Fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttörajoitukset ja kiellot

EU:n uusi F-kaasuasetus koskee fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasut) sekä niitä sisältäviä seoksia. Yleisimmin näitä kaasuja käytetään lämmönsiirto- ja kylmäaineina jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistoissa. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi aerosolit, solumuovien paisutus ja liuotinkäyttö. Yleisesti käytettyjä F-kaasuja ja seoksia ovat esim. R-134a, R-404A ja R-410A, mutta erilaisia seoksia on suuri määrä.

Asetuksen tavoitteena on vähentää F-kaasujen päästöjä. F-kaasujen käyttöä rajoitetaan tietyissä uusissa laitteissa, joihin on olemassa korvaavia vaihtoehtoja.

F-kaasujen vähentäminen (phase down)

Uuden F-kaasuasetuksen keskeinen ohjauskeino on fluorihiilivetyjen eli HFC-yhdisteiden (F-kaasuasetuksen liitteen I 1 ryhmän aineet) ja niiden seosten markkinoille saattamisen vähentäminen. Vuoteen 2030 mennessä HFC-yhdisteiden määrä (laskettuna hiilidioksidiekvivalenttitonneina) vähenee asteittain 21 prosenttiin vuosien 2009–2012 tasosta Euroopan unionin alueella. Hiilidioksidiekvivalenttitonneina määritellyissä kiintiöissä huomioidaan eri HFC-yhdisteiden ilmakehän lämmitysvaikutus suhteessa hiilidioksidiin. Käytettävissä olevien HFC-yhdisteiden määrä kilogrammoina riippuu siten niiden lämmitysvaikutuksesta - mitä alhaisemman lämmitysvaikutuksen HFC-yhdisteitä käytetään, sitä enemmän niitä voi kilogrammoina tuoda tai valmistaa. Vähennys toteutetaan jakamalla vähitellen pienenevä määrä kiintiöitä F-kaasuja Eurooppaan tuoville ja valmistaville yrityksille. Lisää tietoa HFC-yhdisteiden maahantuonnista ja kiintiöjärjestelmästä löytyy sivulta Fluoratut kasvihuonekaasut yritystoiminnassa

Kuvio fluorattujen kasvihuonekaasujen asteittaisesta vähentämisestä Euroopan unionissa vuoteen 2030 mennessä
Fluorattujen kasvihuonekaasujen vähentäminen asteittain Euroopan unionissa vuoteen 2030 mennessä.

 

Rajoitukset ja kiellot

Yhtenä keinona asetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi ovat kiellot ja rajoitukset F-kaasujen käytölle tietyissä uusissa tuotteissa ja laitteissa. Aiemman, vuonna 2007 voimaan astuneen F-kaasuasetuksen kiellot säilyvät. Lisäksi tulee uusia rajoituksia F-kaasujen käyttöön sellaisissa uusissa tuotteissa ja laitteissa, joihin alhaisemman lämmitysvaikutuksen omaavia vaihtoehtoja on jo saatavissa. Rajoitukset tulevat voimaan vähitellen, ja osalle rajoituksista ja kielloista on myös erityisiä siirtymäaikoja. Nämä kiellot koskevat uusia laitteita eivätkä vaikuta jo käytössä oleviin laitteisiin. Maanpuolustustarvikkeet on rajattu kieltojen ulkopuolelle.

Uuden laitteen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon erittäin voimakkaisiin F-kaasuihin (GWP väh. 2500) vuodesta 2020 lähtien kohdistuva huoltokielto (tarkemmin alla) sekä F-kaasujen yleisen saatavuuden väheneminen. Vaihtoehtojen selvittämisessä palvelevat alan ammattilaiset.

Alla olevaan listaan on koottu uuden F-kaasuasetuksen (EU 517/2014, asetus fluoratuista kasvihuonekaasuista) mukaiset uudet kiellot koskien tuotteiden ja laitteiden saattamista markkinoille:

1.1.2015

 • Kotitalouksien jääkaapit ja pakastimet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150

1.1.2016

 • Palontorjuntalaitteet, jotka sisältävät HFC-23:a

1.1.2018

 • Tekniset aerosolit, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset tai niitä käytetään lääketieteellisissä sovelluksissa

1.1.2020

 • Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 2500, tai joiden toiminta perustuu niihin, lukuun ottamatta laitteita, jotka on tarkoitettu sovelluksiin, joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle -50 ºC lämpötiloihin
 • Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit ja pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 2500
 • Liikkuvat huoneilmastointilaitteet (jotka on suljettu ilmatiiviisti ja joita loppukäyttäjä pystyy siirtämään huoneesta toiseen), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150
 • Suulakepuristettu polystyreeni (XPS), joka sisältää fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset

1.1.2022

 • Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit ja pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150
 • Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut monikompressoriset keskusjäähdytysjärjestelmät, joiden arvioitu kapasiteetti on vähintään 40 kW ja jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on vähintään 150 tai joiden toiminta perustuu niihin, lukuun ottamatta kaskadijärjestelmien primääriä kylmäainepiiriä, jossa voidaan käyttää fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on alle 1500

1.1.2023

 • Solumuovit (muut kuin suulakepuristettu polystyreeni XPS), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset

1.1.2025

 • Single split -ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät alle 3 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on vähintään 750, tai joiden toiminta perustuu niihin

Lisäksi aikaisemman asetuksen (842/2006) mukaiset kiellot pysyvät voimassa, liite III kokonaisuudessaan asetuksessa. Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien seosten lämmitysvaikutus (GWP) lasketaan soveltuvissa tapauksissa asetuksen liitteen IV mukaisesti, siten kuin 2 artiklan 6 alakohdassa säädetään.

Erittäin voimakkaiden F-kaasujen huoltokielto

Kasvihuonekaasuvaikutukseltaan erittäin voimakkaiden F-kaasujen (GWP-arvo vähintään 2500) käyttöä olemassa olevien, kylmäainetäytökseltään vähintään 40 CO2-ekv. tonnia olevien kylmälaitteiden huollossa rajoitetaan 1.1.2020 alkaen. Tällöin laitteeseen ei saa enää lisätä uutta, kiellon piiriin kuuluvaa kylmäainetta. Yleisimmin käytetyistä kylmäaineista kielto koskee R404A:ta, jonka osalta 40 CO2-ekv. tonnin täytösraja vastaa 10,2 kg kylmäainetäytöstä (= 40 000 jaettuna R404A:n GWP-arvolla 3922).

Regeneroitujen tai kierrätettyjen F-kaasujen käyttö huollossa on kuitenkin sallittua 31.12.2029 asti (asetuksen artikla 13). Regeneroimisella tarkoitetaan aineen käsittelemistä puhdistuslaitoksessa lähes uudenveroiseksi. Kierrätettyjä eli esimerkiksi pätevän ja Tukesiin rekisteröityneen huoltoliikkeen peruspuhdistamia kaasuja saa käyttää vain kyseinen huoltoliike omissa huoltokohteissaan tai muuten sen yrityksen kohteissa, jonka puolesta kyseinen kylmäaine-erä on otettu talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa.

Huoltokielto kannattaa huomioida tulevia laitehankintoja suunniteltaessa. Vanhojen laitteiden kohdalla laitteen käyttöikä ja kunto sekä käyttötarkoitus vaikuttavat ratkaisuihin. Uuden laitteen hankkiminen tai kylmäaineen vaihtaminen olemassa olevaan laitokseen voi olla perusteltua esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi. Vaihtoehtojen selvittämisessä jokaisen laitteen kohdalla palvelevat alan ammattilaiset.

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 18.12.2014 klo 17.06, päivitetty 11.10.2017 klo 11.21