Rakennuksen terveellisyys

Terveellisyys_NiinaSilvasti_YHAkuvap.jpg
Niina Silvasti, YHA kuvapankki

Rakennuksen terveellisyydellä tarkoitetaan etenkin terveellistä, turvallista ja viihtyisää sisäilmastoa. Rakennuksen sisäilmaston lisäksi myös ääniolosuhteet vaikuttavat merkittävästi rakennuksessa oleskelevien henkilöiden terveyteen ja viihtyvyyteen. Tämän vuoksi niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista esimerkiksi haitallisia kaasuja sisältävien päästöjen tai mikrobien takia. Myöskään ilmassa olevat vaaralliset hiukkaset tai säteily eivät saa vaarantaa terveyttä. Rakennuksen terveellisyys ei saa vaarantua ulkoisten tekijöiden, kuten veden tai maapohjan pilaantumisen, jäteveden, savun taikka kiinteän tai nestemäisen jätteen puutteellisen käsittelyn takia. Rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden tulee olla sellaisella tasolla, että rakennuksen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset olosuhteet pysyvät hyvinä.

Rakennusta ei pidetä virheellisenä, jos hiukkaset ja mikrobit tulevat rakennukseen normaalin sisä- ja ulkoilman vaihtumisen myötä tai rakentamisesta annettujen säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti toteutetusta rakennuksesta aiheutuu terveyshaittaa erityisen herkistyneille henkilöille.

Rakennuksen laitteistojen ja järjestelmien terveellisyys

Kiinteistöjen laitteistojen ja järjestelmien on osaltaan pidettävä yllä rakennuksen terveellisiä olosuhteita.

Korjaus- ja muutostöillä on erityisiä vaikutuksia rakennusten käytön terveellisyyteen. Pienetkin muutokset rakenteissa, ilmanvaihdossa tai lämmityksessä voivat vaikuttaa kosteuden tiivistymiseen ja kosteusvaurioiden syntymiseen rakennuksissa. Energiatehokkuuden parantaminen olemassa olevia rakenteita muuttamalla tai uusimalla tulee tapahtua niin, ettei muodostu terveysriskiä esimerkiksi homehtumisvaaran takia.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei tuotteen suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sallittuja rajoja suurempia päästöjä sisäilmaan, talousveteen tai ympäristöön.

Vanhoissa rakennuksissa saattaa olla monia sellaisia laitteita, materiaaleja ja rakenneratkaisuja, jotka sisältävät nykyisin terveydelle haitallisia tai ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita.

Korjausrakentamisessa nämä haitalliset aineet on huomioitava asianmukaisesti niin, ettei niistä ole terveydellistä haittaa.

Julkaistu 9.9.2013 klo 14.26, päivitetty 20.2.2020 klo 15.50