Viranomaisyhteistyön kehittäminen Tenojokilaaksossa 2011-2014

Viranomaisyhteistyön kehittäminen Tenojokilaaksossa 2011–2013 -hanke on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Lapin ELY-keskus), Norjan vesistö- ja energiahallituksen (Norges vassdrags- og energidirektorat NVE) ja Utsjoen kunnan yhteinen hanke. Lapin ELY-keskus hallinnoi ja koordinoi hanketta. Hankeaika on 1.4.2011.–31.12.2013. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2013 lopulla ja jatkoaika on myönnetty 31.5.2014 asti.

Tenojoki
Tenojoki. © Gunnar Kristiansen

Hankkeen tarkoituksena on syventää ja kehittää rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä sekä parantaa yhteistyöverkostoja alueen toimijoiden välillä. Hankkeen toteutumisesta hyötyvät myös matkailuelinkeino, matkailijat sekä alueen asukkaat maiseman parantuessa.

Viranomaisyhteistyön kehittäminen Tenojokilaaksossa 2011-2013 on osittain jatkoa Tenojokilaaksossa vuosina 1999-2001 ja 2002-2004 toteutetuille Interreg-hankkeille, jotka liittyivät eroosiokohteiden kartoitukseen ja eroosiosuojausten rakentamiseen sekä maisemointiin. Hankkeen toimenpiteillä on yhteyksiä myös Tenojoen moninaiskäyttösuunnitelmaan 2006-2015.

Hankkeessa kehitetään yhteisiä menetelmiä eroosiosuojausten rakentamiseen, kunnostamiseen ja maisemointiin. Eroosion kehittymistä selvitetään kuvaamalla uudestaan aikaisemmassa Interreg-hankkeessa kartoitetut eroosiokohteet. Lisäksi Nuorgamin kylälle tehdään maisemanhoitosuunnitelma ja Nuorgamin-Polmakin alueelle laaditaan tulvan leviämiskartta. Tietoa jokilaaksosta ja tärkeimmistä sivujoista kerätään hyödyntämällä uudenlaista ilmakuvausmenetelmää. Ilmakuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja matkailussa.

Rahoitus

Viranomaisyhteistyön kehittäminen Tenojokilaaksossa 2011–2013 -hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 555 000 euroa, josta EU:n ja Suomen kansallisen rahoituksen osuus on 312 000 euroa ja Norjan osuus 243 648 euroa.

Suomen puolen rahoitusosuudesta 60 % katetaan Interreg IV A Pohjoinen –ohjelmasta. Loput 40 % on Suomen kansallista rahoitusta. Norjan puolen rahoituksesta puolet tulee Norjan Interreg-ohjelmasta ja puolet on Norjan kansallista rahoitusta.

 

Hankkeen toimenpiteet

Viranomaisyhteistyön kehittäminen Tenojokilaaksossa 2011–2013 –hankkeen toimenpiteet on jaettu viiteen kokonaisuuteen, joista jokaiselle on nimetty vastuutahot.

Eroosiosuojausten maisemointi

Tenojoen eroosiokohteita on suojattu 1960-1990 luvuilla sekä Norjan että Suomen puolella. Tuolloin ei kiinnitetty huomiota suojauksien maisemointiin. Osa Tenojokivarren eroosiosuojauksista on maisemoitu menneinä vuosina, mutta edelleen jokivarressa on maisemoimattomia eroosiosuojauksia, jotka erottuvat selvästi jokimaisemassa. Tässä hankkeessa maisemoidaan Suomen puolelta Nuorgamin Pajuniemessä sijaitsevasta eroosiosuojauksesta 200 metrin ja Norjan puolelta Skippagurran ja Alleknjargan suojauksista yhteensä 1 kilometrin pituiset osiot.

Maisemoinnissa sovelletaan Norjassa käytössä olevaa menetelmää, josta on saatu hyviä tuloksia. Lisäksi laaditaan opas eroosiosuojausten rakentamisesta ja maisemoinnista pohjoisilla alueilla.
Toimenpiteen vastuutahot ovat Lapin ELY-keskus ja NVE.

Maisemanhoitosuunnitelmat

Nuorgamin kylälle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma. Nuorgamin maisemanhoitosuunnitelma on pilottityö, jota voidaan hyödyntää muiden pohjoisten kylien maisemanhoidon suunnittelussa. Nuorgamin kylälle rakennetaan myös infopiste ja opasteita merkittävimmille nähtävyyksille. Norjassa laaditaan yleissuunnitelma Tenojoen jokivarsikasvillisuuden hoidosta Tanan kunnan alueella.
Toimenpiteen vastuutahot ovat Lapin ELY-keskus ja NVE.

Ilmakuvaus

Ilmakuvausten avulla kootaan tietoa Tenojokilaaksosta ja tärkeimmistä sivujoista. Ilmakuvauksia tehdään erityisesti alueilla, joilla on infrastruktuuria ja väestöä, mutta myös alueilla, joista tarvitaan tietoa eroosiosta, maisemasta ja biologisista kohteista.
Toimenpiteen vastuutaho on NVE

Aiemmassa Interreg-hankkeessa kartoitettujen eroosiokohteiden tarkistus

Eroosion kehittymistä selvitetään tutkimalla aiemmassa Interreg-projektissa kartoitettujen eroosiokohteiden tilanne. Toimenpiteen vastuutahot ovat Lapin ELY-keskus ja NVE.

Tulvavaarakarttojen laadinta Suomessa ja Norjassa – pilottikohteena Nuorgam-Polmak

Nuorgamin-Polmakin alueelle laaditaan tulvan leviämiskartta. Karttaa varten Tenojoen uoman pohja ja penkat laserkeilataan alkaen Nuorgamin kylästä ja päättyen osittain päällekkäiseen alueeseen Polmakin tulvavaarakartoitusalueen kanssa. Keilaustulosten ja virtaamatietojen perusteella alueelle laaditaan virtausmalli ja tulvanleviämiskartta. Tuloksia verrataan norjalaisten vuonna 2006 tekemään tulvakartoituksen tuloksiin. Tavoitteena on parantaa teknillistä tietämystä tulvavaarakarttojen laatimisessa käytetyistä menetelmistä.

Tulvavaarakartat ovat katseltavissa ympäristöhallinnon karttapalvelussa:

Toimenpiteen vastuutaho on Lapin ELY-keskus.

Yhteystiedot:
Vesistöinsinööri Niina Karjalainen, p. +358 0295 037 354,etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Gunnar Kristiansen, p. +47 22 95 96 20, gek(at)nve.no


Logot

Julkaistu 7.4.2014 klo 13.14, päivitetty 2.9.2015 klo 13.00
Julkaisija: