Aktiivista kunnostustoimintaa Koillismaalla paikallisin ja valtion voimin

Uutinen 29.6.2018 klo 11.49
esteet pois iso
Tierumpu. © Esteet pois!-hankkeen esite

Maastoretkellä numero kaksi tutustuttiin paikalliseen kunnostustoimintaan Pudasjärven Panumajärvellä sekä Metsähallituksen Esteet pois! -hankkeen purokohteisiin.

Panumajärvi ry on tehnyt pitkäjänteistä työtä järven kunnostamiseksi sekä talkoovoimin että erilaisilla rahoituksilla. Iso osa alueen asukkaista ja mökkiläisistä on sitoutunut rahoittamaan kunnostustoimenpiteitä. Retkellä vierailtiin Panumajärven valuma-alueelle KEMERA –luonnonhoitohankkeena toteutetuilla metsätalouden vesiensuojelukohteilla sekä esiteltiin Panumaojan kunnostussuunnitelmaa.

Koillismaan puroja on kunnostettu pitkään. Lue lisää Pirkko-Liisa Luhdan ja Eero Moilasen maastoretken esityksestä (pdf). Metsähallituksen kehittämä puroinventointi-menetelmä on vuodelta 1998; puro jaetaan inventoinnissa 1-50 jaksoon riippuen puron ja sen varren ominaisuuksista. Vuosien 1998-2017 suoritettujen inventointien mukaan esitetyistä kunnostustoimenpiteistä suurin osa koskee hiekan poistamista, suisteiden tekoa ja valuma-alueen vesiensuojelun parantamista (ojien sulkeminen ja täyttö, pintavalutus jne.). Vain 1-2 % puroista on kokonaan luonnontilaisia, mutta monessa purossa on luonnontilaisia tai sen kaltaisia purojaksoja. Merkittävin ongelma pohjoisissa puroissa on hiekan kulkeutuminen puroihin ojitusalueilta. Tähän mennessä Iijoen alueella on kunnostettu 34 puroa yhteensä noin 47 kilometrin matkalta. Pintavalutuskenttiä on tehty 102 kpl, laskeutusaltaita 81 kpl. Metsäojia on tukittu 211 kpl ja soita ennallistettu 123 hehtaaria.

Esteet pois! –hankkeessa keskitytään myös tierumpujen aiheuttamiin ongelmiin. Retkellä tutustuttiin vaellusesteisiin ja ongelmien ratkaisuihin: milloin ja miten voi korjata vaellusesteenä olevan tierummun kaloille nousukelpoiseksi. Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksesta kertoi tiistaina seminaariesityksessään, että Suomessa on noin 90 000 tierumpua, joista 45 000 on täydellisiä, osittaisia tai ajoittaisia vaellusesteitä, jotka estävät kalojen vaelluksen jopa 100 000 kilometrin matkalla virtavesissä. Alitukset ovat tärkeitä myös nisäkkäille, jotka joutuvat muutoin ylittämään teitä ja voivat joutua auton alle. Arviolta 2/3 esteistä voidaan korjata vedenpintaa nostamalla tms. ilman rummun uudelleen asentamista. Metsähallitukselta on tulossa ohje rumpujen korjaamiseen.

Teksti:

Suunnittelija Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus