Hyppää sisältöön

Suomen mereisen NATURA 2000 -verkoston inventointi ja suunnittelu (FINMARINET)

FINMARINET-hankkeen loppukonferenssi pidettiin 10.4.2013 Tieteiden talolla Helsingissä. Konferenssin ohjelma ja esitykset:

Mitä saatiin aikaan, menetelmien ja tulosten esittely:

 

Uutta tietoa Itämeren vedenalaisesta luonnosta

FINMARINET-hankkeessa tuotettiin uutta tietoa eliölajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Hankkeessa kerättiin tietoa eläin- ja kasvilajeista yli 22 000 näytteenottopaikalta kuudella tutkimusalueella. Lisäksi geologista aineistoa hankittiin mm. luotaamalla lähes 800 km2 merenpohjaa. Käsityksemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden luontotyyppien – erityisesti riuttojen ja hiekkasärkkien – sijainnista ja laajuudesta on tarkentunut. Erityisesti ulkomeren lajistosta ja luontotyypeistä tiedetään nyt paljon enemmän. Tämä tieto annetaan viranomaisten käyttöön suojelualueverkostojen riittävyyden arviointia ja mahdollisia jatkotoimia varten.

   

Vedenalaista luontoa Suomen rannikolla. Kuvassa rakkolevää ja korvameduusoita. Kuva © Metsähallitus (2009)

 

Merkittävä lisäpanostus kartoitustyöhön

Vedenalaisen meriluonnon kartoitustyötä on tehty Suomen rannikolla vuodesta 2004 lähtien Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU).  FINMARINET-hanke toteutettiin osana VELMU-ohjelmaa vuosina 2009-2013.

FINMARINET oli Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteinen hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 3,4 miljoonaa euroa, josta EU:n LIFE+ -ohjelma rahoittaa puolet.

Elinympäristöt ja niiden kartoittaminen

Elinympäristöllä tarkoitetaan elollisten ja elottomien ympäristötekijöiden summaa. Itämerellä elinympäristön laatua määrääviä tekijöitä ovat elottomat ympäristötekijät, kuten veden suolaisuus, ravinteisuus, lämpötila, syvyys ja valoisuus, rannan avoimuus sekä pohjan muodot ja laatu.  Itämeren eliölajisto on erityisesti Suomen rannikolla melko harvalukuinen, mikä johtuu sekä alhaisesta veden suolapitoisuudesta että Itämeren nuoresta iästä. Ihmistoiminnalla, erityisesti maa- ja metsätaloudella sekä teollisuudella, on myös merkittävä vaikutus koko Itämeren vedenalaisiin elinympäristöihin.

FINMARINET-hankkeessa selvitettiin lajien ja luontotyyppien suojelun kannalta arvokkaiden vedenalaisten elinympäristöjen esiintymistä tutkimusalueilla. Tällaisia luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä ovat erityisesti vedenalaiset hiekkasärkät, rannikkolaguunit, laajat ja matalat lahdet, riutat, kaasuvuotojen synnyttämät vedenalaiset rakenteet, harjusaaret sekä ulkosaariston saaret ja luodot.

Hankkeessa tehtiin vedenalaisia kartoituksia seitsemällä Suomen rannikolla sijaitsevalla NATURA 2000 -alueella ja niiden läheisyydessä sijaitsevilla talousvyöhykkeillä. Hankkeen aikana kartoitettiin tutkimusalueiden merenpohjaa, sen laatua ja eliöstöä sekä tuotettiin aineistoa elinympäristöihin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaihtelusta tutkimusalueilla. Kartoitusten tuloksia hyödynnettiin vedenalaisten elinympäristöjen mallintamisessa.

Lisätietoja

Hankkeen koordinaattori, yksikönpäällikkö Pasi Laihonen, Suomen ympäristökeskus, Merien aluesuunnittelu, p. 0295 251343, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 10.27, päivitetty 22.4.2016 klo 15.49