Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen

Ympäristölupamenettely

Ympäristölupamenettely perustuu ympäristönsuojelulakiin (527/2014). Ympäristölupia myöntävät sekä valtion että kuntien viranomaiset. Nykyistä lupamenettelyä erityisesti valtion ympäristölupaviranomaisissa eli neljässä aluehallintovirastoissa pidetään yleisesti liian hitaana.

Ympäristölupa-asioiden käsittelyn kesto aluehallintovirastoissa oli vuonna 2015 keskimäärin 17,2 kuukautta ja mediaani 13,8 kuukautta käsittelyaikatavoitteen ollessa 12 kuukautta. Uusissa hankkeissa keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2015 10,9 kuukautta ja mediaani 9,4 kk. Keskimääräinen tavoiteaika näille on 10 kk. Kunnista vastaavaa tilastotietoa ei ole saatavilla.
 

Pilottiselvitys

Ramboll Oy, Suomen ympäristökeskus ja Enlawin Oy ovat tekemässä ympäristöministeriön toimeksiannosta pilottiselvitystä ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisesta muuttamalla menettelyn vaiheistusta. Pilottiselvitys perustuu ympäristönsuojelulain uudistamisen 3. vaiheen projektin 1 jatkotyöehdotuksiin (ks. linkki oikealla), joissa on otettu huomioon Lauri Tarastin työryhmän maaliskuussa 2015 julkaiseman raportin suositukset (ks. linkki).

Selvityksen tavoitteina on saada lisätietoa seuraavista aiheista:

 • Miten lupahakemusten laatimiseen liittyvää neuvontaa voitaisiin tehostaa siten, että luvan hakijat saisivat nykyistä parempaa neuvontaa?
 • Voidaanko lupamenettelyä sujuvoittaa pyytämällä viranomaislausuntoja ennen kuulemismenettelyä?
 • Voidaanko lupahakemuksesta kuulla asianosaisia ja muita osapuolia siten, että hakemusasiakirjoihin liitetään myös luonnos lupapäätöksestä?

Pilottiselvityksessä käsitellään yhteensä kahdeksan lupahakemusta hieman nykyisestä poikkeavin vaihein, jotka on esitetty alla kursiivilla (vaiheet 4–7, 11 ja 15):

 1. lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (mahdollinen vapaamuotoinen neuvonta)
 2. lupaviranomaisen toimivallan selvittäminen, tarvittaessa siirto ja riittävän hakemuksen toimivaltaiselle viranomaiselle saapumisen seurauksena lupahakemuksen vireilletulo
 3. hakemusasiakirjojen tarkistaminen ja tarvittaessa täydennyspyyntö ja täydennys
 4. viranomaislausunnot
 5. mahdollinen toinen täydennyskierros
 6. päätösluonnoksen valmistelu ja alustava lupaharkinta
 7. tiedottaminen ja kuuleminen lausuntoineen riittävät selvitykset sisältävästä hakemuksesta sekä lausunnoista ja päätösluonnoksesta
 8. mahdollinen paikalla tarkistus tai katselmus ja neuvottelu
 9. hakijan kuuleminen
 10. päätöksen lopullinen valmistelu ja lupaharkinta
 11. hakijan kuuleminen, jos poiketaan olennaisesti päätösluonnoksesta tai hakemuksesta
 12. lupapäätös ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta
 13. lupa- ja täytäntöönpanopäätöksistä tiedottaminen ja julkipano
 14. valitus
 15. lausunto valituksesta
 16. päätöksen erillinen täytäntöönpano 14 vrk valitusmääräajan päättymisestä tehdystä hakemuksesta.
   

Pilottihankkeet

Selvityksessä hyödynnetään kokemuksia yhteensä yhdestätoista yllä kuvatussa järjestyksessä käsiteltävästä lupahakemuksesta (hankkeesta) Etelä-Suomen aluehallintovirastossa (ESAVI) sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (LSSAVI). Hankkeet edustavat seuraavia toimialoja:

 • eristetehdas (3 kpl)
 • jätteen käsittely (4)
 • turvetuotantoalue (2)
 • energiantuotantolaitos (1)
 • eläinsuoja (1).

Aikataulu

Loppukevät 2016

 • hankkeen ja pilotoinnin käynnistäminen
 • ensimmäisiä pilottihankehakemuksia vireille
 • kyselytutkimus sujuvista lupamenettelyistä rajatulle kohderyhmälle
 • ohjausryhmän 1. kokous

Kesä-alkusyksy 2016

 • neuvontavaihtoehtojen selvittäminen
 • pilotoinnin menetelmien tarkentuminen
 • lisää hakemuksia vireille, viimeisten pilottihankkeiden selviäminen
 • ohjausryhmän 2. kokous

Loppusyksy 2016-tammikuu 2017

 • ensimmäinen pilottihankkeen lupapäätös
 • vaikutusten arviointia
 • ohjausryhmän 3. kokous

Helmikuu-huhtikuu 2017

 • pilottihankkeiden lupapäätöksiä
 • työpaja
 • haastatteluja ja kyselyjä
 • vaikutusten arviointia
 • johtopäätökset ja raportointi.
   

Lisätietoja

Lisätietoja pilottiselvityksestä antavat:

Tomi Rinne, Ramboll Finland Oy, p. 040 706 2070, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 640, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ari Ekroos, Enlawin Oy, p. 050 373 4893, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Julkaistu 13.6.2016 klo 11.54, päivitetty 28.3.2017 klo 10.44