Riskien hallintamenetelmät

Pilaantuneiden alueiden riskien hallinnan tavoitteena on poistaa ympäristölle tai terveydelle haitalliset aineet tai vähentää niistä aiheutuvat riskit ja haitat hyväksyttävälle tasolle.

Jos alueen kunnostaminen todetaan tarpeelliseksi, siihen haetaan viranomaisen hyväksyntä. Se annetaan joko ilmoitus- tai lupapäätöksessä. Päätöksessä hyväksytään puhdistusmenetelmä ja puhdistamisen tavoitteet.

Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan kunnostaminen tulee suorittaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen sekä siten, ettei toiminnasta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista.

Kunnostusmenetelmät

Kunnostusmenetelmä on valittava aina kohdekohtaisesti: maalajista, haitta-aineista ja niiden määristä maassa tai pohjavedessä riippuen eri menetelmät soveltuvat erilaisiin kohteisiin. Valintaan vaikuttavat teknisen soveltuvuuden lisäksi muun muassa kunnostuksen aikaiset ympäristövaikutukset, käytettävissä oleva aika ja kunnostamiselle asetetut tavoitteet sekä kustannukset.

Osa menetelmistä hävittää haitalliset aineet, ja osa estää niiden leviämistä ja niille altistumista.

Joskus kunnostuksessa joudutaan käyttämään useita toisiaan täydentäviä käsittelymenetelmiä, koska maaperä tai pohjavesi saattaa olla pilaantunut useilla erilaisilla haitallisilla aineilla, aineiden pitoisuudet tai niiden pitoisuuserot ovat suuria tai maata on hankala käsitellä sen savi- tai orgaanisen aineen pitoisuuden vuoksi.

Usein maa-ainekset kaivetaan, käsitellään ja sijoitetaan joko kunnostettavalle alueelle (on site) tai ne kuljetaan niitä vastaanottavaan käsittelykeskukseen tai kaatopaikalle (off site). Kunnostamista voidaan myös tehdä kunnostettavalla alueella maa-aineksia kaivamatta (in situ).

Jos alueen maaperään tai pohjaveteen jää haitallisia aineita kunnostamisen jälkeen, niin alueelle saattaa jäädä sen käyttöä koskevia rajoituksia. Ne voivat aiheuttaa myös mm. ympäristön seurantavelvoitteita tai velvoitteita kiinteistön luovutustilanteissa.

Riskienhallintaan liittyviä ympäristöhallinnon julkaisuja

Julkaistu 11.7.2013 klo 13.09, päivitetty 4.6.2019 klo 17.04