Vuoksen vesienhoitoalueen erityispiirteet

Pintavedet

Vuoksen vesienhoitoalueella on edustettuna suuri osa Suomen järvityypeistä. Järvien kokonaispinta-alaa hallitsevat suuret, luontaisesti karut ja kirkasvetiset järvet, kuten Saimaa osa-altaineen. Pohjois-Savossa tavataan myös luontaisesti reheviä järviä. Määrällisesti eniten on vesistöjen latvoilla sijaitsevia pieniä ja keskisuuria humuspitoisia järviä.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on runsaasti pieniä ja keskisuuria latvajokia. Etelä-Savon joista pääosa on lyhyitä, järvialtaita toisiinsa yhdistäviä jokiuomia, ja pidempiä humuspitoisia latvajokia on vähän. Kaakkois-Suomessa on Vuoksen vesienhoitoalueeseen liitetty erilliset mereen laskevat jokivesistöalueet, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki ja Vaalimaanjoki.

Järvien ja jokien vesitilannetta ja elinympäristön rakennetta on monin tavoin muutettu. Piste- ja hajakuormituksen merkittävästi kuormittamia alueita on paikoitellen, mutta niitä on vesistöjen kokonaismäärään nähden kuitenkin melko vähän. Järvien ja jokien tila on paikoitellen muuttunut myös esimerkiksi säännöstelyn tai rakentamisen seurauksena.

Pohjavedet

Vedenhankinnassa tärkeitä tai vedenhankintaan mahdollisesti soveltuvia pohjavesialueita on Vuoksen vesienhoitoalueen kokonaispinta-alasta reilut 4 %. Hyödynnettävissä olevat pohjavesivarat sijaitsevat pääasiassa lajittuneissa sora- ja hiekkamaalajeissa; pitkittäisharjumuodostumissa sekä ns. Salpausselkämuodostumissa. Salpausselillä Kaakkois- Suomessa ja Pohjois-Karjalassa ovat vesienhoitoalueen suurimmat pohjavesivarat. Vedenhankinta perustuu alueella pääasiassa pohjaveden käyttöön. Jonkin verran hyödynnetään myös kallioperässä olevaa kalliopohjavettä.

Pohjaveden laatu on pääosin hyvä. Kuten muuallakin Suomessa pohjavedet ovat lievästi happamia. Käyttöä vaikeuttaa paikoin luontaisesti korkea rauta- ja mangaanipitoisuus. Rapakivialueella ongelmana on pohjaveden korkea fluoridipitoisuus. Joillakin pohjavesialueilla eri toiminnoista aiheutuneet päästöt ovat pilanneet pohjavesiä.

Julkaistu 6.9.2013 klo 13.38, päivitetty 21.1.2021 klo 13.49