Hyppää pääsisältöön

Usein kysytyt kysymykset SIIRTO-rekisteristä

Sivulle on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä SIIRTO-rekisteristä.
Mikä on SIIRTO-rekisteri?

SIIRTO-rekisteri on Suomen ympäristökeskuksen rekisteri sähköisten siirtoasiakirjojen tietojen tallentamiseen. Valvontaoikeutetut viranomaiset voivat tarkastella rekisterin tietoja.

Kuka on vastuussa siirtoasiakirjan laatimisesta?

Siirtoasiakirjan laatimisesta vastaa pääsääntöisesti jätteen tuottaja.

Käytännössä jätteen siirtoon osallistuvat osapuolet voivat keskinäisellä sopimuksella sopia, että siirtoasiakirjan laatii esimerkiksi kuljettaja jätteen haltijan puolesta. Jätteen haltija on kuitenkin tällaisessakin tapauksessa viime kädessä vastuussa jätteen haltijaan kohdistuvista lain velvoitteista. 

Onko yritykseni tai organisaationi siirtoasiakirjavelvollinen, tarvitseeko meidän tuoda tietoja SIIRTO-rekisteriin?

Yritys tai organisaatio on velvollinen tekemään seuraavista jätteistä siirtoasiakirjan:

 • Rakennus- ja purkujätteestä (pl. pilaantumattomat maa-ainekset)
 • Vaarallisesta jätteestä
 • Saostus- ja umpisäiliölietteestä (entinen sako- ja umpikaivoliete)
 • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä
 • Pilaantuneesta maa-aineksesta
 • POP-jätteestä (Persistent Organic Pollutants, pysyvät orgaaniset yhdisteet)

ja kaikista yllä olevista jätteistä tehdyistä siirtoasiakirjoista on tuotava tiedot SIIRTO-rekisteriin.

Siirtoasiakirjan laatimisesta vastaa jätteen tuottaja. Siirtoasiakirjan on oltava luettavissa jätteen siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavissa kaikille siirtoon osallistuville. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä.

Kuka on vastuussa tietojen toimittamisesta rekisteriin?

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja ja vietävä tiedot SIIRTO-rekisteriin. Jätettä tuottavan organisaation on kuitenkin mahdollista ostaa siirtoasiakirjapalvelunsa joko kuljetusyritykseltä tai siirtoasiakirjapalveluntarjoajalta. Lopulta jätteen haltija on kuitenkin vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja toimittamisesta rekisteriin.

Miten siirtoasiakirjan tiedot viedään SIIRTO-rekisteriin?

SIIRTO-rekisteriin voi toimittaa tietoja rajapinnan kautta ja poikkeustapauksissa tehtävien paperisten siirtoasiakirjojen tiedot viedään SIIRTO-rekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa.

Miten henkilö valtuutetaan toimimaan SIIRTO-rekisterissä?

Henkilön valtuuttaminen tapahtuu suomi.fi-sivustolla (Tarvitset valtuutettavan henkilön nimen ja henkilötunnuksen). Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi valtuuttaa itsensä tai muita henkilöitä toimimaan yrityksensä puolesta. Tietojen ilmoittaminen tapahtuu oikeudella ”Suomen sisäisten jäte-erien tietojen ilmoittaminen”. Pelkät katseluoikeudet saa valtuutuksella ”Suomen sisäisten jäte-erien tietojen katselu”.

 1. Tunnistaudu suomi.fi-sivustolla.
 2. Valitse ylävalikosta Valtuudet
 3. Valitse Yrityksen valtuudet
 4. Valitse listasta organisaatio, jonka valtuudet haluat antaa henkilölle
 5. Klikkaa kohtaa Anna valtuuksia (vasemmalla olevassa listassa ylimpänä)
 6. Valtuustyyppi (1/7): Valitse Asiointivaltuus
 7. Osapuolet (2/7): Valitse Lisää henkilö, mikäli haluat valtuuttaa henkilön organisaatiosi sisältä
 8. Valtuusasiat (3/7): Kirjoita hakukenttään Suomen sisäisten jäte-erien tietojen ilmoittaminen (tai Suomen sisäisten jäte-erien tietojen katselu)
 9. Valitut valtuusasiat (4/7): Valitse Seuraava
 10. Valtuuden vahvistajat (5/7): Valitse Seuraava
 11. Voimassaolo (6/7): Valitse haluamasi pituinen voimassaolo
 12. Yhteenveto ja vahvistus (7/7): Tarkista tiedot ja valitse Vahvista

Kunnan viranomaisen valtuuttaminen tapahtuu lähes samalla tavalla, mutta annettava valtuutus on eri.
Ohje kunnan nimenkirjotusoikeudelliselle henkilölle (tarvitset valtuutettavan henkilön nimen ja henkilötunnuksen)

 1. Tunnistaudu suomi.fi-sivustolla.
 2. Valitse ylävalikosta Valtuudet
 3. Valitse Yrityksen valtuudet
 4. Valitse listasta organisaatio, jonka valtuudet haluat antaa henkilölle
 5. Klikkaa kohtaa Anna valtuuksia (vasemmalla olevassa listassa ylimpänä)
 6. Valtuustyyppi (1/7): Valitse Asiointivaltuus
 7. Osapuolet (2/7): Valitse Lisää henkilö
 8. Valtuusasiat (3/7):
  a) Jätehuoltoviranomaisen valtuuttaminen: Kirjoita hakukenttään Suomen sisäisten saostus- ja umpisäiliöliete-erien tietojen katselu
  b) Ympäristönsuojeluviranomaisen valtuuttaminen: Kirjoita hakukenttään Suomen sisäisten jäte-erien tietojen katselu ja valitse Seuraava
 9. Valitut valtuusasiat (4/7): Valitse Seuraava
 10. Valtuuden vahvistajat (5/7): Valitse Seuraava
 11. Voimassaolo (6/7): Valitse haluamasi pituinen voimassaolo

ELY-keskuksen viranomaisten valtuuttaminen tapahtuu ELY-keskusten valvontapäälliköiden toimesta Valtorin palveluportaalin kautta. ELY-käyttäjät eivät käytä suomi.fi-tunnuksia, vaan viranomaisten tunnistautumisjärjestelmä VIRTU:a.

Voiko jätteen tuottaja valtuuttaa esimerkiksi jätteen kuljettajan hoitamaan siirtoasiakirjavelvoitteen?

Kyllä. Tämä tehdään toimijoiden välisellä sopimuksella. Lopullinen vastuu tietojen oikeellisuudesta on kuitenkin aina jätteen tuottajalla.

Olen jätteen haltija ja valtuutin toisen tahon hoitamaan siirtoasiakirjavelvoitteet puolestani. Kumman tiedot merkitään siirtoasiakirjaan jätteen haltijaksi?

Siirtoasiakirjaan merkitään alkuperäisen jätteen haltijan eli valtuuttajan tiedot.

Olen jätteen kuljettaja ja valtuutin aliurakoitsijan hoitamaan kuljetuksen puolestamme. Kumman tiedot merkitään siirtoasiakirjaan?

Siirtoasiakirjaan merkitään aliurakoitsijan tiedot. Alkuperäinen kuljetusyritys saa oikeuden katsoa SIIRTO-rekisteriin vietyjä kuljetuksen tietoja pyytämällä suomi.fi-valtuuden aliurakoitsijalta.
 

Onko siirtoasiakirjan laatimiselle määrällistä alarajaa?

Ei ole.

Mitä jos emme voi käyttää sähköisiä siirtoasiakirjoja?

Jätelain 646/2011 mukaan:

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, siirtoasiakirja voidaan laatia paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että paperinen siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Paperiseen siirtoasiakirjaan on tehtävä 1 momentissa tarkoitetut vahvistukset allekirjoituksilla tai muilla järjestelyillä, jos tämä ei heikennä vahvistuksen luotettavuutta. (JL 121 a §)

Näin ollen, jos sähköistä asiakirjaa ei ole mahdollista käyttää, esimerkiksi järjestelmän toimimattomuuden vuoksi, voidaan käyttää paperista siirtoasiakirjaa. Näistäkin siirroista on tuotava tiedot SIIRTO-rekisteriin.

Miten siirtoasiakirjavelvoitteita valvotaan? Voiko velvollisuuden laiminlyönnistä joutua vastuuseen?

ELY-keskus valvoo jätteen kuljettajien toimintaa sekä aluehallintoviraston myöntämää lupaa edellyttävän jätteen haltijan ja jätteen vastaanottajan toimintaa. Muilta osin valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Siirtoasiakirjan laatimisen tai tietojen rekisteriin tuottamisen laiminlyömisestä voidaan 1.1.2023 lähtien määrätä laiminlyöntimaksu.

Mitä tarkalleen ottaen pitää lähettää 1.9.2022 alkaen?

SIIRTO-rekisteriin toimitettavat tiedot on lueteltu tarkasti Jäteasetuksessa 978/2021 (Finlex).

Jätelain 121 §:ssä tarkoitetussa siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

 1. jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot;
 2. jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka;
 3. jätenimike sekä kuvaus jätelajista;
 4. jätteen määrä;
 5. jätteen tyyppi;
 6. toiminta, jossa jäte on syntynyt;
 7. mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus;
 8. jätteen käsittelytapa toimituspaikassa;

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

 1. vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa;
 2. POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa;
 3. jäteöljystä jäteöljyn tyyppi
 4. saostus- ja umpisäiliölietteestä kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot, kiinteistön osoite, kiinteistö- tai rakennustunnus sekä tieto lietesäiliön tyypistä.
Miten varmistetaan, etteivät tiedot siirry SIIRTO-rekisteriin kahteen kertaan?

Koska ainoastaan yhdellä taholla on vastuu viedä tietoja SIIRTO-rekisteriin, toivotaan, ettei tietoja vietäisi sinne ylimääräisiä kertoja. Organisaatio voi jo nyt tarkastella niiden siirtojen tietoja, joissa organisaatio on itse osallisena.

Voimmeko säilyttää organisaatiomme siirtoasiakirjoja pelkästään SIIRTO-rekisterissä?

Ette. Tietojen lähettäminen rekisteriin ei poista organisaation omaa velvollisuutta säilyttää siirtoasiakirjoja. SIIRTO-rekisterissä ei säilytetä itse siirtoasiakirjoja vaan ainoastaan asiakirjojen jäteasetuksessa 978/2021 vaadittuja tietoja.

Emme tiedä kaikkia vaadittuja tietoja tarkasti siirron aikana tai edes heti siirron jälkeen. Miten toimin?

Tiedot lähetetään SIIRTO-rekisteriin vasta siirron päätyttyä, joten tietoja voi täydentää myös siirron päättymisen jälkeen. Jätteen lopullisen massan voi merkitä SIIRTO-rekisteriin vasta siirron päätyttyä. Riittää, että lopulliset (varmistetut) tiedot kirjataan SIIRTO-rekisteriin. Esimerkiksi siirron päättymistä seuraava päivä on riittävä, jos varmojen tietojen antaminen sitä vaatii. Jätteen määrän saa ilmoittaa myös kuutioina, jos sitä ei ole mahdollista punnita (esim. lietteet).

Vaaditaanko jätteen määrästä aina punnittua tietoa vai riittääkö arvioitu tieto?

Vaadittava tarkkuus riippuu kuljetettavan jätteen luonteesta. Arvioita massan ilmoittamisessa tulee välttää, mutta esim. lietteiden massan sijaan voidaan käyttää kuutioita ja minkä vain jätteen massa voidaan ilmoittaa myös jätteen siirron päätyttyä.

Täytyykö tiedot lähettää järjestelmään heti, vai voimmeko lähettää esimerkiksi kuukauden siirtoasiakirjat kerralla? Kuinka nopeasti tiedot on toimitettava SIIRTO-rekisteriin?

Sähköisten siirtoasiakirjojen tiedot on lähetettävä SIIRTO-rekisteriin viivytyksettä siirron päätyttyä. Siirtoasiakirjan tietoja on kuitenkin mahdollista täydentää, ennen kuin ne lähetetään SIIRTO-rekisteriin. Esimerkiksi parin päivän viive, mikäli se on olennaista tietojen täydentämisen kannalta tai lähetyksen helpottamiseksi, on hyväksyttävää.

Paperisen siirtoasiakirjan tiedot tulee toimittaa SIIRTO-rekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä.

Ajoneuvoon kerätään samaa jätelajia useista noutopisteistä ja jäte toimitetaan yhteen vastaanottopisteeseen. Onko jokaisesta noutopisteestä tehtävä oma siirtoasiakirjansa?

SIIRTO-rekisteriin on toimitettava tiedot jokaisen noutopisteen osalta kuten ne tulisi toimitettua, vaikka noutopisteitä olisi vain yksi. Siirtoasiakirjasovellukset voivat kuitenkin mahdollistaa esimerkiksi aiemman siirtoasiakirjan tietojen kopioinnin uuden siirtoasiakirjan pohjaksi, jolloin jätteen kuljettajan ja vastaanottajan tiedot siirtyvät siirtoasiakirjalle valmiiksi.

Lähettämissäni tiedoissa on virhe, mitä teen?

Lähetettyjä tietoja voi päivittää kolmen kuukauden ajan siirron jälkeen.

Jätteen vastaanottaja on yksityishenkilö. Mitä kirjaan Y-tunnuskenttään?

Jätteen vastaanottajan tiedoista ruksitaan kohta “Jätteen vastaanottaja on yksityishenkilö”. Jos jätteen vastaanotto perustuu MARA-ilmoitukseen, kirjataan MARA-ilmoituksen kohde-ID sille varattuun kenttään.

Mitä on POP-jäte?

POP-jätteitä ovat jätteet, jotka sisältävät nk. POP-yhdisteitä (Persistent Organic Pollutants, pysyvät orgaaniset yhdisteet) yli sallitun rajan. POP-jätteeksi voidaan luokitella mm. tietyt elektroniikkaromut ja ajoneuvot tai tietyt rakennus- ja purkujätteet (PCB:tä, SCCP:tä tai HBCDD:tä sisältävät betonielementit, eristeet ja pinnoitteet).

POP-jätteen tunnistusopas (valtioneuvosto.fi)

Mistä saan selville kiinteistö- tai rakennustunnuksen?

Kiinteistö- tai rakennustunnuksen voi selvittää esimerkiksi Maanmittauslaitoksen karttakäyttöliittymän avulla.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)