Askel Ounasjoelle III

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Esiselvitykset

Hankkeesta on tehty vuonna 2002 esiselvitys: Loikkaako lohi Ounasjokeen? (Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 271). Selvityksen mukaan hankkeella on mm. Lapin asukkaiden keskuudessa vankka kannatus. Lohen luontainen lisääntyminen Ounasjoessa hyödyntäisi sekä jokialueiden vapaa-ajankalastajia että merialueiden ammattikalastajia. Lisäksi lohen palauttaminen Ounasjokeen toisi hyötyjä hankkeen vaikutusalueen luontomatkailulle. Myös välillä Rovaniemi – Vanttaus on potentiaalisia lohen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.

Askel Ounasjoelle III – projekti on jatkoa hankkeille: Askel Ounasjoelle I -hanke (projektikoodi A30218) sekä Askel Ounasjoelle II -hanke (projektikoodi A31227).

Ounasjoki_Riikonkoski

Ounasjoki, Riikonkoski, © Risto Similä

Hankkeen tavoitteet

Askel Ounasjoelle III projektin rahoituksen hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimii Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualue. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Kemijoki Oy ovat hankkeen osatoteuttajia ja osarahoittajia.

Projektin aikana toteutetaan Kemijoen alajuoksun vesivoimaloiden kalatietyypin valinta eri vaihtoehtojen teknis-taloudellisen tarkastelun jälkeen. Sen jälkeen laaditaan kahdessa suunnitteluttamisvaiheessa Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen rakennettavien teknisten kalateiden suunnitelmat (suunnitelmat sisältävät mm. hydrologisen- ja hydraulisen mitoituksen, kalateiden sijoitus voimalaitosalueelle  ja muut vesilain ja -asetuksen mukaan tarpeelliset suunnitelmat ja selvitykset).

Projekti kestää noin neljä vuotta (1.1. 2011- 30.11. 2014). Kemijoen kalateiden yleissuunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että niitä voidaan käyttää hyväksi vesilain mukaista lupaa haettaessa. Kalateiden suunnittelussa pääkohteena ovat lohikalat (lohi ja taimen). Perusperiaatteena kalateiden suunnittelussa on, että kalatien suulle nousseista nousuhalukkaista lohista nousee ilman suuria viiveitä kalatietä myöten seuraavaan yläaltaaseen vähintään 90 %.

Kalojen vaellusmahdollisuuksien toteuttaminen ja luonnossa lisääntyvän lohikannan syntyminen Kemijoen vesistöalueelle tulisi lisäämään Itämeren lohen perinnöllistä monimuotoisuutta. Perinnöllinen muuntelu takaa lajien nykyisen sopeutuneisuuden sekä mahdollisuuden sopeutua muuttuviin elinolosuhteisiin ja mahdollistaa siten vaelluskalakantojen kalataloudellisen hyödyntämisen myös tulevaisuudessa niin meri kuin sisävesialueilla. Lisäksi lohen palauttaminen Ounasjokeen toisi hyötyjä alueen luontomatkailulle.

Ounasjoen vesistössä on noin 1 800  hehtaaria lohelle soveltuvia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Ennen Kemijoen valjastamista Ounasjoen vesistö on tuottanut lohen ja meritaimenen vaelluspoikasia arviolta noin 763 200 kpl/vuosi (424 kpl/ha). Koska luonnossa syntynyt vaelluspoikanen selviytyy paremmin hengissä merialueella pyyntikokoiseksi kuin istutuspoikanen, vastaa Ounasjoen em. lohen ja meritaimenen vaelluspoikastuotanto määrällisesti noin 1 900 000 istutettuja lohen ja meritaimenen poikasta.

Valmistuneet suunnitelmat ja asiakirjat ovat ko. kalateiden vesioikeudellisen luvan hakijan/hakijoiden käytössä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos vastaa projektin aikana tehtävistä kalateiden suunnittelua tukevista lohien käyttäytymistutkimuksista alakanavien eri virtaamatilanteissa ja lohikantamallinnuksista. Kemijoki Oy vastaa tutkimuksen uoma- ja virtaamamittauksista.

Telemetriatutkimuksen tavoitteena on selvittää mm. suunniteltavien kalateiden suuaukon sijoittamista sekä alakanavan virtausten vaikutusta kalojen käyttäytymiseen tulevan kalatien lähestymisalueella.Lohimallilla puolestaan selvitetään Kemi-Ounasjoen lohikannan palauttamismahdollisuuksia ottaen huomioon lohen eri elinvaiheissa tapahtuvan kuolleisuuden sekä erilaiset taustaskenaariot.

Hankepäätös

Projektin nimi: Askel Ounasjoelle III

Säädösperusta: Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999) § 15 ja valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001) § 2,4 ja 5.

Projektihakemusta on käsitelty Lapin maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön (MYRs) alaisissa Lapin rahoittajaviranomaisten suunnittelutiimissä 11.10.2010, matkailutyöryhmässä 15.11.2010 ja MYRs:n kokouksessa 30.11.2010. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvaravastuualueen EU-työryhmä on käsitellyt hankkeen kokouksessaan 12.11.2010. Kaikissa käsittelyissä hakemusta on puollettu.

Yhteistyö

Askel Ounasjoelle III -hankkeen rahoituksen hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimii Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualue. Yhteistyökumppaneina hankkeen toteuttajina ja rahoittajina ovat Kemijoki Oy ja Riistan- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Projektille ollaan kokoamassa ohjausryhmää, jossa ovat edustettuina: Lapin ELY-keskus, Kemijoki Oy, Lapin Liitto, Lohijokitiimi, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rovaniemen kaupunki, Keminmaan kunta, Tervolan kunta sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Projektin asiantuntijatyöryhmä toimii suunnittelun ohjaajana. Siinä ovat edustettuina Lapin ELY -keskus, Kemijoki Oy, Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, Lohijokitiimi ry:n asiantuntija, Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus sekä Oulun yliopisto.

Suunnittelun lähtötiedot

Kemijoen kalateiden toteuttavuusarviointi .pdf (5902 Kt)
Taivalkosken voimalaitoksen sijaintikartta MK 1:5000.jpg (2021 Kt)
Ossauskosken voimalaitoksen sijaintikartta MK 1:10000.jpg (1950 Kt)
Petäjäskosken voimalaitoksen sijaintikartta MK 1:5000.jpg (2665 Kt)
Valajaskosken voimalaitoksen sijaintikartta MK 1:5000.jpg (2306 Kt)
Vaelluskalojen palauttaminen Kemi-/Ounasjokeen, esiselvitys.pdf (2,67 Mt)
A Step to Ounasjoki, Technical Economic Fishway Feasibility Assessment. pdf (8471 kt)

Kalateiden yleissuunnitelmat

Ossauskoski.pdf (648 kt)
Taivalkoski.pdf (245 kt)
Petäjäskoski.pdf (624 kt)
Valajaskoski.pdf (445 kt)

Kalateiden suunnitelmaselostukset/lupahakemukset

Ossauskosken kalatien lupahakemus.pdf (960 kt)
Taivalkosken kalatien suunnitelmaselostus.pdf (863 kt)
Taivalkosken kalatien suunnitelmaselostus.pdf (101 kt)
Petäjäskosken kalatien lupahakemus.pdf (1464 kt)
Valajaskosken kalatienlupahakemus.pdf (1332 kt)

Esitteet

Askel Ounasjoelle, projektit I-IV.pdf (854 kt)
Ounasjoki, vapaana virtaava.pdf (490 kt)

Muut

Kemijoki kalatieratkaisu taustaa.pdf (2780 kt)
Askel Ounasjoelle III loppuraportti.pdf (2623 kt)
Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi.pdf (514 kt)

Matkakertomus kalatie ja vaelluskala, Skotlanti study tour 4.8.-8.8.2014. pdf (3317 kt)
Simsonar-seuranta 2014.pdf (818 kt)
 

Julkaistu 25.3.2014 klo 9.28, päivitetty 23.1.2015 klo 15.06
Julkaisija: