Uoman rakenteellisen monimuotoisuuden palauttaminen

Uoman rakenteellista monimuotoisuutta voidaan lisätä mm. kiveämällä koskia, rakentamalla kutusoraikoita ja lisäämällä uomaan puuainesta. Näillä keinoilla uomaan  voidaan palauttaa vaihtelevat virtaus- ja vesisyvyysolosuhteet. Monimuotoinen uoma parantaa vesieliöstön elinolosuhteita ja tuottaa hyötyjä myös maisemaa ja joen varressa liikkuvia ihmisiä ajatellen.

Kiveäminen, kutusoraikot ja kuopat parantavat kalojen elinoloja

Kivet muodostavat kaloille suojapaikkoja virtaukselta ja saalistajilta. Kiveäminen parantaa myös uomassa olevan puuaineksen ja karikkeen pidätyskykyä, mikä edistää pohjaeläimistön elinolosuhteita. Lisäksi kivien avulla voidaan lisätä virtausnopeuden vaihtelua, mikä edistää virtavesille tyypillisten koskien ja suvantojen vuorottelua.

Kunnostettu Suujoen Alakoski
Suujoen Alakoski kunnostuksen jälkeen. © Kuva: Heikki Tahkola

Kiveämisessä käytetään erikokoisia kiviä, joita asetellaan yksittäin ja vaihtelevankokoisina ryhminä uomaan. Suuremmat kivet tarjoavat suoja- ja lepopaikkoja isoille vaelluskaloille. Karkeasta kivimateriaalista voidaan rakentaa suisteita eli virranohjaimia. Kivien taakse ja koskien niska-alueille on hyvä lisätä soraa kalojen kutualueiksi. Koska kutualueet eivät saa alivirtaamillakaan jäädä kuiviksi eivätkä talvella jäätyä pohjaan asti, täytyy soraistettavalla kohdalla veden virrata ympäri vuoden. Kivien lisäksi koskialueille kaivettavat kuopat lisäävät syvyysvaihteluja ja tarjoavat elintilaa myös isommille kaloille. Myös koskien väliin kannattaa sijoittaa kuoppia ja suvantoja, sillä pienillä virtaamilla ne tarjoavat suojaa kaikenikäisille kaloille.

Puuta voidaan käyttää monella tapaa uomien kunnostamisessa

Puuaineksen käyttö hiekoittuneen puron kunnostamisessa
Puusuisteita voidaan käyttää hiekoittuneen puron kunnostuksessa © Aki Janatuinen

Puuta voidaan hyödyntää monella tavoin purojen ja jokien kunnostuksessa. Puuaines lisää uoman syvyysvaihtelua, mikä on elintilan säilymisen kannalta tärkeää uomissa, joissa alivirtaamat ovat pieniä. Pohjasta irti olevat rungot suojaavat kaloja ja muulle eliöstöä. Ne myös varjostavat uomaa. Puuaines toimii myös pohjasammalien kasvualustana, jolla on merkittävä vaikutus pohjaeläinrunsaudelle. Uomassa olevaa puuainesta pidetäänkin yhtenä indikaattorina virtaveden luonnontilaisuudesta.

Puurakenteet sopivat hiekoittuneen ja liettyneen puron pohja-alueiden sekä kutusoraikkojen puhdistamiseen. Puiset rakenteet sopivat myös kiintoaineen pidättämiseen ja tulvittamiseen ranta-alueille. Tehokkaita rakenteita kiintoaineen siirtämiseen ovat esimerkiksi puusta tehtävät poikkisuisteet ja -padot, joiden alitse virtaus pakotetaan kokonaan tai osittain. Voimistunut virta saa uomaan kertyneen hienoaineksen liikkeelle ja kaivaa uomaan kuopan. Suisteet soveltuvat myös uoman kaventamiseen, syventämiseen ja kiintoaineen sitomiseen. Suisteilla voidaan jäljitellä myös uoman luontaista mutkittelua rakentamalla niitä vuorotellen uoman molemmille puolille.

Artikkeli liettyneiden purojen kunnostamisesta Metlan Metsätieteen aikakauskirjassa 2/2011:

Julkaistu 5.6.2014 klo 8.38, päivitetty 4.8.2020 klo 10.38