Hyppää pääsisältöön

Ilmansuojeluvinkkejä maanviljelijälle ja turkistarhaajalle

Suomen ammoniakkipäästöistä 90 % on peräisin maataloudesta. Näin ollen maatalouden ammoniakkipäästövähennykset ovat tärkeitä. Biokaasun tuotanto maatiloilla on nouseva trendi, mutta se ei juuri vaikuta ammoniakkipäästöihin. Maatilojen pienenergiantuotantoon on puun polton lisäksi monia muitakin vaihtoehtoja. Kasvihuoneiden lämmitys ja valaistus tarvitse energiaa, ja tehdyt energiavalinnat vaikuttavat päästöihin. Traficomin tietojen mukaan Suomen työkoneluokista suurin on maataloustraktorit, joten maanviljelijän työkonevalinta ja koneen käyttötapa siis todella vaikuttavat päästöihin.
Kuva
Lehmiä aitauksessa.
© Timo Ratinen

Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla on esitelty laajasti maatalouteen liittyvä lainsäädäntö, tukimahdollisuudet sekä julkaisut.

Ammoniakkipäästöjen vähentäminen ja lannankäsittely

Suomessa on laadittu toimintaohjelma maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi vuosille 2021–2027. Tehokkaimmat toimet liittyvät lantaan, sen varastointiin ja levitykseen. Sijoituslevityksen tukemista samoin kuin investointitukien myöntämistä mm. lantaloiden kattamiseen ja lannan käsittelylaitteistojen hankkimiseen jatketaan. Lantaloiden katemateriaalien tutkimusta ja turkistarhauksen ympäristösuojeluohjeen toimien käyttöönottoa edistetään. 

Maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi ja laadittu opas viljelijöille. Viljelijä voi vähentää ammoniakkipäästöjä mm. tarkentamalla valkuaisrehun käyttöä, siirtämällä lannan nopeasti katettuun varastoon, lannan happokäsittelyllä sekä lannan sijoitus- ja letkulevityksellä

Lypsykarjanavetoiden ammoniakkipäästöjen nykytaso ja vähentämismenetelmät on koottu Luonnonvarakeskuksen julkaisuun. Päästövähennyksiin tähtäävistä toimenpiteiden yhdistelmistä tehokkaimpia ovat ruokinnan tehostamisen, lantaloiden kattamisen, lannan prosessoinnin ja levityksen tehostamisen yhdistävät vaihtoehdot.

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa –julkaisussa esitellään mm. lannan varastoinnin, käsittelyn, levityksen, tarhauksen ja laidunnuksen parhaat käytännöt. 

Biokaasun tuotanto maatiloilla nähdään enenevässä määrin tärkeänä lannankäsittelymenetelmänä. Esimerkiksi vuoden 2022 lopussa valmistuvassa VN TEAS –hankkeessa KEBIO päätavoitteena on tuottaa selkeät ohjeet hyvistä käytännöistä biokaasutuotannon prosesseissa sekä lopputuotteiden käsittelyssä. Biokaasun raaka-aineena voidaan käyttää esim. lantaa, olkea tai biojätettä. Biokaasu on anaerobisen hajoamisprosessin tuotos, joka sisältää metaania ja hiilidioksidia. Biokaasun lisäksi prosessissa syntyy käsittelyjäännöstä, jota voidaan käyttää lannoitteena. Biokaasua voidaan käyttää lämmön tai sähkön tuottamiseen tai jalostaa liikennepolttoaineeksi. Biokaasun ansiosta maatila voi olla jopa energiaomavarainen. 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahoituskauden (2021-2027) suunnitelmaa on hyväksytty syksyllä 2022. Aiemmilla rahoituskausilla tehokas toimi ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi on ollut ympäristökorvaukseen sisältyvä lohkokohtainen toimenpide lietelannan sijoittamisesta peltoon. Myös jatkossa on tarkoitus tukea sijoituslevitystä osana maatalouden tukijärjestelmää. 

Turkistarhaajien ympäristönsuojeluohjeessa on käyty läpi tarhauksen parhaat käytännöt ja käsitelty myös turkistarhauksen ammoniakkipäästöjä. Tärkeää on mm. välttää valkuaisyliruokintaa, käyttää riittävästi kuiviketta, siirtää lannat lantalaan usein sekä estää sadevesien pääsy lantalaan.

Pienenergiantuotanto

Maanviljelijä voi parantaa tilan energiantuotantorakennetta ja –omavaraisuutta monin tavoin. Energiayrittäjyys –sivuille on koottu kattavat tietopaketit julkaisuista, investointitukimahdollisuuksista, tapahtumista ym. Investointitukea voi hakea maatilan energiantuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä. Maatilat saavat halutessaan Neuvo-järjestelmän kautta tuettua energianeuvontaa. Viljelijä maksaa neuvontapalvelusta vain alv:n osuuden, joka on vähennyskelpoinen arvonlisäverotuksessa. 

Kasvihuoneet

Kasvihuoneissa käytetään nykyisin huomattavasti vähemmän öljyn polttoon perustuvaa energiantuotantoa kuin ennen. Siirtyminen esim. sähköön, aurinkoenergiaan ja maalämpöön vähentää merkittävästi ilmansaastepäästöjä. 

Työkoneet

Koulutuskokonaisuudessa ”Vähäpäästöiset työkoneet” käydään läpi mm. päästöjen vähentämismahdollisuuksia työkoneiden hyvällä kunnossapidolla sekä taloudellisella ajotavalla. Taloudellinen ajotapa säästää polttoainetta ja synnyttää vähemmän päästöjä. Koulutuksessa on oma kohdennettu osionsa mm. työkoneiden käyttäjille.

Traktoreiden taloudellisesta ajotavasta on koottu esite vuonna 2012 (Motiva). Tärkeää on muun muassa valita oikea traktorityyppi tarpeen mukaan, huolehtia huolloista ja korjauksista, välttää kylmäkäynnistyksiä ja tyhjäkäyntiä, vaihtaa kuluvat osat, käyttää sopivia renkaita ja rengaspaineita sekä suunnitella ajolinjat ja kääntymiset. 

Myös maataloustyökoneiden tyhjäkäynti on kielletty. Yli kaksi minuuttia kestävä joutokäynti on kielletty tiellä tieliikennelain (2018/729) 55 §:ssä (FINLEX) ja muualla kuin tiellä ns. joutokäyntiasetuksessa (valtioneuvoston asetus 1622/2002) 1 §:ssä (FINLEX).

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö