Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT

AJANKOHTAISTA

Tulevat kokoukset

  • IED artikla 13 foorumin kokous pidetään 17.12.2021 etäyhteyksin. Kokouksessa annetaan lausunto rautametallien jalostusta (FMP) koskevasta vertailuasiakirjasta.

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät

Suurten polttolaitosten (LCP) BAT-päätelmiä käsiteltiin IED Artikla 75 komitean kokouksessa 25.10.2021. EU:n yleisen tuomioistuimen 27.1.2021 julkaiseman ratkaisun (EurLex) mukaisesti suurten polttolaitosten BAT-päätelmistä on äänestetty uudelleen 29.10.2021. Uudessa äänestyksessä päätelmät hyväksyttiin ja ne julkaistaan ennen 27.1.2021. Yleisen tuomioistuimen ratkaisusta on kuitenkin valitettu EU:n tuomioistuimeen. Mikäli ratkaisusta tehty valitus hyväksytään, kumoutuvat lokakuussa 2021 hyväksytyt päätelmät ja aikaisemmat, vuonna 2017 julkaistut päätelmät jäävät voimaan.

Uudet BAT-päätelmät

Uusimmat julkaisut

BREF-kokoukset

Kemianteollisuuden jätekaasujen käsittelyn (WGC) ja tekstiiliteollisuuden (TXT) BREFien loppukokoukset pidettiin virtuaalisena kesäkuussa. Näiden prosessien BREF-luonnokset käsitellään IED Forumin kokouksessa vuoden 2022 puolella.

Metallien ja muovien pintakäsittelyä (STM) koskevan BREFin uudistaminen on käynnistynyt. Kansallinen STM BAT -toimialaryhmä kootaan syksyn 2021 aikana.

Teollisuuden ja maatalouden ympäristöhaittoja voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä uutta ja entistä kehittyneempää tekniikkaa. Tämä tarkoittaa materiaali- ja ainevirtojen parempaa hallintaa, energian tehokkaampaa käyttöä ja pienempiä päästöjä.

BATin soveltamisketju

BATin soveltamisketju

BAT ympäristönsuojelulaissa

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty ympäristönsuojelulaissa 527/2014 (YSL 5 §). Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU), joka yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen kautta.

Teollisuuspäästödirektiivin keskeiset muutokset on saatettu Suomessa voimaan osana uutta ympäristönsuojelulakia (527/2014), joka on tullut voimaan 1.9.2014.

Uudistuksen myötä yleiseurooppalaisten BAT-vertailuasiakirjojen (BREFien) rooli vahvistuu, kun teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten, ns. direktiivilaitosten, päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§).

Toiminnanharjoittajan on liitettävä hakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa myös selvitys siitä, mitä tekniikoita hakija ottaa käyttöönsä tai millä muilla keinoilla hakija varmistaa, että toiminta vastaa päätelmiä ja lainsäädäntöä. Lisäksi hakijan on selvitettävä, vaikuttaako muutos olemassa olevaan toimintaan ja arvioitava tällaisen muutoksen vaikutuksia ympäristöön (ympäristönsuojeluasetus 713/2014, 10 §).

BAT-tietojen vaihto ja BAT-vertailuasiakirjat (BREFit)

Euroopan komissio, käytännössä Euroopan IPPC-toimisto, organisoi teollisuuden ja viranomaisten välillä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitovina BAT -päätelminä. BATin  merkitys teollisuuden ympäristölupaharkinnassa korostuu, koska käytännössä ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat BAT-päätelmiin. Vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät löytyvät Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilta.

Kansallisen BAT-tietojen vaihdon yhteydessä teetetyistä kansallisista BAT-selvityksistä suurin osa on saatavissa sähköisesti HELDA-tietokannasta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 22.6.2016 klo 10.40, päivitetty 10.12.2020 klo 13.11