Pilaantuneen alueen puhdistamisen rahoitus

Ensisijaisesti alueen tutkimuksen ja kunnostuksen maksaa pilaantumisen aiheuttaja. Alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voivat myös joutua toissijaiseksi maksuvelvolliseksi. Lisäksi Suomessa on rahoitusjärjestelmiä, joiden kautta voi hakea harkinnanvaraista tukea tutkimusten ja kunnostusten toteuttamiseen.

Valtiontuki

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista 1.1.2020 alkaen joko valtionavustuksella tai järjestämällä selvittämisen tai puhdistamisen valtion toimesta.

Valtiontukea voidaan myöntää, kun selvittäminen tai puhdistaminen on perusteltua terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseksi ja hallitsemiseksi. Valtiontuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista. Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Valtiontukeen liittyvät tehtävät, kuten valtionavustuspäätökset ja järjestäminen, on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle. Valtionavustusta voidaan myöntää esimerkiksi kunnalle, yhdistykselle, yksityishenkilölle tai yritykselle. Pirkanmaan ELY-keskus voi antaa valtionavustuksen hakijalle hänen pyynnöstään myös maksullista asiantuntijapalvelua, joka voi liittyä esimerkiksi yksittäisen hankkeen suunnitteluun, hankintaan tai toteutukseen.

Tietyissä tilanteissa Pirkanmaan ELY-keskus voi järjestää alueen pilaantuneisuuden selvittämisen tai pilaantuneen alueen puhdistamisen kokonaan valtion toimesta. Tällöin Pirkanmaan ELY-keskus ottaa vastuun hankkeesta ja hoitaa muun muassa hankkeen kilpailutuksen ja muut tilaajalle kuuluvat tehtävät.

Lisätietoa valtionavustuksesta löydät Maaperä kuntoon -ohjelman verkkosivuilta.

Vanhat valtion jätehuoltotyöt

Valtio on tukenut alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista vuodesta 1989 alkaen. 31.12.2019 saakka tukeminen perustui valtion jätehuoltotyöjärjestelmään. Järjestelmässä valtio ja yhteistyötaho, kuten kunta tai yksityinen taho, ovat solmineet jätehuoltotyösopimuksen.

Viimeistään 31.12.2019 käynnistyneet hankkeet toteutetaan loppuun saakka jätehuoltotyösopimuksen mukaisesti. 1.1.2020 jälkeen valtio tukee selvittämistä ja puhdistamista uuden pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista koskevan lainsäädännön mukaisesti myöntämällä valtionavustuksia sekä järjestämällä selvittämisen ja puhdistamisen joissakin tilanteessa valtion toimesta.

Öljysuojarahasto

Öljysuojarahasto (ÖSRA) on ympäristöministeriön alainen rahasto, josta korvataan maa- ja vesialueilla tapahtuvista öljyvahingoista ja niiden torjunnasta sekä ympäristön ennallistamisesta aiheutuvat kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia. Lisäksi rahastosta voidaan myöntää korvauksia öljyn pilaaman maa-alueen puhdistamiskustannuksiin. Rahaston varat kerätään öljysuojamaksuilla, joita peritään öljyä maahantuovilta yhtiöiltä.

Öljynsuojarahastosta voidaan harkinnanvaraisesti myöntää vahinkotapauksissa korvauksia kuluihin, joita aiheuttavat öljyn pilaaman alueen puhdistaminen, puhdistustarpeen selvittäminen ja puhdistustöiden suunnittelu. Rahaston varoista on kustannettu myös käytöstä poistettujen huolto- ja jakeluasemien maaperän ja pohjaveden kunnostamiseen keskittyvää Soili-ohjelmaa vuodesta 1997 alkaen sekä vuonna 2012 käynnistynyttä tutkimus- ja kunnostushanketta (Jaska), jolla on tuettu vanhojen, isännättömien öljyllä pilaantuneiden alueiden kunnostamista.

Pirkanmaan ELY-keskus otti 1.1.2019 alkaen hoitaakseen myös öljysuojarahaston sille osoittamien öljyn pilaamien kohteiden tutkimus- ja kunnostamishankkeiden (JASKA-hanke ja muut rahaston tutkimus- ja kunnostuskohteet, ns. ESKO-kohteet) projektinhallintapalvelut. Pirkanmaan ELY-keskus tutkituttaa riskikohteet öljysuojarahaston varoin, mikäli kohde näyttäisi täyttävän rahaston korvausedellytykset. Tutkimusten jälkeen kohteen maaperän ja pohjaveden mahdollinen kunnostaminen edellyttää kiinteistönomistajan sitoumusta ja öljysuojarahaston hallituksen myönteistä päätöstä. Öljysuojarahasto ohjaa myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden kunnostuskohteiden kunnostustyöt Pirkanmaan ELY-keskuksen toteutettavaksi. Uusien hakemusten vastaanottaminen JASKA-hankkeeseen on päättynyt 31.12.2020.

Ympäristövahinkovakuutus

Pakollisesta ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan ympäristövahinkolain (737/1994) mukaisia vahinkoja ja niihin liittyviä torjunta- ja ennallistamiskustannuksia. Vakuutuksesta voidaan korvata vahinkoja, kun vahingon aiheuttaja on tuntematon tai maksukyvytön. Vakuutusjärjestelmän toiminta rahoitetaan yrityksiltä kerättävällä maksulla. Maksuvelvollisia ovat eräin rajauksin yksityisoikeudelliset yhteisöt, jotka harjoittavat ympäristönsuojelulain (527/2014) tai kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaan lupavelvollista toimintaa. Vakuuttamisvelvollisuus on rajattu sellaiseen ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvolliseen toimintaan, jota koskevan lupahakemuksen ratkaisee ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan valtion ympäristölupaviranomainen.

Julkaistu 12.2.2015 klo 14.06, päivitetty 31.12.2020 klo 12.47