Pohja- ja kaivoveden kovuus

Pohjaveden kovuus johtuu etupäässä veden sisältämästä kalsiumista ja magnesiumista, mutta kovuutta aiheuttavat myös rauta ja mangaani. Suomessa pohjavedet ovat yleensä pehmeitä, mutta kalkkikivialueilla kovuus voi olla suurikin. Suuri kovuus aiheuttaa kattilakiven muodostusta lämminvesijärjestelmissä, pieni kovuus taas lisää korroosioriskiä. Kovuuden yksikkö on mmol/l, mutta se voidaan ilmaista vesihuollossa myös saksalaisina kovuusasteina (°dH). 1 °dH vastaa 10 mg CaO ja 0,178 mmol/l.

Jos veden kovuus on alhainen (alle 0,5 mmol/l tai 3 °dH) samalla kun alkaliteetti on alhainen, voi vesi syövyttää metalliputkia. Jos kovuus on korkea (yli 1,0 mmol/l tai 6 °dH), tukkeutuvat suihkun ritilät helposti ja kalkkia voi saostua lämminvesijärjestelmään.

Kovuudelle ei ole asetettu raja-arvoja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001).

Kaivoveden kovuuden vähentäminen

Kovuus voidaan poistaa ioninvaihdolla. Veden pH, alkaliteetti ja kovuus muodostavat varsin monimutkaisen kemiallisen kokonaisuuden, jonka arvioimiseksi suositellaan asiantuntijoiden käyttöä. Veden kovuus lisääntyy yleensä, kun se alkaloidaan kalkkikivellä. Kovuutta vähennetään vain silloin, kun vesi on erittäin kovaa, jolloin kuumavesijärjestelmiin muodostuu kattilakiveä ja putket ja vesikalusteet tukkeutuvat. Eräillä teollisuuden aloilla ja energiantuotannossa on kovuus poistettava prosessivedestä.

Ioninvaihdolla voidaan sitoa tietyt ionimuotoiset yhdisteet yleensä orgaaniseen ioninvaihtohartsiin. Massat jaetaan kationivaihtomassoihin, anioninvaihtomassoihin ja sekamassoihin. Poistettavat ionit "vaihtuvat" haitattomampiin ioneihin, kuten natriumiin tai kloridiin. Ioninvaihtosuodattimia käytetään raudan ja mangaanin poistoon (vain pelkistynyt rauta, hapettunut rauta tukkii ioninvaihtomassan) ja kovuussuolojen vähentämiseen (kationinvaihto), nitraatin ja uraanin poistoon (anioninvaihto) sekä humuksen poistoon (anioninvaihto tai sekamassa).

Kun massan kapasiteetti on kulunut loppuun, se elvytetään yleensä vahvalla ruokasuolaliuoksella, jolloin poistettavat ionit huuhtoutuvat viemäriin. Elvytys käynnistetään joko kellon tai virtaaman ohjaamana.

Julkaistu 13.12.2019 klo 16.29, päivitetty 13.12.2019 klo 16.29