Virtavesien kunnostus

Virtavesiä on padottu ja perattu uiton, maankuivatuksen, tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Toimenpiteet ovat muuttaneet purojen ja jokien hydrologiaa, heikentäneet veden laatua ja eliöstön elinolosuhteita. Kunnostamisen tavoitteena on virtavesien tilan parantaminen. Vasemman palstan linkkien takaa löydät tietoa uomien kunnostamisen tarpeesta ja eri menetelmistä.

Ravinnekuormitus ja patoaminen heikentävät jokien tilaa

Suomen vesien ekologisen tila-arvion mukaan jokivesistä 35 % on hyvää heikommassa tilassa. Jokivesien tilaa heikentävät rehevöittävä ravinnekuormitus ja vesirakentaminen. Lähes kaikki Suomen suurimmat Itämereen laskevat joet on padottu, jonka seurauksena meritaimen ja vaellussiika on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi ja Suomen alkuperäiset lohikannat vaarantuneiksi.

Luonnontilaisia puroja on jäljellä vähän

Virtavedet ja lähteiköt arvioitiin Suomen sisävesien ja rantojen luontotyypeistä uhanalaisimmiksi vuonna 2018 valmistuneessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa. Etelä-Suomen kaikki purotyypit arvioitiin joko uhan-alaisiksi tai puutteellisesti tunnetuiksi. Luonnontilaisia puroja on jäljellä enää hyvin vähän. Suurin osa puroista on perattu ja suoristettu maa- ja metsätalousmaan kuivattamiseksi. Puroja on myös putkitettu kaupunkialueilla rakentamisen tieltä.

Tilaa parannetaan kunnostamisella

Virtavesikunnostusten päätavoitteena on hyvän ekologisen tilan saavuttaminen ja turvaaminen sekä vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen edistäminen. Virtavesiä on kunnostettu muun muassa uittosäännön kumoamiseen liittyvinä velvoitetöinä, kalataloudellisina kunnostuksina ja osana eri ohjelmia ja hankkeita.

Purokunnostuksia toteutetaan lisäksi vapaaehtoisjärjestöjen talkootyönä, osana kaupunkien pienvesiohjelmien toteuttamista ja maa- ja metsätalouden luonnonhoitotöinä.

Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto välittää tietoja ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkostoon voi liittyä osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto.

Verkoston sivuilta löydät mm. kaikkien vapaassa käytössä olevat , kattavan listan ja linkkejä kunnostusmenetelmistä kertoviin .

 

Julkaistu 28.11.2019 klo 10.08, päivitetty 10.7.2020 klo 13.19