu F-kaasuasetus tuli voimaan vuoden 2015 alusta, ja merkitsee muutoksia, jotka alalla toimivien yritysten on tärkeää huomioida.

Uuden F-kaasuasetuksen keskeinen ohjauskeino on F-kaasujen ja niiden seosten markkinoille saattamisen vähentäminen (phase down). Vuoteen 2030 mennessä määrä (laskettuna hiilidioksidiekvivalenttitonneina) vähenee asteittain 21 prosenttiin vuosien 2009–2012 tasosta Euroopan unionin alueella.

Tähän pyritään paitsi kielloin, rajoituksin sekä kiintiöjärjestelmän avulla, myös siirtymällä kaasuihin, joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on nykyisiä aineita pienempi. F-kaasuja koskevista kielloista ja rajoituksista kerrotaan tarkemmin sivulla Käyttörajoitukset ja kiellot.

Sivun alkuun

Maahantuonti, kiintiöt sekä esitäytettyjen laitteiden maahantuonti ja valmistus

F-kaasujen ja niiden seosten markkinoille saattamisen vähentäminen (phase down) toteutetaan kiintiöjärjestelmän avulla. Hiilidioksidiekvivalenttitonneina määritellyissä kiintiöissä huomioidaan eri HFC-yhdisteiden ilmakehän lämmitysvaikutus suhteessa hiilidioksidiin. Käytettävissä olevien HFC-yhdisteiden määrä kilogrammoina riippuu siten niiden lämmitysvaikutuksesta - mitä alhaisemman lämmitysvaikutuksen HFC-yhdisteitä käytetään, sitä enemmän niitä voi kilogrammoina tuoda tai valmistaa.

Kiintiöjärjestelmä koskee yrityksiä, jotka tuottavat tai saattavat EU-markkinoille vähintään 100 t CO2-ekv HFC-yhdisteitä tai niitä sisältäviä seoksia (kemikaalina) vuodessa. HFC-yhdisteitä EU:ssa valmistaville tai EU:n alueelle (EU:n ulkopuolelta) maahantuoville yrityksille jaetaan kiintiöitä, joiden määrää vähennetään asteittain. Aluksi kiintiöt jaetaan alan yrityksille maksutta aiempien maahantuonti- ja valmistustietojen perusteella. Myös uusille toimijoille varataan osa kiintiöistä. Myöhemmin kiintiöistä saatetaan mahdollisesti periä maksuja. Kiintiötä on haettava etukäteen seuraavaa vuotta varten. Kiintiö tai osa siitä on mahdollista siirtää toiselle EU:ssa toimivalle yritykselle. Tällöin siirrosta on ilmoitettava EU-komissiolle. EU-komissio vastaa kiintiöjärjestelmästä ja ohjeistaa tarkemmin siihen liittyen.


Esitäytettyjen laitteiden maahantuonti (EU:n ulkopuolelta)

Esitäytettyjen laitteiden sisällä EU:n ulkopuolelta maahantuodut HFC-yhdisteet (vähintään 100 t CO2-ekv. vuodessa) ovat mukana kiintiöjärjestelmässä, mutta niitä varten ei haeta kiintiötä. Maahantuojan on jatkossa pystyttävä asiakirjojen avulla osoittamaan, mitä kaasua on tuotu maahan laitteen sisällä ja että kaasu on huomioitu kiintiössä. Vaatimukset koskevat laitteiden maahantuontia 1.1.2017 alkaen.

Esitäytettyjen laitteiden maahantuojan muistilista:

 1. Rekisteröidy Euroopan komission ylläpitämään F-kaasurekisteriin.
 2. Sovi luvasta kiintiön käyttöön (authorisation) HFC-yhdisteitä maahantuovan tai valmistavan yrityksen kanssa.
 3. Varmista, että kiintiön käyttöoikeuden siirto F-kaasurekisterissä on valmis ennen laitteiden maahantuontia.
 4. Laadi vaatimustenmukaisuusvakuutus ja esitä se Tullissa laitteiden maahantuonnin yhteydessä (Tulli-ilmoituksella vaatimustenmukaisuusvakuutuksen numero ilmoitetaan tavaraerän liiteasiakirjana koodilla C057). Säilytä tarvittava dokumentaatio vähintään 5 vuotta.
 5. Huolehdi, että tuotteet on merkitty asianmukaisesti ja sisällytä tieto fluorihiilivedyistä myös käyttöohjeisiin. Jos tuotteiden ja laitteiden sisältämien fluorattujen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus on vähintään 150, tieto tulee sisällyttää myös mainonnassa käytettäviin kuvauksiin.
 6. Pyydä, että riippumaton todentaja vahvistaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja muun dokumentaation tietojen oikeellisuuden vuosittain viimeistään 31.3., jos laitteen sisältämiä fluorihiilivetyjä ei ole saatettu markkinoille ennen laitteen täyttämistä. Tämä velvoite tulee voimaan vuoden 2018 alusta lähtien ja koskee edellisen vuoden tietojen todentamista.
 7. Raportoi Euroopan komissiolle tiedot tuotteissa ja laitteissa tuoduista fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetuksen liitteiden I ja II kaasut) F-kaasurekisterin kautta vuosittain. Edellisen vuoden tietojen raportoinnin määräaika on 31. maaliskuuta. Raportointi on pakollista, kun markkinoille saatettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen määrä on vähintään 500 t CO2 ekvivalenttia.

Euroopan komissio on antanut esitäytettyjen laitteiden maahantuontia koskevan ohjeen ja vaatimuksenmukaisuusvakuutusta ja sen todentamista koskevan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/879.

Sivun alkuun

HFC-yhdisteiden tuonti EU-alueelle (EU:n ulkopuolelta)

1.1.2015 alkaen HFC-yhdisteiden (esimerkiksi R-134a, koko lista löytyy F-kaasuasetuksen liitteestä I (Ryhmä 1)) EU-alueelle tuontia (kemikaalina, EU:n ulkopuolelta) varten on oltava EU-komission myöntämä kiintiö. Tämä koskee myös seoksia, jotka sisältävät HFC-yhdisteitä. Kiintiöt ovat yrityskohtaisia, ja tuojana (consignee) täytyy olla se yritys, jolle kiintiö on myönnetty. (Kiintiöt myönnetään aina edellisenä vuonna seuraavaa vuotta varten. Vuoden 2018 kiintiöitä haettiin keväällä 2017). Kiintiö tai osa siitä on myös mahdollista siirtää yritykseltä toiselle tietyin rajoituksin. Kiintiön voi siirtää vain yritys, joka on saanut kiintiön aikaisempaan raportointiin perustuvan viitearvon perusteella. Nämä yritykset (v. 2018 - 2020) löytyvät komission täytäntöönpanopäätöksen 2017/1984 3 artiklasta. Kiintiön siirrosta on ilmoitettava komissiolle HFC-rekisterin kautta.   

Kiintiöjärjestelmä koskee HFC-yhdisteiden määriä, jotka ylittävät 100 t CO2-ekvivalenttia vuodessa. Esim. R-134a:n kohdalla tämä on n. 70 kg. HFC-yhdisteen määrä (tonneina) muutetaan CO2-ekvivalenteiksi kertomalla se GWP-arvolla, eli lämmitysvaikutuksella. Esim. 500 kg R-134a (GWP 1430) = 715 t CO2-ekv.

Laitteita, jotka sisältävät HFC-yhdisteitä (esim. ilmalämpöpumput) sai tuoda rajoituksetta 31.12.2016 asti. 1.1.2017  jälkeen niiden sisältämien yhdisteiden on oltava mukana kiintiöjärjestelmässä.

HFC-yhdisteitä EU:ssa valmistavien tai EU:n alueelle (EU:n ulkopuolelta) maahantuovien ja esitäytettyjen laitteiden sisällä EU:n alueelle (EU:n ulkopuolelta) tuovien yritysten on rekisteröidyttävä komission ylläpitämään rekisteriin.

Lisää tietoa kiintiöistä ja rekisteristä löytyy EU-komission verkkosivuilta:

Fluorattuja kasvihuonekaasuja tai F-kaasuasetuksen liitteen II kaasuja markkinoille saatettaessa tuottajan tai maahantuojan on osoitettava, että kyseisten kaasujen valmistusprosessin sekä raaka-aineiden valmistusprosessin aikana sivutuotteena tuotettu trifluorimetaani (HFC-23) on hävitetty tai otettu talteen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisesti. Tämä koskee esimerkiksi kylmäaineiden R-32, R-407-sarja, R-410A sekä R-404A maahantuontia. 

Asennus- ja huoltohenkilöstön pätevyys

Aiemmat, ennen uutta asetusta hankitut pätevyydet ja pätevyysvaatimukset pysyvät voimassa. Pätevyyskoulutuksiin tulee uutena sisältönä tietoa F-kaasuille vaihtoehtoisista aineista ja teknologioista. Tämän tiedon tulee olla myös jo pätevöityneiden henkilöiden saatavissa, jotta he voivat täydentää osaamistaan.

Henkilöiden pätevyysvaatimukset koskevat jatkossa myös sähköisiä kytkinlaitteita ja kylmäkuljetusalaa. Pätevyys näille aloille on osoitettava Tukesille viimeistään 1.7.2017.

Uusittu valtioneuvoston asetus (766/2016) fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista tuli voimaan 19.9.2016.

Tietoja pätevöitymiskoulutusta antavista ja tutkintoja vastaanottavista laitoksista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilta. Tukes myös ylläpitää pätevyysrekisteriä sekä valvoo huoltohenkilökunnan pätevyyksiä.

Sivun alkuun

Huoltokielto GWP ≥ 2500 F-kaasuilla 1.1.2020 alkaen

Asetuksella kielletään 1.1.2020 alkaen hyvin korkean lämmitysvaikutuksen (GWP ≥ 2500) F-kaasujen käyttö täytöskooltaan yli 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnin kylmälaitteiden huollossa. Regeneroituja tai kierrätettyjä aineita saa kuitenkin käyttää 31.12.2029 asti.

Yleisimmistä käytössä olevista aineista huoltokielto koskee esim. R-404a:ta (GWP=3922) sisältäviä kylmälaitteita, joiden täytös on vähintään 10,2 kg. Huoltokiellosta sallitaan poikkeus aineille, joiden käyttötarkoituksena on maanpuolustus, ja laitteille, joiden tarkoitus on jäähdyttää tuotteet alle -50 °C lämpötilaan.

F-kaasuja koskevista kielloista ja rajoituksista kerrotaan tarkemmin sivulla Käyttörajoitukset ja kiellot.

Sivun alkuun

Merkinnät sekä tuote- ja laitetiedot

Uusissa markkinoille saatettavissa laitteissa tulee 1.1.2017 alkaen olla merkintä kylmäainemäärästä sekä kilogrammoina että hiilidioksidiekvivalenttitonneina. Tiedon tulee sisältyä myös laitteen käyttöohjeeseen, ja jos käytettävän F-kaasun GWP on yli 150, tieto tulee ilmoittaa myös mainonnassa. Aineen määrä kannattaa merkitä hiilidioksidiekvivalenttitonneina myös olemassa oleviin laitteisiin, koska se helpottaa oikean vuototarkastusvälin tarkistamista. Uusia laitteita koskevista merkintävaatimuksista on säädetty asetuksen artiklassa 12.

Sivun alkuun

Muutokset laitteiden ylläpidossa

Laitteiden haltijoiden lisäksi myös huoltoyritysten on säilytettävä kopio laitetta koskevasta huoltokirjanpidosta. Tietoja on säilytettävä viiden vuoden ajan huoltoajankohdasta. Huoltokirjanpito laajenee samalla koskemaan kylmäkuljetuskuorma-autoja ja -perävaunuja, rikkiheksafluoridia (SF6) sisältäviä sähköisiä kytkinlaitteita ja ORC -laitteistoja.

Vuototarkastusrajat perustuvat jatkossa CO2-ekvivalenttitonnimääriin kg-määrien sijasta. Vuototarkastusvaatimukset sekä huoltokirjanpito laajenevat koskemaan kylmäkuljetusajoneuvoja, sähköisiä kytkinlaitteita (tietyin poikkeuksin, ks. Artikla 4(1)) ja ’organic rankine cycle’ (ORC) -järjestelmiä.

Sivun alkuun

F-kaasujen ja niitä sisältävien laitteiden myynti

F-kaasuja ja niiden seoksia saa niihin käyttötarkoituksiin, joita pätevyysvaatimukset koskevat (esim. asennus- ja huoltotoiminta), myydä ainoastaan päteville henkilöille tai yrityksille. Pätevyysrekistereitä ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, jonka sivuilta tiedot ovat helposti ja nopeasti tarkistettavissa.

F-kaasuja, kuten kylmäaineita myyvien yritysten on pidettävä kirjaa aineiden myynnistä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi aineen ostajan nimi ja pätevyystodistuksen numero sekä myyty aine ja sen määrä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viranomaisten käyttöön. Aineiden myyntiä valvoo Suomen ympäristökeskus.

Esitäytetyn (ei hermeettisesti suljetun) F-kaasuja sisältävän laitteen saa myydä loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, jos osoitetaan, että laitteen kylmäpiirin asennuksen tulee tekemään pätevä henkilö tai yritys (esim. kotitalouksien ilmalämpöpumput).

Sivun alkuun

Raportointi

Raportointi Suomen viranomaisille

Fluorattuja kasvihuonekaasuja toiminnassaan käyttävien on pyynnöstä raportoitava Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) vuosittain tiedot F-kaasujen käytöstä, maahantuonnista, viennistä ja hävittämisestä kasvihuonekaasuinventaariota varten. SYKE pyytää yrityksiä vastaamaan kylmäainekyselyyn alkuvuodesta, jolloin raportoidaan edellisen kalenterivuoden tiedot. Tiedot eritellään kylmäaineittain ja laitetyypeittäin. Tietoja kerätään kylmäaineiden ja niitä sisältävien laitteiden maahantuonnista ja viennistä, laitteiden valmistukseen, asennukseen ja huoltoon käytetyistä kylmäaineista sekä hävitettäviksi toimitetuista kylmäaineista.

EU-raportointi

Uuden F-kaasuasetuksen mukaan yritysten, jotka valmistavat, tuovat tai vievät F-kaasuja tai niitä sisältäviä laitteita, on raportoitava  komissiolle vuosittain. EU-raportoinnissa tuonti tai vienti tarkoittaa EU-rajojen ylittämistä. Tuontia tai vientiä EU-maiden välillä ei raportoida. Raportointivaatimus koskee yrityksiä, jotka ylittävät (CO2-ekvivalentteina) asetetun vähimmäisrajan:

 • maahantuonti, vienti ja valmistus, väh. 100 t CO2-ekv / vuosi
 • markkinoille saattaminen tuotteissa ja laitteissa väh. 500 t CO2-ekv. / vuosi
 • hävitys väh. 1000 t CO2-ekv. / vuosi
 • käyttö raaka-aineena väh. 1000 t CO2-ekv. / vuosi

Ilmoitettavia asioita ovat mm. F-kaasujen kokonaismäärät, käyttösovellusluokat, kierrätetyt ja hävitetyt määrät, laitteiden tyypit, määrät ja laitteiden sisältämien kylmäaineiden määrät.

Raportointi edellistä vuotta koskien on tehtävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä komission sähköisen raportointijärjestelmän kautta. Raportoinnin tarkoituksena on seurata F-kaasuasetuksen vaikutuksia ja kiintiöjärjestelmän toimimista.

Mikäli yritys raportoi 10 000 t CO2-ekv. ylittävästä määrästä tuontia, vientiä tai valmistusta (kemikaalina, ei tuotteissa ja laitteissa), raportti on varmennettava (verification) riippumattoman tarkastajan toimesta 30.6 mennessä. Vuodesta 2018 lähtien (koskien vuoden 2017 tuontia) myös kaikki laitetuontia (jos vuodessa tuodut laitteet sisältävät HFC-yhdisteitä yhteensä väh. 100 t CO2-ekv) koskeva dokumentaatio on varmennettava 31.3 mennessä (Art 14(2)). Varmennuskertomus on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.

Raportointi tapahtuu EU-komission sähköisen järjestelmän kautta:

Sivun alkuun

Julkaistu 6.2.2017 klo 8.39, päivitetty 5.6.2019 klo 17.16