Iijoen kalatiet 2011 - 2013

Havainnekuva kalatiestä Raasakan voimalaitosalueella.
Havainnekuva kalatiestä Raasakan voimalaitosalueella.

Iijoen alajuoksulle rakennettiin vuosina 1961 - 1971 viisi vesivoimalaitosta ja samalla aloitettiin vesistön latvaosissa olevien Kostonjärven ja Irnijärven säännöstely patojen avulla. Lohen ja muiden kalojen kutuvaelluksen esteenä oleviin Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitospatoihin rakennettavista kalateistä tehtiin selvityksiä ja aloitteita jo 1990-luvulla.

Vuosien 2008 - 2010 aikana Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen koordinoimassa Vaelluskalat palaavat Iijokeen -yhteistyöhankkeessa aloitettiin Euroopan aluekehitysrahaston, viiden kunnan (Ii, Yli-Ii, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo) ja PVO-Vesivoima Oy:n rahoituksen avulla vaelluskalakantojen palauttamisen ja vesivoimatalouden yhteensovittaminen Iijoella. Hankkeen tuloksena valmistuivat useiden selvitysten ja tutkimusten raporttien ohella mm. kalateiden yleissuunnitelmat vesivoimalaitoksille ja säännöstelypadoille. Sukukypsien lohien ylisiirto Iijokisuulta joen keskijuoksulla oleville lisääntymisalueille aloitettiin vuonna 2009 ja hankkeen aikana tehtiin myös laaja-alaisia sekä runsaslukuisia lohen ja meritaimenen kotiutusistutuksia.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttamassa Iijoen kalatiet 2011 - 2013 -hankkeessa valmistuivat säännöstelypadon ohittava kalatie Kostonjärvelle ja lupahakemustasoiset suunnitelmat kalateistä viidelle voimalaitospadolle sekä Raasakan ja Irnijärven säännöstelypadoille. Näiden suunnitelmien avulla haetaan kalateiden rakentamiseen tarvittavaa lupaa. Kesäkuun lopussa 2014 päättyneen hankkeen rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (76.5 %) sekä rahoitusosuuksien suuruusjärjestyksessä Taivalkosken kunta, PVO-Vesivoima Oy, Pudasjärven kaupunki, Iin kunta, Kuusamon kaupunki, Yli-Iin kunta / Oulun kaupunki ja Metsähallitus.

Kalateiden rakentamiseksi Iijoen alajuoksulle on haettava vesilain mukaista lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Voimalaitospatojen kalateiden rakennuskustannukset ovat yhteensä 15 - 20 miljoonaa euroa. Rakentamiseen tarvittavaa rahoitusta pyritään saamaan Euroopan unionin ja valtion varoista. Niiden saamiseksi PVO-Vesivoima Oy:n ja jokivarsikuntien rahoitusosuus on välttämätön.

Sukukypsien lohien ylisiirto, kotiutusistutukset ja kalastuksen uudelleen järjestäminen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemillä tutkimuksilla todennettiin ylisiirrettyjen lohien luonnonvaraisen lisääntymisen onnistuminen Iijoessa. Vuosi 2014 mukaan lukien on kalastajien Iijokisuulta pyydystämiä elinvoimaisia, lisääntymisikäisiä lohia ylisiirretty voimalaitospatojen ohitse keskijuoksulla oleville kutu- ja poikastuotantoalueille yhteensä yli 800 yksilöä.

 

Pääosin Metsähallituksen yhteistyöosuutena toteutettiin vuosien 2006 - 2014 aikana mittava lohen ja meritaimenen poikasten istutusohjelma. Iijokeen ja sen sivu-uomiin istutettiin yhteensä lähes 1,3 miljoonaa vastakuoriutunutta ja noin 350 000 yksivuotiasta lohenpoikasta. Vastakuoriutuneita meritaimenen poikasia istutettiin yli 700 000. Kotiutusistutukset olivat mahdollisia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lahjoittamien kalanpoikasten avulla.

 

Vaelluskalakantojen paluuta tukevat toimenpiteet aloitettiin Iijokisuulla jatkamalla kalaväylää ulottumaan merelle viiden kilometrin päähän jokisuusta. Väylän laajentaminen parantaa kalojen mahdollisuuksia päästä jokeen, koska kalastus kalaväylän alueella on kalastuslain mukaisesti rajoitettua.

 

Kostonjärven kalatie

 

Kostonjärven säännöstelypadon ohittava 385 metriä pitkä kalatie valmistui Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rakennuttamana 5.12.2012. Kalatien lähes 400 000 euron kokonaiskustannuksista Euroopan aluekehitysrahaston osuus oli 65 % ja Taivalkosken kunnan sekä paikallisten kalastuskuntien yhteensä noin 20 %. Muut rahoittajat olivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PVO-Vesivoima Oy, Pudasjärven kaupunki, Iin kunta, Kuusamon kaupunki, Yli-Iin kunta ja Metsähallitus.

 

 

 

 

Julkaistu 18.11.2014 klo 9.40, päivitetty 2.12.2019 klo 14.45