Vesistöjen kunnostamiseen liittyviä julkaisuja

> Järvien kunnostaminen
> Virtavesien kunnostaminen ja luonnonmukainen vesirakentaminen
> Pienvesien kunnostaminen

 

Järvien kunnostaminen

 • Lakepromo-hankkeen tietopaketti järvien hoito- ja kunnostuskäytännöistä Suomessa. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D 3/2006.
 • Järvien kunnostus. Ulvi, T. & Lakso, E. (toim.) 2005.  Ympäristöopas 114. Suomen ympäristökeskus.
 • Veden varassa. 2004. Walls,M & Rönkä, M. Edita Publishing Oy
 • Vesivelho-hankkeen loppuraportti. Suunnitteluohjeistus rehevöityneiden järvien kunnostamiseen. 2004. Airaksinen, J. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D 3/2004
 • Rantojen kunnostaminen ruoppaamalla. 2003. Luotoharju ym. Kangasalan kunta, ympäristöpalvelut, kehitysprojektit
 • Kalavedet kuntoon. 2002. Salminen, M. & Böhling, P. Riistan- ja kalantutkimus

 

Järvien kunnostamiseen liittyviä opinnäytetöitä

 • Ruovikon väyläniiton vaikutus veden laatuun. 2006. Kojo, J. Opinnäytetyö, Turun AMK, Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma
 • Järvikunnostukset - intressiryhmien ja kunnostajien näkemykset sekä ympäristöhallinnon rooli. 2005. Reunanen, S. Pro Gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto
 • Rehevän järven kunnostusmenetelmän valinta. 2005. Väisänen, T. Tekniikan lisensiaatintyö, Oulun yliopisto
   

Virtavesien kunnostaminen ja luonnonmukainen vesirakentaminen


Virtavesien kunnostamiseen ja luonnonmukaiseen vesirakentamiseen liittyviä opinnäytetöitä

 • Vesistön tilan vaikutus virkistyskäyttöarvoon Paimionjoen vesistöalueella. 2012. Ignatius, S. Diplomityö, Aalto-yliopisto
 • Ympäristövirtaama-käsite ja soveltamismahdollisuudet rakennetuissa jokivesistöissä. 2012. Olin, S. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.
 • Virtavesien hoito ja kunnostaminen. 2011. Mahrberg, J. Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu
   
 • Taimenkoski takapihalla. Hallinnon ja maanomistajien vuorovaikutus Kuivas-Jarvanjoen kalataloudellisen kunnostuksen suunnitteluprosessissa. 2005. Kerkkänen, T. Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus
   
 • Taimenpopulaatioiden ajallinen vaihtelu ja koskikunnostuksen vaikutukset Arvajan reitillä. 2003. Havumäki, M. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto
   
 • Luonnonmukainen vesirakennus: periaatteet ja hydrauliset näkökohdat virtavesien ennallistamisessa ja uudisrakentamisessa. 1998. Järvelä, J. Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja 1
   

Pienvesien kunnostaminen

 

Pienvesien kunnostamiseen liittyviä opinnäytetöitä

 • Virtavesikunnostukset Espoossa – Priorisointimenetelmän kehittäminen ja soveltaminen. 2013. Mäkinen, S. Diplomityö. Insinööritieteiden korkeakoulu, Aaltoyliopisto, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka
 • Niipperin Myllypuron tulvahaittojen vähentämissuunnitelma. 2013. Zein, R. Diplomityö, Aalto-yliopisto
 • Kaupunkipuron ekologinen ja sosiaalinen merkitys kaupunkisuunnittelussa - tapaus Rekolanoja. 2004. Pispa, K. Helsingin yliopisto, Pro gradu – tutkielma, Helsingin yliopisto
 •  'Sua lähde kaunis katselen'… ja kuivatan, ojitan ja muokkaan. Lähteiden hyödyntäminen ja niihin kohdistuneet ihmisvaikutukset eri aikoina Pohjois-Savossa. 2006. Hölttä, H. Pro gradu – tutkielma. Joensuun yliopisto

 

Julkaistu 27.5.2014 klo 15.49, päivitetty 19.12.2017 klo 15.15