F-kaasua sisältävän laitteen omistajan velvollisuudet

Kasvihuonekaasuvaikutuksiltaan voimakkaimpien F-kaasujen käytölle on tulossa rajoituksia ja kieltoja, jotka on esitelty sivulla Käyttörajoitukset ja kiellot. Fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö on viime vuosina lisääntynyt, sillä niillä on korvattu kiellettyjä, otsonikerrosta heikentäviä CFC- ja HCFC-aineita, kuten ns. freoneja, ja myös siksi, että kylmä- ja ilmastointilaitteita käytetään entistä enemmän.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä laitteita ovat mm. jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet, osa sammutuslaitteistoista, autojen ilmastointilaitteet ja sähköiset kytkinlaitteistot. Uuden F-kaasuasetuksen myötä laitteen omistajan velvoitteet säilyvät pääosin ennallaan, mutta niihin tulee pieniä tarkennuksia.

Mitä laitteen omistajan tulee tehdä?

F-kaasua sisältävä laite vaatii huolenpitoa. Teettämällä säännöllisen huollon pätevällä yrityksellä voi varmistua siitä, että laite toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti. Vaaditut tarkastukset voidaan suorittaa säännöllisen huollon yhteydessä.

Laitteen haltijan ja omistajan velvollisuutena on

 • varmistua asennuksen, huollon tai tarkastuksen suorittavan henkilön pätevyydestä
 • huolehtia laitteen tarkastamisesta vuotojen varalta asetuksen mukaisin määräajoin
 • huolehtia siitä, että laitteesta pidetään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa
 • varmistua F-kaasujen talteenotosta, kun laite poistetaan käytöstä

Vuototarkastusvaatimus riippuu laitteen sisältämän F-kaasun määrästä. Kuitenkin asentajien ja huoltajien pätevyysvaatimukset koskevat kaikkia laitteita kaasun määrästä riippumatta.

Kaikissa uusissa laitteissa tulee 2017 alkaen olla merkintä kylmäainemäärästä sekä kilogrammoina että hiilidioksidiekvivalenttitonneina sekä käytetyn kylmäaineen GWP-arvo. Internetistä löytyy useita laskureita, joilla voi muuntaa F-kaasumääriä hiilidioksidiekvivalenteiksi. Aineen määrä kannattaa merkitä hiilidioksidiekvivalenttitonneina myös olemassa oleviin laitteisiin, koska se helpottaa oikean vuototarkastusvälin tarkistamista. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista.

Uuden laitteen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon erittäin voimakkaisiin F-kaasuihin (GWP väh. 2500) vuodesta 2020 lähtien kohdistuva huoltokielto (tarkemmin sivulla käyttörajoitukset ja kiellot) sekä F-kaasujen yleisen saatavuuden väheneminen. Vaihtoehtojen selvittämisessä palvelevat alan ammattilaiset.

Vuototarkastukset

Kiinteästi asennetun (ei-liikkuvan) F-kaasua sisältävän jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen ja -piirin sekä sammutuslaitteiston haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite tarkastetaan säädösten mukaisin määrävälein.

Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan jatkossa kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämän kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus. Vuototarkastusrajat perustuvat jatkossa laitteen sisältämän kylmäaineen CO2-ekvivalenttitonnimääriin kg-määrien sijasta.

CO2-ekvivalenttitonnimäärä lasketaan kertomalla laitteen sisältämän F-kaasun määrä (tonneina, esim. 1 kg = 0,001 t) sen sisältämän F-kaasun GWP-arvolla. Verkosta löytyy myös laskureita, joiden avulla voi muuttaa kilogrammat CO2-ekv. tonneiksi. Alla olevassa liitteessä on tarkastusvälejä muutamalla yleisellä F-kaasulla tai seoksella.

 

Laitteen sisältämän F-kaasun lämmitysvaikutus 

Normaali
tarkastusväli

Tarkastusväli, jos laitteessa on vuotojen havaitsemisjärjestelmä

väh. 5 t CO2-ekv., mutta alle 50 t CO2 -ekv. 12 kk 24 kk
väh. 50 t CO2 -ekv. mutta alle 500 t CO2 -ekv. 6 kk 12 kk
väh. 500 t CO2 -ekv. 3 kk 6 kka)
a) vuotojen havaitsemisjärjestelmä pakollinen kaikissa laitteissa viim. 1.1.2017

Asetuksen mukaisesti ilmatiiviisti suljettuja, alle 10 t CO2-ekv. F-kaasua sisältäviä laitteita ei tarvitse tarkastaa, jos laitteeseen on merkitty sen olevan hermeettisesti suljettu.

Vuototarkastusvelvollisuus koskee 1.1.2015 alkaen myös kylmäkuljetuskuorma-autoja ja -perävaunuja, sähköisiä kytkinlaitteita ja organic rankine cycle -laitteistoja (ORC). Sähköisille kytkinlaitteistoille on poikkeuksia velvoitteisiin (ks. Artikla 4 (1))

Sellaisille laitteille, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet vuototarkastusten piiriin, on määräaikaistarkastuksia ryhdyttävä tekemään vasta siirtymäajan jälkeen eli 1.1.2017 alkaen. Tällaisia ovat alle 3 kg, mutta vähintään 5 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältävät laitteet. Siirtymäaika koskee myös sellaisia ilmatiiviisti suljettuja laitteita, joiden tyyppikilvessä ilmoitetaan laitteen olevan ilmatiiviisti suljettu, ja joiden sisältämät kaasumäärät ovat alle 6 kg, mutta vähintään 10 t CO2-ekv.

Vuotojen havaitsemisjärjestelmät

Vähintään 500 t CO2-ekv. F-kaasua sisältävissä laitteissa on oltava vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka antaa mahdollisesta vuodosta hälytyksen laitteen haltijalle tai huoltoyhtiölle. Järjestelmä on tarkastettava kerran vuodessa. Laitteen tarkastuksen voi suorittaa laitteen muun huollon yhteydessä. 500 t CO2-ekv. on esimerkiksi R-134a:n osalta n. 349 kg ja R-404A:n osalta n. 127 kg. Yllä liitteenä olevasta taulukosta löytyy lisää määriä eri kylmäaineilla.

Laitteiden asennus ja huolto

Laitteen huollot ja vuototarkastukset on teetettävä pätevällä yrityksellä tai asentajalla. Valitsemalla pätevän henkilön voi varmistua, että laitteen käyttö jatkuu turvallisesti.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimuksista säädetään mm. seuraavaa:

 • henkilön tai yrityksen, joka tilaa toiselta henkilöltä tai yritykseltä asennus-, huolto- tms. palvelun on varmistettava, että tällä on tehtävään vaadittava pätevyys
 • F-kaasuja saa niihin käyttötarkoituksiin, joita pätevyysvaatimukset koskevat, myydä vain asianmukaisen pätevyyden hankkineille toiminnanharjoittajille
 • esitäytetyn, ei-hermeettisesti suljetun laitteen saa myydä loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, jos osoitetaan, että laitteen kylmäpiirin asennuksen tulee tekemään pätevä henkilö (esim. kotitalouksien lämpöpumput)

Pätevyyden voi tarkistaa Turvallisuus ja -kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämästä pätevyysrekisteristä, jossa on sekä toiminnanharjoittajarekisteri että asentajien pätevyysrekisteri. Hakuja voi tehdä nimellä tai paikkakunnalla tai pätevyysluokalla. Tukesin sivuilta löytyy tarkempaa tietoa pätevyysvaatimuksista.

Huolto- ja tarkastuspäiväkirja

Vuototarkastusten piirissä olevan laitteen omistajan on pidettävä jokaisesta laitteesta huoltokirjanpitoa, johon merkitään

 • laitteen sisältämä kylmäaine (tyyppi) ja aineen määrä (kg ja CO2-ekv)
 • lisätyt tai poistetut kylmäaineet
 • onko laitteessa käytetyt F-kaasut kierrätetty tai regeneroitu, ja jos kyllä, missä
 • laitteelle tehdyt toimenpiteet (mm. vuototarkastusten tulokset) ja niiden suorittaja sekä tekijän pätevyystodistuksen numero
 • mikäli laite on poistettu käytöstä, F-kaasujen talteenottamista ja niiden loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet

Laitteessa tai huoltokirjassa on oltava merkintä siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu (esim. huoltotarra). Kirjanpito on pyynnöstä näytettävä viranomaiselle. Laitteenomistajan on säilytettävä huoltotietoja ja huoltoyrityksen kopiota tiedoista vähintään viiden vuoden ajan.

 

 

 

Julkaistu 6.2.2017 klo 11.55, päivitetty 4.4.2017 klo 13.39