Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulipuistohanke, Pudasjärvi

Hankkeen kuvaus

Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Pudasjärven Tolpanvaara-Jylhävaaran alueelle tuu-livoimapuistoa. Arviointiselostuksessa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa, joissa toteutet-taisiin alueelle 18 tai 27 voimalaa vaihtoehdosta riippuen, sekä ns. nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Tuulivoimalat olisivat teholtaan noin 3 megawattia (MW), jolloin tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 54–81 MW. Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuisivat 120–160 metriä korkeasta tornista ja roottorista, jonka lavan pituus olisi 50–70 metriä.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän ja tuulivoimapuiston koon osalta. Tarkasteltavat sähkönsiirron vaihtoehdot tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä.

Vaihtoehto 1 (VE1): Rakennetaan koko alueelle 27 voimalaa, jotka liitetään hankealueen pohjoispuolella noin 10 km etäisyydellä kulkevaan Taivalkoski–Pudasjärvi 110 kV:n voimajohtoon hankealueen ulkopuolella. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 81 MW ja voimaloiden suunnittelualueen pinta-ala noin 25 km².

Vaihtoehto 2 (VE2): Rakennetaan alueen eteläosaan 18 voimalaa, jotka liitetään hankealueen pohjoispuolella noin 10 km etäisyydellä kulkevaan Taivalkoski–Pudasjärvi 110 kV:n voimajohtoon hankealueen ulkopuolella. Tuulivoimapuiston nimellisteho on noin 54 MW ja voimaloiden suunnittelualueen pinta-ala noin 15 km².
Molemmissa vaihtoehdoissa Tolpanvaara-Jylhävaara tuulipuisto liitetään n. 10 km hankealueen pohjoispuolella sijaitsevaan Taivalkoski-Pudasjärvi -110 kV:n voimajohtoon.

Nollavaihtoehtona tarkastellaan tuulivoimapuistohankkeen toteuttamatta jättämistä.

 

Julkaistu 20.3.2013 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 13.15