Lintudirektiivin lajiraportit

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein lintudirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin Suomessa luonnonvaraisesti pesivien sekä tärkeimpien muuttavien ja talvehtivien lintupopulaatioiden tilasta. Arviointi vuosilta 2013–2018 tehtiin vuonna 2019.

Raportti sisältää kunkin lajin osalta tiedot populaatiokoosta ja sen lyhyt- ja pitkäaikaisista muutoksista, levinneisyysalueesta ja sen muutoksesta sekä mahdollisista suojelusuunnitelmista ja populaatioon kohdistuvista paineista ja uhista. Lisäksi raportoitiin niin sanottujen Natura-lajien populaatiokoko lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon valituilta alueilta, sekä näiden lajien hyväksi toteutetut suojelutoimet.

Lintudirektiivin 2019 raportointi

Lintudirektiivin (2009/147/EC) artiklan 12 mukainen raportointi 2019

Lintudirektiivin raportointi 2019 – kaikkien jäsenmaiden raportoimat tiedot ja yhteenveto raportoiduista tiedoista

Lintudirektiivin raportointi 2019 – komission koostamat yhteenvedot jäsenmaittain

Lintutyöryhmä tuotti raportin tiedot

Suomen osalta raportin lintudirektiivin toimeenpanosta laati lintutyöryhmä ympäristöministeriön johdolla ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoimana. Lintutyöryhmässä aineistojen kokoamisesta, tuottamisesta ja arvioinnista vastasivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, BirdLife Suomi ja Suomen ympäristökeskus.

Julkaistu 17.10.2017 klo 15.55, päivitetty 26.4.2022 klo 13.13