Kalakantojen elvyttäminen ja tutkiminen

ACT4

Toteuttajana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Ajankohtaista

RIFCI Act 4 kuvaAlkusyksystä Soskuanjokeen istutettiin Mustajoen 1-vuotiaita taimenia ja sähkökalastusten perusteella taimenet ovat kotiutuneet hyvin. Soskuanjoesta löytyi myös tänä syksynä lohen poikasia niin Suomen kuin Venäjän puolelta. Lisäksi lohen poikasia havaittiin Mustajoen ja Soskuanjoen yhtymäkohdan alapuolisilla koskilla.

Keväällä istutettiin Hounijoen sivupuroon Kilmojaan Mustajoen taimenen mätiä, tavoitteena saada taimen leimautuman jokeen ja palaamaan sinne kutemaan.

Kuvassa Soskuanjoen 1-vuotias lohi ja lohen nollikas

Toiminta

Kalaistutuksia käytetään alkuperäisen ja uhanalaisen taimenen palauttamiseksi Mustajoen ja Soskuanjoen merkittävimpiin sivujokiin, täten parantamalla alkuperäistä taimenkantaa koko jokiuomassa. Mustajoen taimenen elinvoimainen poikastuotanto (elävä geenipankki) saavutetaan suojelemalla geneettistä monimuotoisuutta ja palauttamalla taimenkanta sen entisille levinneisyysalueille Itäiseen Suomenlahteen laskeviin jokiin.  Lisäksi lohikantaa vahvistetaan Vammeljoessa ja palautetaan Rakkolanjokeen istutusten avulla.

Vedenlaatu- ja virtaamatietoja kerätään kenttätöin kaikista kohdejoista, jotta saadaan tietoa alueellisesta levinneisyydestä ja päästöjen suuruudesta. Tutkimalla jokien ekologista tilaa, saadaan selville viimeisin tieto kalastosta ja taimenkannan geneettisestä rakenteesta. Lohi- ja taimenkantojen tilan paranemista tutkitaan kalamerkinnöillä ja geneettisistä näytteistä itäiseltä Suomenlahdelta (Kymenlaakso). Hankejokien ekologisen tilan kattavan tutkimuksen osana ovat pohjaeläinkartoitukset ja uhanalaisen jokihelmisimpukan levinneisyyden tutkiminen Vammeljoessa.

RIFCIlogot
Julkaistu 6.11.2013 klo 10.58, päivitetty 28.5.2019 klo 17.45