Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä

Ihminen muokkaa toiminnallaan virtavesiä monin tavoin. Valuma-alueen maankäytön ja pistemäisen kuormituksen seurauksena vesiin voi huuhtoutua ravinteita, kiintoainetta, humusta, happamoittavia aineita ja metalleja. Lisäksi uomien perkaukset ja patoaminen sekä vesistön säännöstely muuttavat uomien muotoa ja virtausolosuhteita. Nämä tekijät aiheuttavat monenlaisia muutoksia vesieliöiden elinympäristössä, lajistossa ja runsaussuhteissa. Myös vesistön arvo virkistyskohteena alenee.

Ongelmien tunnistaminen on tärkeää

Ennen kunnostusta täytyy selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat vesistön tilaan. Tärkeää on kiinnittää huomiota valuma-alueen tilaan ja sieltä löytyviin riskitekijöihin tai kuormituslähteisiin. Jos valuma-alueen tila on huono, pelkkien uoman kunnostustoimenpiteiden vaikutukset jäävät usein lyhytaikaisiksi. Usein kunnostettavat kohteet ovat moniongelmaisia, eli puro- tai jokiuomaa on perattu ja suoristettu, uomassa on vaellusesteitä ja lisäksi valuma-alueelta kohdistuu kuormitusta vesistöön. Tällaisissa tapauksissa kunnostustoimenpiteitä tarvitaan sekä valuma-alueella että uomassa.

Julkaistu 3.4.2014 klo 10.53, päivitetty 4.8.2020 klo 10.40