Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016 - 2021

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista on koottu vesienhoitosuunnitelmat kullekin vesienhoitoalueelle. Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelma

Vesienhoitosuunnitelman tausta-asiakirjat

Vesienhoitosuunnitelmaa tarkentavat toimenpideohjelmat on tehty ELY-keskuksittain

Edellinen vesienhoitosuunnitelma

Julkaistu 9.9.2013 klo 12.57, päivitetty 3.2.2016 klo 10.52