Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Talvileikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Talvileikkuulla tarkoitetaan kuivan, ylivuotisen ruovikon keruuta talvella lumen päältä routaantuneella maa-alueella ja jään päältä vesialueella. Talvileikkuilla ei ole niin suuria myönteisiä ja väli...

Ruoko > Leikkuu > Talvileikkuu
Urakoitsijat
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Suomessa toimii ruovikonleikkuuyrittäjiä, jotka tarjoavat sekä kesä- että talviruo’on leikkuuta. Etenkin kesäleikkuuta suunnitellessa yrittäjään kannattaa ottaa yhteys jo alkuvuonna tai keväällä. Yri...

Ruoko > Leikkuu > Urakoitsijat
Vesiensuojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Ruovikoiden ja muun vesikasvillisuuden niitolla parannetaan vesien tilaa poistamalla vedestä ravinteikasta kasvimassaa ja parantamalla veden virtauksia sekä vähennetään mataliin lahtiin kertyvän orga...

Ruoko > Suunnittelu > Vesiensuojelu
Vesileikkuu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Tavoitteena ruovikon taannuttaminen tai ylläpito monimuotoisena Ruovikko taantuu nopeimmin alkukesällä pinnan alta leikaten. Loppukesän leikkuilla taantuminen ei tapahdu yhtä voimakkaasti, ...

Ruoko > Leikkuu > Vesileikkuu
Eristelevyt
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Ruoko on hengittävä ja ekologinen eriste Ruokomateriaalin lämmöneristyskapasiteetti perustuu onton korren sisällä olevaan ilmaan. Ruokopaneelit kuten mm. Virossa valmistettavat Berger-levyt sove...

Ruoko > Rakentamisessa > Eristelevyt
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Kuvat Ritva Kemppainen Ranta-alueiden monikäytön suunnittelu Ajosenpää, T., Pettersson, R-L., Salminen, K., Strandman, E. 2015. Rymättylän ja Merimaskun yleissuunnitelma: Rantoj...

Ruoko > Julkaisut
Juurakon äestys
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Niittomurskauksen lisäksi voidaan rantaviivassa rikkoa ruovikon juurakkoa äestämällä tai jyrsimällä, jolloin syntyy kahlaajille ruokailualueena tärkeää lieterantaa. Tämä on tarpeen vesirajassa etenki...

Ruoko > Rantaniittyjen kunnostus > Juurakon äestys
Keräävä niitto
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Umpeenkasvaneilla rantaniityillä tai vesijättömailla toistuvalla niitolla  tavoitellaan usein ruovikon taantumista ja vähittäistä kasvillisuuden mataloitumista. Lopputuloksena on avoin rantaniit...

Ruoko > Rantaniittyjen kunnostus > Keräävä niitto
Murskaus
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Ruovikon niittomurskaus on menetelmä, jota käytetään umpeenkasvaneiden rantaniittyjen peruskunnostukseen. Yleensä kasvillisuus on pääasiassa ruovikkoa, jota karja ei yksinään laiduntamalla saa hävite...

Ruoko > Rantaniittyjen kunnostus > Murskaus
Rantaniittyjen kunnostus
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Rantaniittyjen kunnostuksessa on tärkeää saada ruovikkoa poistettua myös vesirajasta ja niityn edustan vesialueelta. Rantaniityt muodostuvat rantaviivan suuntaisista vyöhykkeistä, joista alimmat sija...

Ruoko > Rantaniittyjen kunnostus
Ruokokatot ja katokset
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Ruokokattojen rakentamisella on pitkät perinteet useissa Euroopan maissa Ruokokatot ovat osa nykyrakentamista esimerkiksi Alankomaissa, Tanskassa ja Saksassa. Ruokokattoja voi nähdä perinne...

Ruoko > Rakentamisessa > Ruokokatot ja katokset
Seinäelementit
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Ruokoa käytetään seinissä rankarakenteen täydentäjänä tai seinäharkon yhtenä rakennusaineosana Vaakarakenteisiin ruokoa voidaan laittaa granulaattina, elementteinä, levyinä, paaleina tai nippuin...

Ruoko > Rakentamisessa > Seinäelementit
Talviniitto
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Talviniitolla tarkoitetaan ruovikon korjuuta talvella lumen päältä routaantuneella maalla ja jään päältä vesialueella. Talviniitolla ei ole niin suuria myönteisiä ja välittömiä vaikutuksia ruovikon s...

Ruoko > Rantaniittyjen kunnostus > Talviniitto
Katekäyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Ruoko toimii katemateriaalina suojaten maaperää niin kulumiselta kuin auringoltaki. Lisäksi maa pysyy pidempään kosteana. Pitkiä tai silputtuja, niin talvella kuin kesälläkin korjattuja korsia voi le...

Ruoko > Maataloudessa ja puutarhassa > Katekäyttö
Kuivikekäyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Talvella tai myöhään syksyllä korjattava kuiva järviruoko soveltuu eläinten kuivikkeeksi Kuivikeaineena järviruoko käyttäytyy samaan tapaan kuin viljan olki. Järviruo’on korsi on kuite...

Ruoko > Maataloudessa ja puutarhassa > Kuivikekäyttö
Maanparannus
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Ruo’on peltokäytössä on erilaisia käsittely- ja käyttöketjuja riippuen ruo’on leikkuun ajankohdasta, käytölle asetettavasta tavoitteesta ja käytössä olevasta kalustosta Niukasti ravinteita sisäl...

Ruoko > Maataloudessa ja puutarhassa > Maanparannus
Maataloudessa ja puutarhassa
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Kesäruo’olla on monipuolisia käyttökohteita maataloudessa ja puutarhoissa. Se sopii viherlannoitteeksi, sekä maanparannus- ja kateaineeksi joko tuoreena tai kompostoituna. Karjan rehuksi sopii parhai...

Ruoko > Maataloudessa ja puutarhassa
Rakentamisessa
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Ruoko rannoilta rakennukseen Monisatavuotiset perinteet ovat juurruttaneet ruo’on käytön vaihtoehtoisena rakennusmateriaalina etenkin Baltiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa, missä raaka-ainetta...

Ruoko > Rakentamisessa
Rehukäyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Perinteisen maatalouden aikakaudella ruokoa kerättiin yleisesti karjan rehuksi, mutta rehukäyttö on nurmiviljelyn myötä loppunut tyystin. Rehukäytön loppuminen on yksi merkittävimpiä syitä nopeaan ru...

Ruoko > Maataloudessa ja puutarhassa > Rehukäyttö
Biokaasutus
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Biokaasulaitoksen mädätysprosessissa biomassasta syntyy hiilidioksidia ja metaania, joka voidaan polttaa lämmöksi, muuntaa sähköksi tai jalostaa liikennepolttoaineeksi. Lisäksi prosessissa syntyvä mä...

Ruoko > Hyötykäyttö energiana > Biokaasutus

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9