Vastuut melulähteittäin

Tälle sivulle on koottu melua tuottavat yleisimmät toiminnot ja niihin liittyvät vastuut. 

Ampumaradat ja -alueet

Ampumaratojen melu riippuu siellä harrastettavista ampuma- ja aselajeista. Melun leviämiseen vaikuttavat myös radan ampumakatokset ja muut meluesteet. Ampumaratojen melusta vastaa radan ylläpitäjä eli ampumaseura, kunta tai puolustusvoimat. Toiminnan aiheuttaman melun selvittämiseen saa apua kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Lisätietoja:
Suomen Ampumaurheiluliitto
Puolustusvoimat

Kadut

Katujen ja kuntien hallinnoimien teiden aiheuttamasta melusta ja meluntorjunnasta vastaa kyseinen kunta. Kunnissa kehittämisen vastuu jakautuu yleensä liikennesuunnittelulle ja kaavoitukselle. Valvontatehtävistä vastaavat kunnan ympäristö ja -ympäristöterveysviranomaiset.

Lisätietoja: Kuntien yhteystiedot (www.kunnat.net)

Lentoliikenne

Lentokoneiden melu on joko moottorimelua tai aerodynaamista melua. Moottorimelun määrään vaikuttavat moottorin koko ja tyyppi sekä käytettävä tehoasetus. Aerodynaamisen melun voimakkuuteen vaikuttavat lentokoneen tyyppi, lennon vaiheen mukainen lentoasu ja lentonopeus. Lentokoneen kokonaismelu riippuu lentokoneen koosta.

Siviililentoliikenteen meluasioista lentoasemien läheisyydessä vastaa Finavia. Puolustusvoimien lentotoiminnasta aiheutuvasta melusta vastaa Ilmavoimat. Finavia kartoittaa lentoliikenteen ja sotilasilmailun melun leviämisen lentoasemien lähialueilla yhteistyössä ilmavoimien kanssa tehtävissä meluselvityksissä. Pienlentokenttien ja lentopaikkojen meluasioista vastaavat kentän omistajat ja toimijat

Lisätietoja:
Lentoliikenteen melu ja lentoreitit (http://www.finavia.fi/)
Pienlentokentät ja lentopaikat (www.lentopaikat.net)  

Moottoriurheiluradat

Moottoriurheiluratojen melu riippuu niillä harjoitettavista lajeista. Moottoriratojen meluasioista vastaa radan ylläpitäjä tai kunta. Toiminnan aiheuttaman melun selvittämiseen saa apua kunnan ympäristöviranomaisilta. 

Yleisillä teillä tai maastossa pidettävät kilpailut vaativat ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen tekemisen kunnalle tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Lisätietoja: Autourheiluliitto (www.autourheilu.fi)

Raideliikenne (junat, metrot, raitiovaunut)

Raideliikenteen pääasiallinen melu aiheutuu pyörien ja kiskon välillä syntyvästä värähtelystä. Lisäksi melua aiheuttavat junan moottori ja oheislaitteet. Junien aerodynaaminen melu ei Suomessa ole toistaiseksi merkittävä tekijä, koska ajonopeudet ovat alle 200 km/h.

Melutasoon vaikuttaa myös raiteen kunto (tasaisuus) ja epäjatkuvuuskohdat raiteiden välissä sekä raiteeseen liittyvät erilaiset laitteet, kuten vaihteet. Lisäksi meluun vaikuttavat mutkat sekä kiihdytykset ja jarrutukset

 Voimakkaimmillaan melu on vilkkaasti liikennöidyillä rataosuuksilla, joilla junat kulkevat matkanopeuttaan. Junaliikenteen meluasioista vastaa Liikennevirasto, metron ja raitiovaunuliikenteen meluasioista HSL ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoja:
Junaliikenne (www.liikennevirasto.fi)
Metro- ja raitiovaunuliikenne (www.hel.fi)
(http://www.hel.fi/Liikenteen+melu)


Teollisuus

Teollisuuden melu on monimuotoista ja se riippuu merkittävästi toiminnasta. Tyypillisintä melua ovat erilaisten puhaltimien ja ilmanvaihtolaitteiden, pumppujen, moottoreiden aiheuttamat melu, liikenne, sekä erilaiset toiminnasta aiheutuvat kolahdukset jne. 

Teollisuuslaitos vastaa oman toimintansa aiheuttamasta melusta. Lupavelvollisten teollisuuslaitosten meluasioista määrätään tarvittaessa niitä koskevissa luvissa. Lupiin liittyviä määräyksiä valvovat kuntien ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluviranomaiset.

Toiminnan aiheuttaman melun selvittämiseen saa apua kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset valvovat suurimpien teollisuuslaitosten ympäristölupia.

 Lisätietoja:
Kuntien yhteystiedot (www.kunnat.net)
ELY-keskukset (www.ely-keskus.fi)

Satamat

Satamien melu syntyy laivojen koneista ja tuulettimista sekä lastaukseen liittyvästä toiminnasta. Satamien meluasioista vastaa sataman pitäjä.

Lisätietoja:
Satamien toiminnasta ja yhteystietoja (http://www.finnports.com/)  http://www.finnports.com/fin/

Tieliikenne

Tieliikenteen melu syntyy moottorista sekä tien ja renkaan kosketuksesta. Moottorin aiheuttama melu on merkittävää ainoastaan hiljaisilla nopeuksilla (alle 40 km/h). Liikenteestä aiheutuvan melun lähtötasoon vaikuttavat nopeuden lisäksi, tien pinta (hiekka, asfaltti, karkeus, mahdolliset sillat, kosteus jne), liikennemäärät, liikenteen jakautuminen henkilöautoihin ja raskaaseen liikenteeseen. Tieliikenteen meluun vaikuttavat luonnollisesti myös ajotapa ja liikenteeseen liittyvät kiihdytykset ja jarrutukset Voimakkaimmillaan melu on vilkkaasti liikennöityjen väylien varrella.

Maanteiden meluasioista vastaavat liikennevirasto sekä alueellisten elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet.

Lisätietoja:
ELY-keskukset (www.ely-keskus.fi)
Liikennevirasto (www.liikennevirasto.fi)

Tilapäinen melu ja tärinä (tapahtumat, rakentaminen)

Toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjestäjän on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa

 

Julkaistu 1.10.2013 klo 16.31, päivitetty 11.1.2017 klo 14.47
Aihealue:
Julkaisija: