Hyppää pääsisältöön

Kunnan ilmansuojelutyöstä vastaaville

Ilmansuojelutyöstä vastaaville on tarjolla ohjeita, tietoa ja koulutuksia, joiden avulla voidaan vähentää liikenteen päästöjä, puunpolton savuhaittoja ja vahvistaa kunnan ilmansuojelutyötä.
Kuva
Keskeneräiset ratikkaraiteet kaupungissa.
© Pirjo Ferin, Syke

Kunnan päästötiedot komponenteittain, päästölähteittäin ja eri vuosille saa Syken Päästöt kartalla –tietopalvelusta. Lisäksi Sykessä on kehitetty haittakustannuslaskuri (IHKU), jonka avulla voidaan arvioida ilmansaastepäästöjen vähenemisestä seuraavat rahalliset hyödyt.

Liikenne ja työkoneet

Toteuta kampanjoita ja mahdollisuuksien mukaan valvontaa joutokäynnin vähentämiseksi yhdessä pysäköinninvalvonnan kanssa. Aiheesta voi tehdä viestintäkampanjoita kovien pakkasten tai helteiden aikaan. Tieliikennelakia valvoo poliisi ja joutokäyntiasetusta kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi.

Tutustu Motivan Vähäpäästöiset työkoneet –koulutuskokonaisuuteen. Koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi, miten päästöjä voi vähentää työ- ja hankintasuunnittelulla ja työkoneiden kunnossapidolla, sekä mikä merkitys työtekijän perehdyttämisellä on. Lisäksi koulutuksessa saa vinkkejä taloudelliseen ajotapaan. Koulutuksessa on erilliset osiot suunnattuna työkoneiden käyttäjille, urakoitsijoille ja hankinnoista vastaaville. Hyödyntäkää ja levittäkää tietoa! 

Kunnan ajoneuvoja käyttäville voi järjestää keskitetysti taloudellisen ajotavan koulutuksia. 
 

Puunpoltto

Puun pienpolton savuhaittatapausten käsittely – ohje viranomaisille” –ohjeeseen on koottu toimintaohjeet ja parhaat käytännöt savuhaittatapausten hoitamiseksi lähtien neuvonnasta ja keskusteluista ja päätyen hankalimmissa tapauksissa käytettävään hallintopakkoon. Ohjeeseen on myös koottu viittauksia hallinto-oikeuksissa käsiteltyihin pienpolton oikeustapauksiin.

Ympäristönsuojelumääräyksiä uusittaessa määräyksiin kannattaisi lisätä käyttökelpoisia savuhaittavalitusten hoitamisen työkaluja esimerkiksi Kuntaliiton ohjeen tai Espoon ja Helsingin mallien mukaan. Joissakin kunnissa ja kaupungissa jätteenpolttokiellosta on säädetty jätehuoltomääräyksissä. Päällekkäisiä määräyksiä ei tule antaa.

Poimintoja kaupunkien ympäristönsuojelumääräyksistä:
  • ”Jätteen polttaminen on kielletty. Määräys ei koske tulisijojen sytytykseen käytettävää puhdasta, kuivaa paperia tai kartonkia, jota käytetään vähäisiä määriä. Määräys ei koske myöskään käsittelemätöntä lautaa tai muuta vastaavaa käsittelemätöntä jätepuuta.” Kuntaliiton ohje
  • "Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Puhdasta, kuivaa ja käsittelemätöntä puujätettä saa polttaa asianmukaisessa tulisijassa.” Espoo 16 §
  • ”Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistot on säädettävä, huollettava ja niitä on käytettävä siten, ettei päästöistä aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Lämmityslaitteiston kunto on ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimuksesta osoitettava asiantuntijan antamalla arviolla. Puun tai muun kiinteän polttoaineen polttamisesta tulisijoissa ei saa aiheutua kohtuutonta savu- tai hajuhaittaa naapureille eikä lähiympäristölle.” Helsinki 16 §

Maankäytön suunnittelu ja terveellinen ympäristö

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetään, että alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elin- ja toimintaympäristön luomista (5 §). Mm. ilmanlaatu on huomioitava maankäytön suunnittelussa. Ilmanlaadun huomioimisen parhaat käytännöt on koottu Uudenmaan ELY:n oppaaseen 2/2015

HSY:n sivuille on koottu työkaluja ilmanlaadun huomioimiseksi suunnittelussa muun muassa altistumisen vähentämisestä toimintojen sijoittelun avulla, etäisyyden ja korkeuden vaikutuksesta ilmanlaatuun, kasvillisuuden vaikutuksesta ilmanlaatuun sekä ilmanlaatuvyöhykkeistä.

Suositukset rakentamisen ohjauksen keinoista savuhaittojen ehkäisemiseksi on koottu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisuun. Keinoja ovat esimerkiksi puun polttoon perustumattomien lämmitystapojen suositteleminen, grillikatosten ja paljujen sijoittaminen riittävän etäälle naapurin rajasta tai puuvajojen suositteleminen tulisijallisiin taloihin.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Ilmansaasteet (THL)
Ilmansaasteiden aiheuttamista terveysvaikutuksista saa lisätietoa THL:n sivuilta.
Lue lisää.