Hyppää sisältöön


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Ranta-aluesuunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 22.7.2014

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelulla tarkoitetaan uudenlaista laajojen ranta-alueiden käytön ja hoidon suunnittelumenetelmää, joka yhdistää ranta-alueiden luonnonvarojen hyödyntämisen, monimuotois...

VELHO > Ranta-aluesuunnittelu
Suunnitelmat käytäntöön
Sisältösivu | Julkaistu: 22.7.2014

Ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmissa esitetyt maankäyttö- ja hoitosuositukset laadittiin kymmenen vuoden ajanjaksolle. Sen aikana aloitettujen hoitotoimien vaikutukset alkavat hyvin näkyä ja niide...

VELHO > Ranta-aluesuunnittelu > Suunnitelmat käytäntöön
Suunnittelun vaiheet
Sisältösivu | Julkaistu: 22.7.2014

Suunnittelun käynnistymisestä kerrottiin maanomistajille lähetetyissä henkilökohtaisissa kirjeissä maanomistajakyselyiden yhteydessä. Myös alueella toimiviin yhdistyksiin ja kuntiin lähetettiin tieto...

VELHO > Ranta-aluesuunnittelu > Suunnittelun vaiheet
Tavoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 22.7.2014

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelulla tarkoitetaan ranta-alueiden kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa otetaan huomioon alueen aiempi maankäyttöhistoria, nykyhetken tilanne, maanomistajien mielipid...

VELHO > Ranta-aluesuunnittelu > Tavoitteet
Alueelliset kulttuuriympäristön työryhmät - Varsinais-Suomi ja Satakunta
Sisältösivu | Julkaistu: 9.7.2014

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmiin eli KULTU-ryhmiin kuuluu edustajia alueellisista viranomaisorganisaatioista, jotka työskentelevät kulttuuriympäristön hoidon parissa. KULTU......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Alueelliset kulttuuriympäristön työryhmät - Varsinais-Suomi ja Satakunta
Biodiversiteetti
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

1900-luvulla tapahtunut ruovikoiden laajeneminen ja pensoittuminen aiheutti lukuisten ruovikkolajien esiintymisalueen merkittävän laajenemisen. Esimerkkinä tästä ovat ruovikoiden lintulajeista viiksi...

Ruoko > Suunnittelu > Biodiversiteetti
Hyödynnettävät ruovikot
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruo’on hyötykäytön kannalta on tärkeää suunnitella ruovikon leikkuualueet niin, että taannuttavista, toistuvista ja rotaatioleikkuista saadaan laajoja korjuukokonaisuuksia, joiden toteutus on käytänn...

Ruoko > Suunnittelu > Hyödynnettävät ruovikot
Leikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruovikon kesäleikkuilla tarkoitetaan kasvukauden aikana tehtävää ruovikon leikkuuta. Vedessä ja maalla kasvavan ruovikon leikkuut eroavat toteutukseltaan paljon toisistaan, joten niiden käytännön tot...

Ruoko > Leikkuu
Leikkuun hyödyt
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Rehevöityminen aiheuttaa vesikasvien määrän lisääntymistä, mikä osaltaan heikentää vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vesillä liikkumista. Niiton avulla vähennetään vesikasvillisuutta. Niitto...

Ruoko > Leikkuu > Leikkuun hyödyt
Logistiikka
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruo’on hyötykäyttö edellyttää koko korjuuketjun logistiikan toimivuutta Leikkuiden suunnittelussa ruokomassan välivarastopaikat ja jatkokuljetusmahdollisuus ovat ratkaisevassa asemassa: laajaaka...

Ruoko > Leikkuu > Logistiikka
Luvat ja ilmoitukset
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruovikon korjuuseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Jos kyseessä on Natura-alue tai luonnonsuojelualue, tarvitaan lupa myös alueellisesta ELY-keskuksesta. Milloin tarvitaan niittoilmoitus? ...

Ruoko > Leikkuu > Luvat ja ilmoitukset
Maaleikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Maaruovikot sijaitsevat umpeenkasvaneilla rantaniityillä tai vesijättömailla, jotka ovat syntyneet maankohoamisen, ruoppaamisen, vedenpinnan alentamisen tai vesistöjen kuivatuksen yhteydessä. Maalla ...

Ruoko > Leikkuu > Maaleikkuu
Maisema
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ranta-alueiden umpeutumisesta ovat kärsineet etenkin maisemat. Maalta katsottuna ennen avoimena olleet maisemat merelle ja toisaalta vesistöstä katsottuna rantaan avautuvat maisemat ovat su...

Ruoko > Suunnittelu > Maisema
Rahoitusmahdollisuudet
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Rahoitusmahdollisuuksia tarjoavat muun muassa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (perinnebiotooppien kunnostus ja hoito, kosteikkojen perustaminen ja hoito, suojavyöhykeiden ja luonn...

Ruoko > Leikkuu > Rahoitusmahdollisuudet
Suunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelulla tarkoitetaan uudenlaista laajojen ranta-alueiden käytön ja hoidon suunnittelumenetelmää, joka yhdistää ranta-alueiden...

Ruoko > Suunnittelu
Suunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ensimmäistä kertaa niitettäessä tiheää vesikasvillisuutta, niitto kannattaa tehdä ennen kukkimista kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3-4 viikon välein. Tehokkain niittoaika kerran vuodessa tehtävä...

Ruoko > Leikkuu > Suunnittelu
Talvileikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Talvileikkuulla tarkoitetaan kuivan, ylivuotisen ruovikon keruuta talvella lumen päältä routaantuneella maa-alueella ja jään päältä vesialueella. Talvileikkuilla ei ole niin suuria myönteisiä ja väli...

Ruoko > Leikkuu > Talvileikkuu
Urakoitsijat
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Suomessa toimii ruovikonleikkuuyrittäjiä, jotka tarjoavat sekä kesä- että talviruo’on leikkuuta. Etenkin kesäleikkuuta suunnitellessa yrittäjään kannattaa ottaa yhteys jo alkuvuonna tai keväällä. Yri...

Ruoko > Leikkuu > Urakoitsijat
Vesiensuojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruovikoiden ja muun vesikasvillisuuden niitolla parannetaan vesien tilaa poistamalla vedestä ravinteikasta kasvimassaa ja parantamalla veden virtauksia sekä vähennetään mataliin lahtiin kertyvän orga...

Ruoko > Suunnittelu > Vesiensuojelu
Vesileikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Tavoitteena ruovikon taannuttaminen tai ylläpito monimuotoisena Ruovikko taantuu nopeimmin alkukesällä pinnan alta leikaten. Loppukesän leikkuilla taantuminen ei tapahdu yhtä voimakkaasti, ...

Ruoko > Leikkuu > Vesileikkuu

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9