Kuukauden luku

Vesistökunnostusverkosto julkaisee kuukausilukuja vesiin ja vesien tilaan liittyvistä aiheista. Uusin kuukauden luku julkaistaan tällä sivulla. Aiemmin julkaistuja lukuja voit selata alasivustoilta kategorioittain:

Vesieliöt | Vesien tila | Vesistökuormitus | Vesivarat ja havainnot

 
 
 
Kiiminki-Jäälin vesiensuojeluyhdistys 10 vuotta

Kiiminki-Jäälin vesiensuojeluyhdistys on 10-vuotta!

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys juhlii ensimmäistä kymmentä vuottaan Suomen luonnon päivänä 28.8.2021. Yhdistys on esimerkkinä hyvin toimivasta paikallisten asukkaiden muodostamasta yhteisöstä, jota 10-vuotisjuhlajulkaisun leikkisän, mutta ansaitun, otsikon perusteella voidaan pitää vesienhoidon kansallisena ikonina.

Kymmenen vuoden aikana yhdistys on rakentanut 10 vesienhoitorakennetta Jäälinjärven yläpuoliselle valuma-alueelle. Pääosin nämä ovat kosteikoita, pintavalutusalueita, lietteenpoistojärjestelmiä ja putkipatoja.

Yhdistys jatkanut hoitokalastusta koko toimintansa ajan. Jäälinjärvessä havaittiin merestä vaeltava kutusärkikanta, joka tehokkaan nousupyynnin ansiosta on taantunut. Jäälinjärven kalakannan rakenne on nyt kunnossa. Ahvenet ovat kasvaneet ruokakalakokoon ja myös haukikanta on vahva.

Yhdistys on jatkanut Jäälinjärveen tulevan ja sieltä lähtevän veden laadun tarkkailua 10 vuotta. Keskeisten yksittäisten vesienhoitorakenteiden vaikuttavuutta on seurattu vesianalyyseillä siitä lähtien kun rakenteita on valmistunut. Kosteikot vähentävät typen liukoisia fraktioita erittäin tehokkaasti, jopa kaksi kolmasosaa. Myös fosfaattifosfori vähenee kosteikoissa noin neljäsosalla.

Yhdistys on toteuttanut itse tai osallistunut 10:een eri tutkimukseen alkaen veden laadun ja kalaston seurannasta päätyen mm. bioremediaation ja biopolymeerikokeilun kautta valuma-alueen padotustutkimukseen, suosimulaattorimallinnukseen ja ihmisten maksuhalukkuuteen.

Jäälinjärvelle vuonna 2012 luotu vesivisio on toteutunut hyvin. Uintihaitat ovat poistuneet ja ruokakaloja saa. Sinilevähaittaa ei ole ollut vuoden 2015 jälkeen, ja limalevä on lähestulkoon hävinnyt. Jäljellä on valumavesien massiivinen rautakulkeutuma, jota ei ole saatu riittävästi hallintaan. Ongelmaa koskeva tutkimus on aloitettu yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Vesistökunnostuksen ohella yhdistys on Jäälin ja Kiiminkijoen Koitelin välisen vaellus- ja hiihtoreitin keskeinen toteuttaja. Reitin pituus on kahdeksan kilometriä. Se on suunnattu kolmen vesienhoitokosteikon kautta, joissa on tarjolla informaatiota mm. vesienhoidosta.

Yhdistys on saanut rahoitusta eri lähteistä hyvin, jopa suurina lahjoituksia yksittäisiltä ranta-asukkailta. Kaikki hankkeet on toteutettu omatoimisesti. Vaellusreitti mukaan lukien talkootunteja on kertynyt 15 000. Jäälin hankkeiden resurssipanostus talkoot mukaan lukien on 600 000 euroa.

Lähde: ”Vesienhoidon kansallinen ikoni” Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys 10 vuotta. Yhdistyksen juhlakirja 2021

Lisätietoja: www.kiiminginjaalinvedet.net

 

 

 

 

Julkaistu 16.8.2021 klo 10.47, päivitetty 27.8.2021 klo 12.21